Rapport från kommungruppsmöte i Halmstad

Föreningen Den Goda Jordens kommungrupp i Halmstad mötte några dagar före valet politiker från de nämnder som styr markanvändningen i kommunen. Flertalet ställde sig positiva till föreningens arbete för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Kommunstyrelsens vice ordförande Gunnel Bengtsson (C) berättade exempelvis om sitt arbete med att få en regional samverkan, och kanske EU-stöd, till en bättre kartläggning av mark. Skeptisk till delar av Den Goda Jordens arbete ställde sig dock fastighetsnämndens ordförande Carl Gustaf Nilsson (M), som ville hävda äganderätten och menade att jordbrukets intresse får vägas mot andra samhällsintressen, till exempel möjligheterna att utveckla övrigt näringsliv.

Sedan de politiker som inte är medlemmar i Den Goda Jorden lämnat mötet beslöts utse Dan Öjvind Gasstorp, Barbro Majgren och Bruno Toftgård att skriva yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för staden.

Av |2010-09-29T15:58:57+02:002010-09-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Motion till kommunfullmäktige i Falkenberg

Börje Tönsgård(m), medlem i Den Goda Jorden, har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Falkenberg.

I flera kommuner i Sverige har tankar väckts att åkerjorden, som är en
begränsad resurs, bör bevaras ur hållbarhetssynpunkt.

Föreningen DEN GODA JORDEN har genom föredrag, upprop, uppvaktning av Regeringen, etc, vunnit ett intresse bland politiker m.fl.

I samband med den översiktsplan för samhällsbyggnation som påbörjats i vår kommun föreslår jag Kommunfullmäktige besluta följande:

I översiktsplanen skall ingå en jordbruksanalys, dvs. utpekning av värdefull jordbruksmark för kommunens hållbarhet med målet att undvika exploatering av god åkermark.

Av |2010-09-28T19:06:34+02:002010-09-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Skydda åkermarken – ett globalt måste och en lokal plikt!

Lars Wedén – Grön Liberal skriver följande i ett blogginlägg från maj.

Skydda åkermarken – ett globalt måste och en lokal plikt!

* Jordens befolkning ökar med 80 miljoner per år. Vi kan räkna med en världsbefolkning över 10 miljarder om 20-25 år jämfört med dagens 7 miljarder.
* Klimatförändringen kommer att påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor genom havsnivåhöjning, försvunna glaciärer och utbredning av torrbälten.
* Dagens jordbruk är extremt beroende av billig olja. I de olika leden går det åt ca 10 liter olja för ett kilo mat. Världens oljetillgångar kommer i princip att ta slut inom 15-25 år. En avtagande arealavkastning är en oundviklig följd.

Mer folk, minskande odlingsbara ytor och avtagande arealavkastning riskerar att leda till verklig livsmedelsbrist i världen. Våra barn och barnbarn kan komma att växa upp i en värld som präglas av svält och hungerrelaterade konflikter. Åkermark blir en bristvara i en inte särskilt fjärran framtid. Mycket talar för att livsmedel behöver tas från så nära som möjligt. Det är en plikt för vår generation att vara extremt försiktig med ianspråktagande av åkermark. Ett bostadsområde, ett industriområde eller en handelsplats som anläggs på åkermark tar bort denna […]

Av |2010-09-14T18:13:47+02:002010-09-14|Okategoriserade|0 kommentarer

Vill utreda konflikter om åkermarken

Hallands Nyheter publicerar idag den 14 september följande artikel.

Hur kan Hallands politiker förena kraven på nya bostäder med att bevara värdefull jordbruksmark och gynna lantbrukets utveckling?

Den frågan bör Region Halland utreda, tycker Gunnel Bengtsson (C), avgående kommunråd i Halmstad och kandidat till det nya regionfullmäktige.
– Från Centerpartiet vill vi se ett livskraftigt, hållbart jordbruk och en levande landsbygd tillsammans med expanderande företag och tätorter, säger hon.

