PE Jordbruket och självförsörjningen 25 mars 2021 
Rapport av Peter Einarsson på uppdrag av Den goda Jorden ideell förening, mars 2021
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jordbruksmark i fysisk planering – Vägledning för tillämpning av 3 kapitlet 4 § miljöbalken
Länsstyrelsen Västerbotten 2021
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Exploatering av jordbruksmark 2016-2020
Jordbruksverket, Rapport 2021:08
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Exploatering av jordbruksmark – tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808)
Gustav Axelson
Examensarbete i Fastighetsvetenskap
Institutionen för Teknik och samhälle
Lunds Tekniska Högskola
2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

BRUKNINGSVÄRD JORDBRUKSMARK
Ett kunskapsunderlag för Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Brukningsvärd jordbruksmark – för en hållbar framtid
Amanda Mellbin och Kristina Simson
Examensarbete i Lantmäteriingenjörsprogrammet
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan Väst
2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

SKYDD FÖR JORDBRUKET
Ianspråktagande av jordbruksmark vid fastighetsbildning och plan- och byggåtgärder
Emanuel Otterhall
Examensarbete, Magisterprogrammet i mark- och miljörätt
Umeå Universitet
2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen
Fysisk planering och hushållning med jordbruksmark i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten.
Hulda Wirsén och Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet
Länsstyrelsens rapportserie nr 3/2019
Länsstyrelsen Norrbotten
2019
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Att förvalta ett landskap
Fysisk planering och hushållning med jordbruksmark i Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötlands län
2018
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jordbruksmarkens värden, ett miljömålsrådsprojekt
Jordbruksverket
2018
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jordbruksmarkens värde i Jönköpings kommun
Kartläggning och värdering av ekosystemtjänster
WSP Analys & Strategi
2017
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Det brukande folket och den goda jorden: Skåningarnas relation till marken som föder dem
Lisette Fagone
Kandidatuppsats i humanekologi
Humanekologiska avdelningen
Lunds universitet
2017
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Att falla i god jord – en studie om styrningen av markanvändningen.
Elin Hallström
Masterarbete 30 hp
Masterprogrammet för Fysisk Planering
Blekinge Tekniska Högskola
2017
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Exploatering av jordbruksmark 2011–2015
Jordbruksverket, Rapport 2017:5
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hushållning med åkerjord i Falkenberg, Laholm och Halmstad:
En studie om förvaltningen av åkerjord i tre halländska kommuner ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv.”
Moa Jeppsson
Institutionen för globala studier, Humanekologi
2016
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jordbruksmarkens värden
Per Hasselberg, Hanna Johansson, Stina Månsson, Sara Roland och Hugo Westlin

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden
Hillevi Eklund, Krister Sernbo,

Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg
Madeleine Granvik, Anders Larsson
Jordbruksverket 2015
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Soil threats in Europe
EU-projektet RECARE
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Markhushållning i planeringen – Jordbruksmarken i Skåne.
Rapport 2015:27
Länsstyrelsen Skåne 2015
Hanna Elgåker & Johanna Kaaman
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Farmland in municipal physical planning : a production perspective of farmland conversion
Institutionen för stad och land
SLU Uppsala 2015
Jon Hallgren
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bebygga eller bevara?
Samhällsekonomiska faktorer vid kommunal planering av åkermark

Agronomprogrammet – mark/växtinriktning
SLU Uppsala 2015
Kristina Yngwe
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Urban förtätning och hållbar stadsutveckling
En analys av förtätning som planeringsideal för hållbar stadsutveckling
och dess påverkan på exploaterande/bevarande av jordbruksmark

Arbetsrapport
Kulturgeografiska institutionen
Uppsala Universitet 2014
Martin Mihaylov
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Exploatera eller bevara : En studie om hur kommuner hanterar bestämmelserna om byggande på jordbruksmark i sin fysiska planering.
Institutionen för fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola 2014
Katarina Wahlman
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

JORDBRUKSMARK I FÖRÄNDRING
Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge

Avdelningen för kulturgeografi
Institutionen för Ekonomi och samhälle
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014
Elin Slätmo
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rädda åkermarken innan det är för sent!
Rapport
Naturskyddsföreningen 2014
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Med miljömålen i fokus
– hållbar användning av mark och vatten
Delbetänkande av Miljömålsberedningen
SOU 2014:50
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Väsentligt samhällsintresse?
Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planeringen
Jordbruksverket Rapport 2013:35
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rapport från expertgruppen för hållbar
användning av jordbruksmark

Till Miljömålsberedningen som underlag för det fortsatta utredningsarbetet
Statens Offentliga Utredningar 2013-11-29
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Global Outlook
Future competition för land and water
KSLAT Nr 5-2013, KSLA
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hur exploatering av åkermark kan begränsas
En växande fråga
Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle.
Lunds Tekniska Högskola. Lunds Univeristet
Annika Andersson och Anna Joelsson
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätare Skåne
Region Skåne, Avdelningen för samhällsplanering 2013
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Exploatering av jordbruksmark 2006-2010
Jordbruksverket Rapport 2013:3
Tobias Edman, Karin Larsson och Greger Lindeberg, Metria
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
Utdrag ur Skånska åtgärder för miljömålen. Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012–2016
Länsstyrelserapport: 2012:7
Länsstyrelsen Skåne 2012
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering.
LTJ-fakultetens faktablad 2012:8, SLU Alnarp
Anders Larsson och Lisa Germundsson
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jorden vi ärvde – Den svenska åkermarken i hållbarhetsperspektiv
KSLAT Nr 6-2012, KSLA
Elin Slätmo, Peter Edling, Ann Norderhaug och Marie Stenseke
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Exploatering av jordbruksmark i Kungälvs och Mölndals kommun. En fallstudie.
Göteborgs Universitet Miljörörelser och miljöpolitik vt 2012
Robert Kalmár
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Förstudie – Samverkan för strategisk och långsiktigt hållbar markanvändning stad/land</strong target=”_blank” rel=”noopener”>
Hushållningssällskapet Halland, Maj 2012
Elisabeth Falkhaven
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hållbar utveckling i svensk planeringspraktik – en diskussion kring förtätning och andra ambitioner
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Området för landskapsarkitektur
Eva-Marie Samuelson, Landskapsarkitektprogrammet Alnarp, 2010
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fysisk planering av tätortsnära landsbygd i Sverige och Danmark
LRF 2009
Eva-Marie Samuelsson
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Markanvändning i Skåne
Strukturbild för Skåne
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling 2009
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Exploatering av jordbruksmark vid bebyggelse- och vägutbyggnad 1996/98-2005
Rapport 2006:31, Jordbruksverket
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hushållning med åkermark? Uppföljning av åkerexploatering i Skåne och Halland samt analys av planerad exploatering i Skåne.
Skåne i utveckling 2006:8, Länsstyrelsen i Skåne
Karin Kallioniemi
– – – – – – – – – – – – – – – – – –