Naturskyddsföreningen fortsätter strida för den bästa åkermarken

Trelleborgs Allehanda publicerar idag följande artikel.

Åkermarkens förkämpar, Naturskyddsföreningen, strider oförtrutet vidare mot exploateringen av Västervång. En fortsatt exploatering är både ogenomtänkt och onödig, enligt föreningen.

Ingrid Nilsson, som sitter i Naturskyddsföreningens plangrupp menar att planerna på att bygga närmare 200 villor på fin åkermark måste sättas i relation till efterfrågan.

– I dag finns runt 250 villor och tomter till salu i kommunen. Då kan man undra varför det är så bråttom att exploatera den värdefulla åkermarken, säger hon.

Naturskyddsföreningen påpekar att åkermarken är Sveriges bästa, och har bildats under lång tid. Nu riskerar den att förstöras i en handvändning. Föreningen tycker att en fortsatt utbyggnad på åkermark är ohållbar och ska endast ske om det är absolut nödvändigt.

Naturskyddsföreningen har även en rad andra argument för att stoppa eller begränsa fortsatt utbyggnad av Västervång. Ett är att farligt gods kommer att transporteras på den nya anslutningsvägen mellan Hedvägen och väg 108, vilket måste utredas mer. Ett annat är att de hårdgjorda ytor som skapas kommer att leda till en större mängd dagvatten, vilket kan leda till problem med översvämningar.

Rent allmänt vill Naturskyddsföreningen att man tänker på helheten innan man börjar planera bostadsområden.

– Risken är att man sätter igång att bygga på någon […]

Av |2011-09-26T06:48:37+02:002011-09-26|Okategoriserade|0 kommentarer

Södertäljes översiktsplan uppmärksammar åkermarkens betydelse

I ett pressmeddelande från Gröna kusten kan man läsa följande:

Södertälje kommun har i förslaget till ny översiktsplan som just nu är på öppen remiss till medborgarna bland annat uppmärksammat att en genomsnittlig svensk använder ca 0,4 hektar åkermark (ungefär två fotbollsplaner) för att försörja sig helt med livsmedel – och vem vet var denna åkermark ligger och vilka miljökonsekvenser den har. Konsekvensen i planförslaget är att åkermark och potentiell odlingsmark i stadsnära läge skyddas.

Läs hela pressmeddelandet här.

Av |2011-09-26T06:44:34+02:002011-09-26|Okategoriserade|0 kommentarer

Träffa Den Goda Jorden i Eslöv

Eslöv arrangerar denna vecka Hållbarhetsveckan. Under veckan riktar en mängd olika aktiviteter uppmärksamheten mot miljö och hållbar utveckling. Den Goda Jorden finns på plats i Medborgarhuset med informationsmaterial. På lördag 24 september kl 12.30–13.00 kommer Maylis Persson, styrelseledamot i Den Goda Jorden att föreläsa i D-salen. Kom gärna och lyssna och diskutera med oss. Hela programmet hittar du här.

Av |2011-09-21T17:19:03+02:002011-09-21|Okategoriserade|0 kommentarer

Åkermark bebyggs med köpcentrum

I Effekt klimatmagasinet publicerar i sitt senaste nummer följande artikel skriven av David Jonstad.

Trots stigande matpriser och sinande oljetillgångar asfalteras tiotusentals hektar jordbruksmark i Sverige. Nu varnar forskarna för konsekvenserna.

Matkrisen i världen verkar inte bekymra svenska politiker nämnvärt. Allt mer av vår bästa jordbruksmark bebyggs med motorvägar, köpcentrum och industriområden. De senaste decennierna har omkring 13 000 hektar åkermark försvunnit, bara i Skåne och Halland. Nu väntas samma regioner förlora nästan lika mycket till, visar de översiktsplaner som sträcker sig tjugo år framåt.
Det är forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som slår larm. De påpekar att det tar tusen år innan åkermark som bebyggts återigen kan tas i bruk för matodling.
– Skyddet av Sveriges jordbruksmark tycker jag måste ställas i förhållande till globala utmaningar såsom befolkningsökning, klimatförändringar och oljetopp, säger Madeleine Granvik, forskare vid institutionen för stad och land vid SLU, till SVT Rapport.

Även Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, oroas av utvecklingen där åkermark ersätts av industrier.
– Jag är orolig för åkermarken vi har i bland annat Blekinge. Vi behöver den här åkermarken framöver och då tycker vi att kommuner ska vara lite mer rädda och tänka sig för innan man bygger både köpcentra och industri på åkermarken, säger Lars-Ove Johansson, ordförande för […]

Av |2011-09-17T16:47:12+02:002011-09-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Slaget om den goda jorden

Hallandsposten publicerade följande artikel 31 augusti.

I går kväll stod det verbala slaget om den goda åkerjorden. Exploateringsmotståndarna pratade mycket – kanske mest – men när det blev dags att rösta stod de sig slätt.
Åmotsplanen gick igenom med dunder och brak.

Positionerna, liksom argumenten, är vid det här laget väl kända. I ena ringhörnan M, S, FP, KD och V som är för. I den andra LP, MP, SD och SPI som helt eller delvis säger nej till att den goda jorden mellan Laholm och Mellbystrand någon gång i framtiden förvandlas till gator och villatomter.
Och så centerpartisterna som verkar stå någonstans mitt emellan, men som – när det kom till kritan – stödde resten av den borgerliga alliansen. Alla utom en, Maria Bronelius, lantbrukare från Veinge, visade prov på civilkurage genom att sätta jord och mat före den heliga tillväxten.

