Gunnel Bengtsson (c) tidigare kommunalråd i Halmstad har lämnat in följande motion till regionfullmäktige i Halland.

Jag föreslår
att Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan som underlag för samhällsplaneringen.

Halland är ett lantbrukslän med stor sektor odling, uppfödning, förädling och energiproduktion. Lantbruket är en viktig del av länets näringsliv. Halland är också ett inflyttningslän med ökande befolkning och med växande och nya företagsetableringar. För denna expansion fordras mark. Förutom konkurrens om marken kan uppstå konflikter kring buller, lukt och andra störningar, vilka antingen kan leda till att samhällen och företag inte kan expandera eller att lantbruk inte tillåts utvecklas.

Från Centerpartiet vill vi ha ett livskraftigt, hållbart jordbruk, en levande landsbygd och expansionsmöjligheter för företag och tätorter. Det är en grannlaga uppgift att göra avvägningen mellan de olika intressena och det fordras kunskap. En samlad genomgång av området finns inte för Halland eller för något annat län. En kartläggning skulle, kompletterad med lagstiftningens intentioner, vara en viktig kunskapsbas för kommunerna i planeringsarbetet och minska risken för överklaganden senare i processen. Konflikterna finns i alla länets kommuner om än i varierande omfattning och det ligger i Region Hallands intresse att bidra till kunskapsuppbyggnaden.

Förslag till innehåll i kartläggningen:
 Lantbrukets betydelse för Halland; produktion och arbetsmarknad
 Lantbrukets framtida betydelse och utvecklingsmöjligheter – en omvärldsspaning
 Åkermark att bevara
 Intressekonflikter kring vatten
 Störningar såsom buller och lukt
 Forskningsläget kring allergener
 Sammanfattning och förslag

Kunskap på området finns hos många intressenter, t ex kommunerna, lantbruksnäringen, länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, Lantbruksuniversitetet och dessa bör också engageras i arbetet. Kartläggningen kommer att, rätt använd, vara ett värdefullt underlag i kommunernas samhällsplaneringsprocess.