Den Goda Jorden har lämnat följande yttrande angående programsamråd för fördjupad översiktsplan Åmot m fl i Laholms kommun.

Med anledning av samrådet för ovan rubricerade plan för samråd, och önskar föreningen Den goda jorden härmed avge följande synpunkter.

Vi har förståelse för att Laholms kommun vill växa befolkningsmässigt för att få ett större skatteunderlag.

Vi vill dock framhålla att den nya bebyggelsen bör ske så yteffektivt som möjligt.  För att spara den goda åkerjorden, bör perspektivet vara att det aktuella markområdet ska räcka till för nybyggnation i mer än 100 år. Vi välkomnar därför en planering där flerbostadshus och radhus dominerar bebyggelsen. Villabebyggelse blir mer ytkrävande och tenderar dessutom att öka bilberoendet.

Ytterligare ett skäl för att bygga tätt och yteffektivt, är att sannolikheten för att de boende åker kollektivt ökar om man har nära till en hållplats. Om avståndet upplevs långt till hållplatsen, ökar benägenheten att ta bilen istället.

Verksamheter och service kan med fördel läggas i anslutning till kommunikationsstråken och reningsverket, eftersom dessa byggnationer inte är lika känsliga för buller och lukt som bostäder. Därmed kan man bygga närmare inpå kommunikationsstråken och reningsverket, och marken användas mer effektivt.

Inslaget av gröna mellanrum och vistelseytor bör företrädesvis läggas i anslutning till ån, så att inte mer åkermark än nödvändigt tas i anspråk. Vi vill uppmana kommunen att satsa på färre/mindre grönområden av hög kvalitet och som ges god skötsel, hellre än fler/större områden av låg kvalitet och som inte sköts.
Med anledning av det ovan framförda hemställer vi

att    all nybyggnation sker tätt och yteffektivt, för att spara den goda åkermarken och gynna kollektivtrafikresandet

att    gröna mellanrum och vistelseytor anläggs på ett högkvalitativt och genomtänkt sätt, så att inte mer åkermark än nödvändigt tas i anspråk.

Med vänliga hälsningar
föreningen Den goda jorden

Hans Andersson
ordförande