Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Digitalt seminarium om jordbruksmarken

2021-05-01|0 Comments

5 maj Del I: 8.30-10.00 Jorden vi ärvde – hur långt räcker den? Om Sveriges användning av den odlingsbara marken Inom ramen för LU Lands frukostseminarieserie tar vi upp utmaningen om hållbar markanvändning ur ett svenskt perspektiv, där en av de mest debatterade konflikterna i sammanhanget är exploatering av högproduktiv åkermark för att täcka behovet av bebyggelse och utveckling av infrastruktur. Hur kan den svenska livsmedelsstrategin uppnås utan att andra viktiga [...]

Medlemsbrev april 2021

2021-04-30|0 Comments

Alla medlemmar som vi har en fungerande e-post till ska nu ha fått ett medlemsbrev. Har du inte fått något medlemsbrev får du gärna skicka din e-postadress till oss. Du kan ladda ned medlemsbrevet här.

Föreningen överklagar detaljplan i Laholm

2021-04-30|0 Comments

Den Goda Jorden har överklagat Laholm kommuns detaljplan för etapp 2 och 3 på Mellby industriområde till mark- och miljödomstolen. Föreningen anser att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark. Föreningen kräver att detaljplanen upphävs. Laholms kommun har i sin detaljplan inte tittat tillräckligt noga på andra tänkbara placeringar. De alternativ som tagits upp ligger också de på jordbruksmark. – Det följer inte lagen. Det har [...]

Jönköpings kommun prisas för att de värnar om jordbruksmarken

2021-03-24|0 Comments

Jönköpings-Posten rapporterar att LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, delar årligen ut pris till den kommun i Jönköpings län som har tagit beslut eller på annat sätt arbetat för att främja de gröna näringarna. I år gick priset till Jönköpings kommun, i och med det generella beslutet att inte bygga på åkermark, som togs i höstas i kommunfullmäktige. Ett beslut som Jönköping är först ut med i Sverige. Valet var enkelt, enligt Karin [...]

Årsmöte 2021

2021-03-21|0 Comments

Den Goda Jordens årsmöte hölls den 20 mars digitalt via Zoom. Ett tjugotal medlemmar deltog under mötesordförande Hans Ramels ledning.   Anne-Marie Lindén omvaldes till föreningens ordförande. Som ny suppleant i styrelsen invaldes Lars Wiik, han ersätter Olof Bågenholm som efter lång och trogen tjänst drar sig tillbaka.

Dom angående ekonomibyggnad på jordbruksmark

2021-03-15|0 Comments

I ett mål om bygglov 20/6 2020 har Mark- och miljööverdomstolen funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken inte hindrar att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för en byggnad som behövs för den egna jordbruksverksamheten. Detta under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Läs hela domen här.

Brukningsvärd jordbruksmark

2021-03-11|0 Comments

Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram ett kunskapsunderlag om brukningsvärd jord­bruksmark till stöd för samhällsplanerare och handläggare inom kommuner och länsstyrel­sen. Materialet ska användas för att få en gemensam grundsyn kring värdet av jordbruksmark, öka kunskapen om jordbruksmarkens värden och underlätta hanteringen av olika ärenden som berör jordbruksmark. Skriften är uppdelad i två delar, den första är ett övergripande kunskapsunderlag för jordbruksmark och den andra är rekommendationer vid bevarande av [...]