Sammanställning över domslut i Mark- och miljööverdomstolen under 2019
Norstedt Juridik, 2020

Rättsläge och domar rörande jordbruksmark
Ur: Jordbruksmarkens värden – ett miljömålsrådsprojekt
Jordbruksverket, 2018