Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Jönköpings kommun prisas för att de värnar om jordbruksmarken

2021-03-24|0 Comments

Jönköpings-Posten rapporterar att LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, delar årligen ut pris till den kommun i Jönköpings län som har tagit beslut eller på annat sätt arbetat för att främja de gröna näringarna. I år gick priset till Jönköpings kommun, i och med det generella beslutet att inte bygga på åkermark, som togs i höstas i kommunfullmäktige. Ett beslut som Jönköping är först ut med i Sverige. Valet var enkelt, enligt Karin [...]

Årsmöte 2021

2021-03-21|0 Comments

Den Goda Jordens årsmöte hölls den 20 mars digitalt via Zoom. Ett tjugotal medlemmar deltog under mötesordförande Hans Ramels ledning.   Anne-Marie Lindén omvaldes till föreningens ordförande. Som ny suppleant i styrelsen invaldes Lars Wiik, han ersätter Olof Bågenholm som efter lång och trogen tjänst drar sig tillbaka.

Dom angående ekonomibyggnad på jordbruksmark

2021-03-15|0 Comments

I ett mål om bygglov 20/6 2020 har Mark- och miljööverdomstolen funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken inte hindrar att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för en byggnad som behövs för den egna jordbruksverksamheten. Detta under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Läs hela domen här.

Brukningsvärd jordbruksmark

2021-03-11|0 Comments

Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram ett kunskapsunderlag om brukningsvärd jord­bruksmark till stöd för samhällsplanerare och handläggare inom kommuner och länsstyrel­sen. Materialet ska användas för att få en gemensam grundsyn kring värdet av jordbruksmark, öka kunskapen om jordbruksmarkens värden och underlätta hanteringen av olika ärenden som berör jordbruksmark. Skriften är uppdelad i två delar, den första är ett övergripande kunskapsunderlag för jordbruksmark och den andra är rekommendationer vid bevarande av [...]

Årsmöte 2021

2021-03-06|0 Comments

Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte lördagen den 20 mars kl 13.00. Det kommer i år att bli ett digitalt årsmöte vi Zoom. Kallelse och ytterligare information kommer att skickas ut till medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet. Årsmöteshandlingar 2021 Kallelse årsmöte 2021 Verksamhetsberättelse 2020 Ekonomisk sammanställning 2020med ny reviderad budget för 2021, 17/3 -21Verksamhetsplan 2021 Protokoll årsmöte 2020 Föreningens stadgar

Samrådsyttrande över Trafikverkets förslag till ny stambana Hässleholm – Lund

2021-03-02|1 Comment

Föreningen Den Goda Jorden anser att det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en prövning av de olika alternativen mot 3 kap. 4 § miljöbalken som underlag för regeringens kommande beslut och då särskilt belysa: Hur stor areal jordbruksmark som tas i anspråk permanent resp. temporärt under byggtiden. En plan för återanvändning av i vart fall matjordslagret där jorden i första hand ska användas för bördighetsförbättrande åtgärder i jordbruket. En [...]

Bullervallen i Lomma

2021-03-02|0 Comments

Den Goda Jorden överklagade planerna på att anlägga en bullervallen längs E6 öster om Lomma. Överklagan prövades i förvaltningsrätten som meddelade att föreningen inte hade rätt att överklaga. I överklagan förordade föreningen istället andra lösningar för att lösa bullerproblemet. I ett pressmeddelande från Lomma kommun meddelas nu: Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att ta emot massor från Trafikverket till en bullervall längs E6:an utanför Lomma. Möjligheten att på kort tid [...]

Vi är nu fler än 600 medlemmar

2021-02-25|0 Comments

Medlemsavgift för 2021 har nu betalats av 552 medlemmar År 2020 betalade 620 medlemmar medlemsavgift. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 [...]