Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

LRF och Den Goda Jorden samarbetar i Ängelholm för att skydda jordbruksmarken

2021-01-24|0 Comments

Helsingborgs Daglad uppmärksammar att LRF:s lokalförening i Ängelholm och föreningen Den goda jorden gör gemensam sak för att jordbruksmarken ska få ett bättre skydd. Tillsammans står vi bakom uppropet ”Rädda åkermarken i Ängelholms kommun!”. När kommunerna själv får att bestämma över hur marken bäst ska användas så beskrivs sällan samhällsnyttan som livsmedel. – Vi reagerar eftersom det är bra åkermark man vill använda. Felet är att varje kommun själv får [...]

Yttrande över detaljplan i Örebro

2021-01-22|0 Comments

Den Goda Jorden har lämnat in ett yttrande till Örebro kommun rörande Bn 114/2019-Detaljplan fastigheten Råberga 3:2 m fl (Örebro flygplats). Detaljplanen innebär byggnation av verksamhetslokaler med tillhörande infrastruktur på ca 40 ha åker- och betesmark samt ca 20 ha skogsmark. Den Goda Jorden konstaterar att detaljplanen strider mot intentionen i översiktsplanen och saknar en utredning av möjligheterna att ta annan mark i anspråk. Föreningen anser därför att det föreslagna [...]

Yttrande över Framtidsplan 2050 i Halmstad

2021-01-19|0 Comments

Den Goda Jorden har lämnat in ett yttrande till Halmstad kommun med anledning av deras Framtidsplan 2050. I Framtidsplanen är hela 650 hektar brukningsvärd jordbruksmark ianspråktagen och till detta tillkommer ytterligare jordbruksmark för infrastruktur samt att planen bidrar till en fragmentisering av befintlig jordbruksmark. Föreningen Den Goda Jorden anser att Framtidsplan 2050 inte är förenligt med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken. Föreningen som [...]

Ny dom i Mark- och miljööverdomstolen

2021-01-19|0 Comments

Mark- och miljödomstolen upphävde 2019-11-21 en detaljplan i Västerås eftersom den ansågs stå i strid med bl.a. 4 kap. 33 § PBL och 3 kap. 4 § miljöbalken. Denna dom överklagades av bl a Västerås kommun. Nu har mark- och miljööverdomstolen upphävt denna dom. Eftersom klagandena inte hade gjort gällande att planen stred mot dessa rättsregler har MÖD bedömt att det inte fanns förutsättningar att upphäva detaljplanen av dessa skäl. Enligt [...]

Årsmöte 2021

2021-01-19|0 Comments

Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte lördagen den 20 mars kl 13.00. Det kommer i år att bli ett digitalt årsmöte vi Zoom. Kallelse och ytterligare information kommer att skickas ut till medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet.

Webbinarium om jordbruksmarken

2020-12-25|0 Comments

Webbinarium: Jordbruksmarken som en del i krisberedskapen Den 12 februari arranger Vreta Kluster ett webbinarium om resursen jordbruksmark och dess användning. Programmet för dagen är fortfarande inte helt spikat. Men här är ungefär vad som kommer att tas upp under webbinariet. Sveriges livsmedelsstrategi och krisberedskap - vi behöver öka mängden mat producerad och konsumerad i Sverige Historisk tillbakablick i Sverige - i vilken takt försvinner åkermarken, och vad händer om [...]

Domstol stoppar nytt bostadsområde i Ängelholm

2020-12-16|0 Comments

Helsingborgs Dagblad rapporterar att Mark- och miljödomstolen upphäver Ängelholms kommun beslut att anta en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Rönneboda och Skörpinge öster om Ängelholms tätort. I sin dom konstaterar domstolen bland annat att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på annan mark. Domen hänvisar till länsstyrelsens tidigare yttranden där man varit kritisk mot att kommunen [...]

Tidskriften STAD: Den urbana normen

2020-12-12|0 Comments

Tidskriften STAD nr 31 har temat "Den urbana normen". Från sidan 38 och framåt finns en intervju med föreningen Den Goda Jordens styrelseledamot Anders Larsson som arbetar på SLU med undervisning och forskning. I tidskriften hittar ni även mycket annat matnyttigt.   https://issuu.com/movium/docs/stad_nr_31_low_enkelsidor Tidskriften STAD - debatt och reflexion om urbana landskap ges ut av tankesmedjan Movium som arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.