Översiktsplan i Kungälv

Kungälvs-Posten rapporterar idag om de synpunkter som kommit in på kommunens översiktsplan. Där står bland annat:

En fråga som upprört flera Kungälvsbor är om kommunen ska tillåta bebyggelse på åkermark. Södra Tega, med ridhus och lantbruk, och Trankärr är två exempel på områden som väckt känslor, särskilt bland de som nyttjar dessa, både yrkesmässigt och för fritiden. Ute på landsbygden ska det kunna byggas utan att förstöra åkermarken, tror Monica Wincentson (kommunens översiktsplanerare). Det blir svårare inne i centralorten Kungälv-Ytterby.
– Inom tätorten kan det bli så att åkermark behöver tas i anspråk för bebyggelse, menar hon.

Läs hela artikeln här.

Av |2010-04-28T20:49:42+02:002010-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Inbjudan till seminarium ”Åkermarken – en ändlig resurs”

Inbjudan till ett seminarium om åkermarkens framtid!

Åkermarken – en ändlig resurs

fredag 28 maj 2010

För andra året i rad anordnas i Halland ett seminarium för att lyfta frågan om åkermarkens betydelse som en viktig resurs och diskutera hur man kan hantera de motstående intressen som finns vid exploatering och utbyggnader. Åkermarken är en ändlig resurs och ansvaret för en hållbar utveckling och skydd av de värden som är knutna till åkermarken berör oss alla.

I Halland har vi gjort en ansats att lyfta frågan om att arbeta med bevarande av den ”goda jorden” och antagit ett särskilt delmål – ”En strategi för skydd mot exploatering av värdefull jordbruksmark för bebyggelse, industriändamål och utveckling av infrastrukturen, där lokaliseringsalternativ finns, tas fram senast 2010.” I miljöbalken står det: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen….”. Behovet av ett starkare skydd för åkermarken har nyligen väckts i offentliga utredningar, riksdagsmotioner och i olika konferenser.

Välkommen att lyssna till hur man arbetar med frågan på riksdagsnivå, hur man kan arbeta lokalt och vad olika organisationer anser […]

Av |2010-04-28T19:14:30+02:002010-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Svår avvägning att skydda åkermark

Sveriges Radio P4 Halland sände igår ett inslag om Länsstyrelsens och landshövding Lars-Erik Lövdéns syn på hur man ska skydda åkermarken, med anledning av en konferens om de svenska miljömålen.

Halland saknar fortfarande en plan för hur man ska skydda länets åkermark från alltför långtgående exploatering. Det här är bara ett av många miljömål som visat sig svåra att nå.

”Det kommunala planmonopolet är mycket starkt”

Mörkare syn på miljömålen (27 april 2010)

Länsstyrelsen med landshövding Lars-Erik Lövdén i spetsen ansvarar för de halländska miljömålen och han säger så här om svårigheterna att få ett bra skydd för jordbruksmarken:

– Det är en svår fråga. Det är en avvägning mellan det kommunala planmonopolet och behovet att skapa utrymme för bostäder och industri och behovet att skydda åkermark. Den dialogen för vi med kommunerna ständigt i planprocessen, och det är naturligtvis en brist att vi inte har en länsövergripande strategi framme på det området.

Läs mer här.

Av |2010-04-28T19:02:22+02:002010-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Åkermarken en valfråga

Miljöpartiet har i sitt valmanifest tagit upp frågan om ett skydd av den goda jorden. I punkt 10 kan man läsa följande:

10. Jordbruk med hänsyn till djuren
Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi gör det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling.

Nu är det upp till övriga partier att bekänna färg. Är det fler som står upp för ett ökat skydd av åkermarken?

Av |2010-04-28T06:59:43+02:002010-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Hoten mot marken ignoreras

I Uppsala Nya Tidning publicerades idag en insändare av
Mats Olsson
professor Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala
Dan Berggren
professor Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala
Lennart Mattsson
Forskningsledare Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala
Kristina Belfrage
doktorand Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala

De skriver bland annat:

Ett miljökvalitetsmål för mark skulle kunna bli ett viktigt instrument för uppföljning av marktillståndet i Sverige samt förhoppningsvis en garant för att inte markförsämringen fortsätter och urbaniseringen lägger under sig vår värdefullaste produktionsmark.

Läs insändaren här.

Tack till Gunnar Rundgren som tipsade oss om insändaren och även länkade till oss i sitt blogginlägg om insändaren.

