Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Vår åkermark måste bevaras

2021-07-22|0 Comments

Dagens samhälle publicrade den 22 juli följande debattartikel där Den Goda Jorden är en de sex som står bakom den. ”Vår åkermark måste bevaras” Åkermark tas ofta i anspråk när kommuner bygger nya bostadsområden eller köpcentrum. Det är hög tid att tänka i andra banor, skriver sex debattörer. Det finns många motstridiga intressen i samhället och det är politikens uppgift att göra rimliga avvägningar mellan dem. En del människor vill [...]

Till de oföddas försvar

2021-07-09|0 Comments

I Lantbrukets Affärer nr 3 2021 skriver Jerker Nilsson, Institutionen för ekonomi, SLU Uppsala mycket välformulerat om jordbruksmarkens betydelse under rubriken "Till de oföddas försvar". Han för dessutom fram ett förslag att landsbygdens organisationer, däribland Den Goda Jorden, borde få rätt att överklaga domstolsbeslut

Konkreta förslag för att skydda jordbruksmarken

2021-07-02|0 Comments

I en debattartikel i Land Lantbruk för vi i Den Goda Jorden fram några konkreta förslag på åtgärder för att ge jordbruksmarken ett bättre skydd. I två debattartiklar från Fängelsefritt Trelleborg och Magnus Oscarsson (KD) i Land Lantbruk krävs det att det måste mer till för att skydda jordbruksmarken. Vi i föreningen Den goda jorden kan bara instämma i deras beskrivningar av den rådande situationen och de slutsatser de drar av detta. För att [...]

Yttrande detaljplan Höör

2021-07-02|0 Comments

Yttrande, planbeskrivning detaljplan för del av Åkersberg 1:6 – Maglehill norr Höör väster, Höörs kommun, Skåne län Föreningen Den Goda Jorden har tagit del av förslaget till detaljplan för del av Åkersberg 1:6, Maglehill norr Höör väster, Höörs kommun. Den Goda Jorden är en ideell förening vars syfte är att verka för att åkermark bevaras. Föreningen Den Goda Jorden anser att förslaget till detaljplan strider mot miljöbalken 3 kapitlet 4§ [...]

Yttrande detaljplan Karlshamn

2021-07-02|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden har tagit del av förslaget till detaljplan för del av fastigheten Elleholm 35:1 m.fl (tomatodlingen) som upprättats av Karlshamns kommun.. Förslaget till detaljplan innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar. Den Goda Jorden anser att detaljplanen inte är förenlig med miljöbalken 4 kap. 3§. Den Goda Jorden anser därför att förslaget till detaljplan för Elleholm 35:1 inte bör antas. Läs hela yttrandet [...]

Överklagan detaljplan Mörbylånga

2021-07-02|0 Comments

Överklagan av detaljplan för del av Björnhovda 31:1 m.fl., Färjestadens industriområde, Mörbylånga kommun. Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig exploateringen av del av fastigheten Björnhovda 31:1 m.fl., och överklagar härmed antagandet av planen. Föreningen anser att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark som 3 kap. 4 § miljöbalken avser. Planbeskrivningen saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för den planerade industriverksamheten, som på ett klargörande sätt [...]

Hjälp till att skydda åkermark i Oskarshamn

2021-06-25|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden yttrade sig 2018 om Oskarshamns kommuns detaljplan för fastigheten Djurhult 1:5 sydväst om Oskarshamn som innebar att skog, våtmarker och åkermark vid Applerumsån skulle tas i anspråk för ny industrimark. Föreningen ansåg att jordbruksmarken skulle bevaras. Förslaget till detaljplan är tills vidare vilande, men en ansökan om vattenverksamhet för samma område har prövats av mark- och miljödomstolen. Ansökan innebär även den att åkermarken exploateras av kommunen. [...]