Partikamraten Lena Olofsdotter stod för debattens enda egentliga nyhet när hon efterlyste en kommunal plan till skydd för åkermarken och till trygghet för dem som brukar den.
Efteråt avslöjade kommunrådet Erling Cronqvist att en centermotion är att vänta i frågan.
Det tycks vara en utbredd politisk uppfattning att exploateringen […]

Av |2011-09-17T10:20:20+02:002011-09-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Skydda åkermarken

Idag skriver Kerstin Davidsson följande ledare i Land Lantbruk med rubriken ”Skydda åkermarken”.

Enligt forskares beräkningar kommer minst 67 miljoner hektar åker i världen att gå förlorade fram till 2050. FN-organet FAO bildade i förra veckan ett nätverk för att skydda världens åkrar. Bara i Afrika har 6,3 miljoner hektar jordbruksmark förlorat sin bördighet och vattenhållande förmåga, larmar FAO.

Samtidigt väntas befolkningen fördubblas de kommande 40 åren. Orsakerna är markförstörelse, som erosion, och exploatering. Och det är, som vi alla vet, inte ett problem bara för utvecklingsländer.

I vårt land har sedan 1970-talet 13 000 hektar av den bördigaste åkern i Halland och Skåne exploaterats. Nästan lika mycket ska enligt kommunala översiktsplaner bebyggas. Och det handlar, vilket FAOs generaldirektör Jacques Diouf påpekade på mötet i Rom i förra veckan, om en ”icke förnyelsebar resurs”.

Sedan den lilla föreningen Den goda jorden började varna för den här utvecklingen för några år sedan har trots allt en del hänt. Allt fler kommunpolitiker är medvetna om problematiken. LRF har varit kluvet i frågan, men tog senast vid årets stämma beslutet att fortsätta arbeta för att ge åkern ett starkare skydd i lagstiftningen. Det är en ”hjärtefråga”, sa LRFs ordförande Helena Jonsson när hon för en tid […]

Av |2011-09-16T09:35:45+02:002011-09-16|Okategoriserade|0 kommentarer

Den nya jordhungern

Skånska Dagbladet publicerade den 12 september följande ledare.

Den ekonomiska krisen, som gjort aktier och andra värdepapper osäkra, har ökat jakten inte bara på guld utan också på odlingsbar mark. Bakom denna effekt ligger också den växande överbefolkningen i världen. Det har uppstått något av en rusning efter mark. Kina gör stora markuppköp i Afrika i syfte att kunna föda sin egen växande befolkning. Men prisstegringen på mark gör också att andra finansiella placerare riktar blicken mot detta placeringsalternativ. Svenska andra AP-fonden satsar 250 miljoner dollar tillsammans med en amerikansk pensionsfond på att köpa jordbruksmark i USA, Australien och Brasilien. Jordbruksmark och för den delen skogsmark har till skillnad mot andra placeringsalternativ en ganska långsamt stigande värdekurva. I gengäld kraschlandar inte jordegendomar på samma sätt som aktier och andra placeringar i värdepapper. Marken finns alltid kvar och får förr eller senare en användning som ger avkastning till ägarna.

Rent strategiskt går det därför att förstå att alltfler placerare nu söker sig till mark. Men den nya jordhungern har också baksidor. Den riskerar att ytterligare driva på prisbilden och göra det svårt för enskilda personer att driva jordbruk. Från Afrika kommer larmsignaler om att utländska investerares jakt på jordbruksmark slår hårt mot kvinnorna […]

Av |2011-09-13T11:13:56+02:002011-09-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Dåtid och framtid – Vad händer med svenskt jordbruk?

Jordbruksverket har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram boken ”Jordbruket i siffror” som presenterar statistik om jordbruket och livsmedelskonsumtionen mellan åren 1866 och 2007.

Jordbruksverket arrangerar nu ett framtidsseminarium där boken presenteras och används som ett underlag för att diskutera framtida scenarier för svenskt jordbruk. Vad kommer det svenska jordbruket att producera i framtiden? Hur kommer vår djurhållning att förändras? Vilken betydelse kommer jordbruket att ha för framtidens landsbygd och det hållbara samhället? Vilken roll kommer klimatet att spela?

Dessa och andra frågor kommer att tas upp under seminariet den 20 september.

Se program och inbjudan här.

Av |2011-09-11T18:31:40+02:002011-09-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Future Agriculture – Livestock, Crops and Land Use

Framtidens lantbruk på SLU har tagit fram ett strategiskt forskningsprogram som presenterar sex övergripande utmaningar för uthållig livsmedelsproduktion i ett fyrtioårigt perspektiv. Syftet är att uppmuntra multi-och tvärvetenskaplig forskning där forskare från olika vetenskapliga områden och representanter från olika intressegrupper deltar. Förhoppningen är att jordbruksforskningen kan stärkas genom att nya samarbeten och gemensamma ansökningar om forskningsprojekt kommer till stånd.

Ladda ned forskningsprogrammet här

Av |2011-09-11T08:44:01+02:002011-09-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Bättre kunskap om jorden i svensk åkermark

Under 2011 och 2012 kommer jordprover från åkermark i hela landet, med undantag för de fyra nordligaste länen, samlas in för att kartlägga jordarten. Resultatet blir en detaljerad jordartskarta som ska användas för miljöinsatser inom jordbruket. Underlaget kan också användas vid praktiskt miljöarbete och vid rådgivning till lantbrukare.

Projektet finansieras av återförda miljöskatter och medel från havsmiljöanslaget, varav den största delen går till den omfattande jordprovtagningen på de svenska åkrarna.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Av |2011-09-09T18:42:38+02:002011-09-09|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen