Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

  • Sustain our soils - Seminarium inbjudan

S.O.S. Sustain Our Soils – om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

2022-09-20|0 Comments

Vi har inte mer jord på jorden att odla upp. Tvärtom borde vi återföra stora jordbruksområden till sitt mer naturliga tillstånd av skog- eller gräsmark. Ur detta existentiella dilemma finns bara en väg ut: att få ut mer av mindre. Mer mat och mer mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Ett jordbruk som sätter stopp för läckage och erosion och som förvandlar luftens växthusgaser [...]

Landsbygdsdebatt om jordbruksmarken i Halland

2022-07-29|0 Comments

Inför valet ville Lokalt Ledd Utveckling Halland genomföra en Halländsk landsbygdsdebatt med länets riksdags- och regionpolitiker. Syftet vr att föra politiken närmare oss väljare och lära känna hur våra olika partier planerar för att utveckla Hallands och Sveriges landsbygder. En fråga som var uppe till diskussion var hur politikerna ser på exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Du kan ta del av diskussionen här 1.13.25 in i y0utube-klippet.

Pristagare ur Anders Stenströms minnesfond

2022-07-24|0 Comments

Vid dagens sommarmöte på Berte Gård utdelades årets belöningar ur Anders Stenströms minnesfond. Årets pristagare är Tina-Marie Qwiberg samt Torgerd Adolphsson och Kim Nilsson. Kim Nilsson, Anne-Marie Lindén o Torgerd Adolphsson Motiveringarna lyder: Tina-Marie Qwiberg för att i  flera år insiktsfullt ha lyft frågan om åkermarkens betydelse i både radio och TV. Genom sina filmer och "kråkvinklar" har hon nått en stor publik utanför "de redan frälsta". Torgerd Adolphsson och [...]

”Pågår en aningslös exploatering av värdefull odlingsmark”

2022-07-14|0 Comments

Företrädare för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien föreslår i en debattartikel i ATL att regeringen utan dröjsmål tillsätter en utredning om skarpare lagstiftning till skydd för odlingsjorden. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser med oro på den inhemska aningslösa exploateringen av värdefull odlingsmark vid till exempel infrastruktursatsningar som trafikleder och logistikcentraler. Inte minst försvinner åkrar i södra Sverige, där en stor del av jordbruksmarken räknas till världens mest fruktbara. Per invånare [...]

Överklagan av detaljplan i Botkyrka kommun

2022-06-29|0 Comments

Föreningen yrkar att mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphäver Botkyrka kommuns beslut om att anta detaljplanen för Prästviken. Jordbruksmarken vid Botkyrka kyrka som nu ska tas i anspråk för att bygga Prästviken utgör en betydande del av kommunens kvarvarande jordbruksmark. Hela detaljplaneområdet berör högvärdig jordbruksmark, med brukningsvärde 4 av 5. Trots det så har kommunen inte gjort någon lokaliseringsutredning för att undersöka om andra platser istället kan tas i [...]

Presentation solcellsseminarium

2022-06-29|0 Comments

Den 13 juni arrangerade föreningen ett solcellsseminarium för styrelsen för att öka kunskapen om solcellsanläggningars påverkan på jordbruksmarken. Här hittar du Karin Hammarlunds presentationer för sitt föredrag  "Solenergi i jordbrukslandskapet.

Överklagan av detaljplan i Borgholms kommun

2022-06-29|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig exploateringen av del av fastigheten Borgholm 8:63 m.fl., Rosenfors, av de skäl som anges nedan. Eftersom Borgholms kommun inte arbetat om förslaget till detaljplanen till att omfatta mindre eller ingen exploatering av åkermark eller gjort någon utredning om alternativa byggplatser inför och under detaljplansprocessen står föreningen fast vid de argument som delgivits kommunen tidigare under samrådstiden och överklagar härmed detaljplanen. Även om området finns [...]

Medlemsbrev juni 2022

2022-06-29|0 Comments

Alla medlemmar som vi har en fungerande e-post till ska nu ha fått ett nytt medlemsbrev. Har du inte fått något medlemsbrev får du gärna skicka din e-postadress till oss. Övriga medlemmar får det om några dagar med posten, Du kan även ladda ned medlemsbladet här.