I samband med de båda artiklarna om Jönköpings hanterande av åkermark publicerade ATL följande faktaruta.

Sedan 1970-talet har 13 000 hektar åkermark i klass 8-10 exploaterats i Sverige vilket motsvarar sju procent av den bästa åkerarealen. Enligt kommunernas översiktsplaner består 44 procent av marken där utbyggnad är planerad kommande år av åkermark. Det motsvarar 8 900 hektar.

LRF fortsätter kämpa för en möjlighet att klassa åkermark som riksintresse. I ett remissvar på den så kallade Miljöprocessutredningen förordar förbundet ytterligare utredning av saken. I andra hand vill man att det danska regelverket undersöks som ett alternativ.

I Danmark kan det regionala miljöcentret upphäva en kommuns planer om man inte tagit hänsyn till jordbruket. Även Norge har ett starkare skydd av marken. Där kan Fylkesmännen (länsstyrelserna) också stoppa kommunernas planer och en ny jordvärnslag för att skydda matjorden har föreslagits. Den innebär dock ingen inskränkning i böndernas rätt att disponera jorden.