Under 2011 och 2012 kommer jordprover från åkermark i hela landet, med undantag för de fyra nordligaste länen, samlas in för att kartlägga jordarten. Resultatet blir en detaljerad jordartskarta som ska användas för miljöinsatser inom jordbruket. Underlaget kan också användas vid praktiskt miljöarbete och vid rådgivning till lantbrukare.

Projektet finansieras av återförda miljöskatter och medel från havsmiljöanslaget, varav den största delen går till den omfattande jordprovtagningen på de svenska åkrarna.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.