Tillämpningen av 3 kap. 4 § miljöbalken vid planläggning
Arne Joelsson
Den Goda Jorden
2021

Exploatering av jordbruksmark – tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808)
Gustav Axelson
Examensarbete i Fastighetsvetenskap
Institutionen för Teknik och samhälle
Lunds Tekniska Högskola, 2020

SKYDD FÖR JORDBRUKET
Ianspråktagande av jordbruksmark vid fastighetsbildning och plan- och byggåtgärder
Emanuel Otterhall
Examensarbete, Magisterprogrammet i mark- och miljörätt
Umeå Universitet
2020

Sammanställning över domslut 2020
Den Goda Jorden 2021

Sammanställning över domslut i Mark- och miljööverdomstolen under 2019
Norstedt Juridik, 2020

Rättsläge och domar rörande jordbruksmark
Ur: Jordbruksmarkens värden – ett miljömålsrådsprojekt
Jordbruksverket, 2018