Enligt Gunnel Bengtsson har många politiker i Halland dåliga kunskaper om åkermarkens betydelse för framtiden.
– Samtidigt är regelverken kring störningar så strikt att det försvårar för utbyggnaden av bostäder, konstaterar hon.
– Närheten till hästar har orsakat mycket diskussioner i ett så hästtätt län som Halland.

Hon tror att en rejäl kartläggning av de olika intressena kan hjälpa politikerna att fatta bättre beslut i framtiden och undvika överklaganden i planfrågor.

I sin motion till regionfullmäktige pekar Gunnel Bengtsson också på möjligheten att få EU-bidrag till utredningen.
– En sådan kartläggning har inte tidigare gjorts någonstans i Sverige. Men behovet finns överallt, hävdar hon.

Av |2010-09-14T07:18:59+02:002010-09-14|Okategoriserade|0 kommentarer

Jordbruksmark splittrar blocken i Norrköping

Folkbladet skriver så här den 2 september.

I frågan om jordbruksmarken runt Norrköping har det på senare år hettat till mellan partierna.

Ovanligt nog handlar det då inte bara om motsättningar mellan de rödgröna och alliansen – utan i lika hög grad om motsättningar inom blocken!

Den här frågan är alltså något speciell – och som mest har det bränt till i frågan om norra Malmölandet.

Ska det området, liksom nu sker för fullt på södra Malmölandet, få exploateras för logistik och industri?

I motståndet ingår två oppositionspartier – Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men också två tredjedelar av den styrande rödgröna koalitionen – Miljöpartiet och Vänsterpartiet! […]

Av |2010-09-12T19:26:55+02:002010-09-12|Okategoriserade|0 kommentarer

Yttrande angående fördjupad översiktsplan i Laholm

Den Goda Jorden har lämnat följande yttrande angående programsamråd för fördjupad översiktsplan Åmot m fl i Laholms kommun.

Med anledning av samrådet för ovan rubricerade plan för samråd, och önskar föreningen Den goda jorden härmed avge följande synpunkter.

Vi har förståelse för att Laholms kommun vill växa befolkningsmässigt för att få ett större skatteunderlag.

Vi vill dock framhålla att den nya bebyggelsen bör ske så yteffektivt som möjligt.  För att spara den goda åkerjorden, bör perspektivet vara att det aktuella markområdet ska räcka till för nybyggnation i mer än 100 år. Vi välkomnar därför en planering där flerbostadshus och radhus dominerar bebyggelsen. Villabebyggelse blir mer ytkrävande och tenderar dessutom att öka bilberoendet. […]

Av |2010-09-11T19:07:26+02:002010-09-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Kommungruppsmöte i Halmstad

Tisdagen den 14 september kl 18.30 träffas vi på Plönninge Naturbruksgymnasium för att sparka liv i Halmstads kommungrupp i Den Goda Jorden.

Politiker och tjänstemän som jobbar med markfrågor i kommunen är också inbjudna.

Enkel fika till den som senast dagen före anmält sig till Bengt på 0346-40513 eller info@dengodajorden.se eller till Dan Öjvind Gasstorp 035-55043 .
Av |2010-09-11T18:57:30+02:002010-09-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Fullständig politisk enighet i Eslöv

Mikael Sonander, Centerpartiet i Eslöv gjorde följande glädjande inlägg på deras blogg den 10 september.

Lrfs Kommungrupp i Eslöv som bjudit in Eslövs politiker på ett temamöte om maten och marken hos Håkan Olsson, Stanneborg, Hammarlunda kunde nöjt konstatera att alla närvarande politiker (C, Fp, M, S) inte har för avsikt att starta utbyggnaden på Bäckdala 2 i sydvästra Eslöv än om regeringsrätten ger tillstånd.

Denna kovändning får nog tillskrivas föreningen Den Goda Jorden och LRF som ihärdigt jobbar på i sitt arbete att upplysa och utbilda politiker och tjänstemän om jordklotets begränsade resurser.

Av |2010-09-11T18:03:34+02:002010-09-11|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen