Visionär med en plan för nytt Bondesverige

LRF:s vd Anders Källström har en plan. En vision och snart en strategi klar. Vid stämman idag, tisdag, presenterar han huvudlinjerna i arbetet hur svenskt lantbruk ska sättas i arbete.

– Mitt fokus på stämman kommer att handla om att vi levt i en baklängesekonomi i 40 år. Allt vi har förhållit oss till är att det ska minska. Ska man vända det här måste man vända på många stenar, alltifrån kommunernas syn på byggnad på åkermark till det faktum att svenska konsumenter i dag vet mer om vinkvalitet än livsmedelskvalitet.

Ur ATL 25 maj

Av |2010-05-25T18:32:17+02:002010-05-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Vi kan inte bygga vidare på matjorden

Av Sveriges yta är bara 8 procent åkermark och 50 procent skogsmark. Men Uppsala har till största delen vuxit ut på åkermark, till oproportionerligt stor andel. Man skulle kunna hävda att Uppsala ur ett hållbarhetsperspektiv redan har förverkat sin historiska rätt att exploatera åkermark med byggnader. Det skriver Ingmar Messing, Susanne Johansson och Rune Andersson, forskare vid SLU och Uppsalabor i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning 11 maj.

Läs hela debattartikeln här.

Av |2010-05-25T18:10:37+02:002010-05-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Brev till ärkebiskop Anders Wejryd

Tack för en fin medverkan i Seminarium om Befolkningstillväxten med jordnära och berörande tankar, samt svar och påtryckningar vad gäller den goda jordens bruk i ett framtidsperspektiv.

Vi är en ideell, icke politisk, förening ”Den Goda Jorden” med ca. 500 medlemmar i Syd- och Mellansverige. Vi arbetar med att informera om den goda jorden och jordens bruk – eller snarare hur den goda jorden missbrukas på ett otillbörligt sätt. Det finns fler restriktioner och förordningar kring hur man skall bevara 1ha av en dåligt produktiv backe med enar, än vad det finns regler som skyddar 100ha produktiv jordbruksmark.

Vi arbetar på olika nivåer i samhället med vår information, allt ifrån möten med lokala befattningshavare, kommunpolitiker och kommunstyrelser till länsstyrelser och rikspolitiker.

Vi har också på olika platser försökt knyta kontakter i Svenska kyrkans församlingar, i stiften med biskop och egendomsnämnd, inte alltid med så stor framgång. Men vi anser att alla goda krafter på olika plan måste hjälpas åt så att den odlade – mat- och energiproducerande jorden – Den goda jorden skall räddas från sådan exploatering och sådan verksamhet som omöjliggör produktion av livsmedel för överskådlig tid.

Den Goda Jorden – tanken föddes egentligen på ett kyrkomöte i början av 90-talet och renderade […]

Av |2010-05-23T06:15:24+02:002010-05-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Skydda Norra Malmölandets åkerjord!

Miljöpartisten Stefan Arrelid skrev så här på sin blogg i Norrköpings Tidningar den 18 maj.

Idag kommer jag att värna om den bästa åkermarken som finns i Norrköping. Jag kommer att yrka det föreslagna markanvändningsområdet på Norra Malmölandet för hamnrelaterad logistik och företagsverksamhet tas bort i den gemensamma Översiktsplanen med Linköping. Den åkermarken behövs nu och för framtida odlingar av närproducerade grödor till livsmedelsproduktion. Hoppas på stöd från vänstern, centern och kristdemokraterna. Globalt sett försvinner åkermark varje dag och med hållbara ekologiska brukningsmetoder behövs åkerjorden, för att både klara vår egen  matförsörjning och en allt större växande världsbefolkning.

Av |2010-05-19T18:27:01+02:002010-05-19|Okategoriserade|0 kommentarer

För snabb utbyggnad på prima åkermark

Skånska Dagbladet publicerade den 23 april följande artikel.

Allt för många bostäder på den bästa åkermarken i stället för att förtäta befintliga stadsdelar.

Det är den huvudsakliga kritiken i de många yttranden som kommit in över förslaget till Översiktsplan 2010 i Lunds kommun.

Inte minst i de östra kommundelarna tycker man att utbyggnadstakten är allt för stor. Centern i Södra Sandby tycker att det är märkligt att kommunen i förslaget talar om vikten av att värna den goda åkerjorden ”när hela översiktsplanen utformas i motsatt riktning”.

Läs hel artikeln här

Av |2010-05-18T06:39:40+02:002010-05-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Skydd för åkermarken på väg att stärkas

Land Lantbruk publicerade nedanstående artikel den 14 maj.

Föreningen Den goda jorden ser tecken på att Länsstyrelsen i Skåne värderar skyddet av åkermarken högre.

Den goda jorden uppfattar några beslut från länsstyrelsen i Skåne som ett trendbrott.

– Vi hoppas i alla fall det, säger föreningens ordförande Hans Andersson. Länsstyrelsen har gett Malmö kommun bakläxa i ett ärende och nu överväger man att upphäva en detaljplan i Eslövs kommun.
Ärendet i Eslöv handlar om ett nytt bostadsområde på den bästa jordbruksmarken. Men det som fått länsstyrelsen att reagera är att avståndet till ett aktivt jordbruk är för litet.
– Avståndet blir bara 30 meter, säger Hans Andersson. Det kommer de som bor i det nya området inte att acceptera, och risken är att man då lägger restriktioner på jordbruket.
– Eslövs kommun äger annan mark som det går att bygga på och som inte förstör åkermark och stör jordbruket lika mycket.

Frågan allt viktigare
Ann Westerdahl på länsstyrelsens rättsenhet ser inte ärendet som ett tecken på en omvärdering av åkermarken.
– Det finns ett tidigare beslut om hur långt skyddsavståndet ska vara. Det är egentligen det som avgör om vi tittar på ärendet. Vi har bett kommunen att yttra sig över hur ett avstånd på 30 meter kan fungera […]

Av |2010-05-17T17:41:58+02:002010-05-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Centerpartiets Guldklövern tilldelas Nätverket Oxie Byar

– för att de lyckades stoppa planerna på en tågdepå i Glostorp

Nätverket Oxie Byar tilldelas Guldklövern för sin kamp med att bevara det värdefulla kulturlandskapet i Glostorp. De har agerat envist, professionellt och kraftfullt mot Malmö Stads planer. Utan deras starka protester skulle den storskaliga exploateringen inte uppmärksammats inom stadsdelen eller av lokalpressen. Deras intensiva protester har tydliggjort att Malmös styrande vänstermajoritet inte är intresserade av närdemokrati eller har engagemang att skydda världens bästa åkermark.

Centerpartiet i Malmö står bakom nätverkets protester och ser en stor potential i att utveckla Glostorp i en alternativ grön riktning. Den framtagna visionen för Oxie Ekopark bidrar till en positiv utveckling av stadsdelen. Låt Malmös tätortsnära landsbygd få utvecklas i riktning som gör att närproducerade morötter inte bara diskuteras i teorin utan även odlas i praktiken.

Stad och landsbygd behövs i kärleksfull samexistens. Utveckla matlandet Sverige också inom Malmö Stads gränser!

Centerpartiet i Malmö, Erika Hedblom (ordf.)

Av |2010-05-15T08:52:07+02:002010-05-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Dåligt skydd för åkermark i Sverige

I samband med de båda artiklarna om Jönköpings hanterande av åkermark publicerade ATL följande faktaruta.

Sedan 1970-talet har 13 000 hektar åkermark i klass 8-10 exploaterats i Sverige vilket motsvarar sju procent av den bästa åkerarealen. Enligt kommunernas översiktsplaner består 44 procent av marken där utbyggnad är planerad kommande år av åkermark. Det motsvarar 8 900 hektar.

LRF fortsätter kämpa för en möjlighet att klassa åkermark som riksintresse. I ett remissvar på den så kallade Miljöprocessutredningen förordar förbundet ytterligare utredning av saken. I andra hand vill man att det danska regelverket undersöks som ett alternativ.

I Danmark kan det regionala miljöcentret upphäva en kommuns planer om man inte tagit hänsyn till jordbruket. Även Norge har ett starkare skydd av marken. Där kan Fylkesmännen (länsstyrelserna) också stoppa kommunernas planer och en ny jordvärnslag för att skydda matjorden har föreslagits. Den innebär dock ingen inskränkning i böndernas rätt att disponera jorden.

Av |2010-05-15T08:42:19+02:002010-05-15|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen