Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Ny dom om solcellsanläggning på jordbruksmark

2021-12-08|0 Comments

Lindahl, som är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, rapporterar att Mark- och miljödomstolen i Växjö avgjorde nyligen ett mål där frågan om att bygga storskaliga solcellsanläggningar aktualiserades. Utvecklarbolagets anmälan avsåg en planerad solcellsanläggning om knappt fem hektar på en fastighet utanför Ängelholm i Skåne. Domstolen bedömde slutligen att användningen av den aktuella marken för en storskalig solcellsanläggning är den mest lämpade och medför god hushållning. Domstolen godtog därmed den [...]

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Mörbylånga 5:12 m.fl

2021-12-03|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden anser att detaljplaneförslaget för del av Mörbylånga 5:12 m.fl saknar den resurshushållande inställning till markanvändning som kommunen anser sig ha, och förslaget innehåller heller inte den omfattande prövning mot 3 kap 4 § miljöbalken som kommunen är skyldig att genomföra. Föreningen anser därför att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark. Planbeskrivningen saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för den planerade industriverksamheten, [...]

Yttrande FÖP Rimbo 2050

2021-12-03|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden har granskat förslaget till FÖP Rimbo 2050 i Norrtälje kommun. Vi noterar att ett flertal områden med jordbruksmark är föreslagna för ny bebyggelse. Detta trots att en uttalad inriktning i FÖP Rimbo 2020 är följande: ”En hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på jordbruksmark.” ”Om exploatering ska ske på jordbruksmark ska det föregås av en konsekvensanalys som visar på nytta [...]

Sveriges självförsörjningsgrad är lika med noll

2021-11-20|0 Comments

Ekonomagronomstudent Sara Adlers på SLU Ultuna skriver om Sveriges självförsörjningsgrad i en krönika i Jordbruksaktuellt. Saras examensuppsats är tänkt att handla om Sveriges självförsörjningsgrad. Hon vill undersöka vilka möjligheter som finns till att öka graden självförsörjning och hur det kommer sig att den är så låg i dag. Om eller när den så kallade krisen kommer ligger vi ju ganska risigt till har hon insett, och det i sig tycker [...]

Webbinarium: Exploatering av jordbruksmark, var ska vi låta samhället växa?

2021-11-11|0 Comments

Svefas experter och rådgivare, Emma Nilsson och Nathalie Byström går igenom den heta frågan avseende exploatering av jordbruksmark. Frågan har prövats ett flertal gånger i domstol under det senaste året och nu vill bland annat Jordbruksverket skärpa regelverket ytterligare. Under webbinariet kommer följande frågeställningar att beröras: - Vilka hinder finns kopplade till lagstiftningen i 3 kapitlet 4§ miljöbalken som säger att jordbruksmark är av nationell betydelse och ska skyddas från [...]

Bebyggd åkerjord för alltid förlorad

2021-11-04|0 Comments

Sveriges Radios matprogram Meny med Tomas Tengby handlade denna veckan om åkerjorden. Sveriges – och världens! – bästa åkerjord blir bostadshus, köpcenter och parkeringsplatser. Och vi kan aldrig få tillbaks den igen. Varför sker det? Och vad kan göras åt det?