Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Samrådsyttrande över detaljplan Gottbol, Gotthem 2:2, Kristinehamn

2022-06-08|0 Comments

Den Goda Jorden har lämnat in ett samrådsyttrande till Kristinehamns kommun rörande detaljplan Gottbol, Gotthem 2:2 som syftar till exploatering av åkermark i syfte att möjliggöra för bostäder. Föreningen vill påtala att Mark- och miljööverdomstolen inte i något överklagat detaljplaneärende eller byggnadslov har åberopat markens bördighet vid prövning enligt 3 kap. 4 § miljöbalken utan endast tagit ställning till om marken ska klassas som "brukningsvärd jordbruksmark". De detaljplaner som upphävts [...]

Enkät till Länsstyrelserna

2022-06-07|0 Comments

Med hänsyn till det nya rättsläget som ett sextiotal nya domar i Mark- och miljööverdomstolem resulterat i är det märkligt att kommunernas exploatering av jordbruksmark fortsätter i betydande omfattning utan hänsyn till den restriktiva bedömning som framgår av MÖD:s domar. Den Goda Jorden har därförunder våren skickat ut en enkät till Länsstyrelserna med två korta frågor för att få en överblick över ställningstaganden vad avser exploatering av jordbruksmark. 1. Har [...]

Så tycker svenskarna om nybyggnationer på åkermark

2022-06-01|0 Comments

Något fler än fyra av tio, 46 procent av Sveriges befolkning, är emot nybyggnationer på åkermark, visar ATL:s opinionsundersökning. Missnöjdast är man i Sydsverige – där tycker 6 av 10 att det är dåligt att det byggs på bördiga jordar. John Andersson kommenterar undersökningen: På lång sikt kan försvinnandet av åkermark leda till problem, menar han. – Klimatförändringarna kommer på sikt medföra att det blir svårare att producera mat i [...]

Solceller på jordbruksmark, är det bra?

2022-05-22|0 Comments

Solceller på jordbruksmark, är det bra? Hur kan naturen påverkas av infrastruktur som stora solcellsparker? Vilken marktyp är bäst lämpad att placera solcellsparker på? Går det egentligen att kombinera solelsproduktion och matproduktion? Naturskyddsföreningen arrangerar ett digitalt föredrag om markbaserade solcellsparker den 23:e maj kl. 18:30 som alla är välkomna att delta i! För att söka svar på ovanstående frågor har de bjudit in som gästtalare Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens [...]

Paneldebatt med Den Goda Jorden på H22 i Helsingborg

2022-05-19|0 Comments

H22 Arena, placering på Hamntorget i Helsingborg den 15/6 kl 14-16:30 Tema: Kris- och beredskap- självförsörjning  Med hotande klimatförändringar och andra omvärldsförändringar är det ur hållbarhetsperspektiv avgörande att värna vår åkermark när vi planerar för hur vi ska klara vår självförsörjning, Lyssna på, forskare, jordbrukare, ideella intressenter och näringsidkare om vilka ingångar och prioriteringar som de ser är väsentliga för att vi ska klara vår självförsörjning. - Paneldeltagarna presentera sin [...]

Kom och träffa oss i sommar.

2022-05-11|0 Comments

Äntligen får vi möjlighet att träffa er medlemmar på olika arrangemang under sommaren. Vi har uppdaterat vårt kalendarium med det som är inbokat. Skulle du vilja se oss på plats i ditt närområde vid något arrangemang, så tipsa oss gärna om detta. Hoppas vi får möjlighet att träffas och diskutera föreningens arbete och hur vi kan skydda jordbruksmarken.

Yttrande över Detaljplan 269 Landskrona (Pågen)

2022-04-25|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig detaljplanen 269 för del av Örja 1:9 (norra) m.fl. Landskrona stad som syftar till exploatering av åkermark i syfte att möjliggöra för verksamhetsområde. Föreningen anser inte att kommunens hänvisning till det väsentliga samhällsintresset ”lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra” liksom den alternativa lokaliseringsutredningen, som enbart omfattar högkvalitativ jordbruksmark, är förenlig med de hänsyns- och lokaliseringskrav som avses med 3 kap. 4 § miljöbalken. Likaså underkänner [...]

Värna brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län

2022-03-20|0 Comments

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram rapporten ”Planeringsunderlag för brukningsvärd åkermark i Kalmar län” för att lyfta vad som kan klassas som brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län, både i nutid och framtid. Kalmar län är en tillväxtregion med behov av mark till bland annat nya bostäder, industrier och infrastruktur, samtidigt som regionen har bland de mest produktiva jordbruksmarkerna i Sverige. Detta har betydelse för livsmedelsproduktionen både regionalt och [...]