Av |2010-04-27T18:02:06+02:002010-04-27|Okategoriserade|0 kommentarer

En seger till sist i Glostorp – rond 1

Under den rubriken skrev Staffan Fredlund (C) i sin blogg den 1 april följande:

Centerpartiet i Malmö har under lång tid (sedan 70-talet) motsatt sig en exploatering av odlingslandskapet i Glostorp (utkanten av Malmö). I Malmö Stads översiktsplan är området utmarkerat som industriområde och nyligen fanns det en framtagen detaljplan för att bygga en stor tågdepå s.k. serviceverkstad för lokaltåg inom planområdet. Inom Centern kritiserade vi planerna då behovsanalysen och det det regionala perspektivet i lokaliseringsanalysen saknades. Dessutom verkade inte Malmö Stad ”brinna” för att bevara 10+ jorden d.v.s. Sveriges bästa åkermark. Nu har statliga Jernhusen till sist genomfört sin hemläxa (efter massiva protester) och kommit fram till att befintliga anläggningen i Helsinborg tillsammans med två mindre anläggningar runt Malmö täcker behovet. (Ta del av artikeln i Sydsvenskan.) Därmed är området i Glostorp inte lika aktuellt att exploatera längre. Detta är seger för närdemokratin, sunt förnuft och för ett stadsnära leveande odlingslandskap runt Malmö. Volymkrävande industrier ska inte placeras på befintlig åkermark bredvid naturområden och i miljöer som är skyddade som riksintresse för sin kulturmiljö. Tyvärr verkar det inte som Malmö Stad […]

Av |2010-04-23T18:01:19+02:002010-04-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Motion om åkermarken i Söderköping

Bengt Wastesson, Anders Eksmo och Bengt-Ove Karlsson (KD) har lämnat in en motion till Söderköping kommun daterad april 2009 med följande innehåll:

Åkermark är en resurs som måste värnas. Idag och än mer i framtiden kommer åkermark att behövas för att framställa livsmedel och energi. En växande befolkning efterfrågar allt mer livsmedel och då helst ekologiskt producerade. För att minska vårt oljeberoende kommer stora arealer krävas för att producera energi.

Det är väldigt kortsiktigt att exploatera åker enbart av ekonomiska skäl. Det står i miljöbalkens tredje kapitel, fjärde paragrafen att brukningsvärd åkermark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar ”endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk”.

Vi kristdemokrater föreslår

  • Att när exploateringsplaner som berör åkermark presenteras så skall det alltid finnas en alternativ plan och konsekvensanalys att ta ställning till i syfte att bevara åkermark och uppfylla miljöbalkens mål.
Av |2010-04-23T17:10:47+02:002010-04-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Staden tränger sig på åkern

Helena Wennström skriver i ledaren i dagens ATL att det är bra att intresset för att värna åkermarken finns med i kommuners översiktsplaner för hållbar utveckling. Det är också bra att länsstyrelsen i Skåne vill skydda jordbruksmarken och nyligen sa nej till bostadsbyggande i Eslöv.

Men det går inte att överlåta frågan till kommunpolitiker vars kortsiktiga intressen är att bli återvalda. Det krävs regional samverkan och statligt inflytande för att få ett verkligt skydd för marken i framtiden.

Läs hela ledaren här.

Av |2010-04-22T21:04:38+02:002010-04-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Lägg inte betong på Vapnöslätten

I en artikel i Hallands Nyheters pappersupplaga kan man idag läsa om ett kommunråd som står upp för åkermarken. Nedan kan ni läsa ett utdrag ur artikeln.

Lägg inte betong på Vapnöslätten! Det uppmanar kommunrådet Gunnel Bengtsson (C), som anser att det är olämpligt att kommunen köper in utmärkt jordbruksmark väster om flygplatsen för framtida industri, handel och bostäder.
…….
– Området klassa som den bästa odlingsmarken i Halland och är bland de bästa odlingsmarkerna i hela Sverige. Självklart är området därför avsatt för jordbruksändamål i den gällande översiktsplanen. Därför är det mycket anmärkningsvärt att beredningsutskottet föreslår markbytet, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M), håller inte med.
– Nu föreligger en långsiktig lösning som skapar goda förutsättningar, både för kommunens utveckling och Wapnös produktion, säger han.

Det här torde vara första gången under mandatperioden som allianspartierna intar olika ståndpunkter i ett ärende i kommunen.
– Min ståndpunkt är välkänd för de andra. Från Centerpartiet kan vi inte acceptera att kommunen förvärvar den här marken, som bör användas för jordbruksändamål. Därför yrkar jag avslag på avtalet, säger Gunnel Bengtsson.

Av |2010-04-22T18:05:52+02:002010-04-22|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen