Detaljplan i Bollebygd överklagad

Planerna på att bygga villor på Tyftet i Bollebygd kan försenas med upp till två år. Mjölkbonden som har mark i närheten har överklagat detaljplanen.

…..

Nu kan planen för Tyftet inte vinna laga kraft eftersom mjölkbonden Ronny Sernestål och hans hustru Inger Sernestål överklagat den. Deras motivering är bland annat att det är anmärkningsvärt att planera för bostäder på åkermark när all brukningsbar jord kommer att behövas på sikt.

Så inleder Borås Tidning en artikel idag.

Läs hela artikeln här.

Läs mera här.

Av |2010-04-21T19:36:51+02:002010-04-21|Okategoriserade|0 kommentarer

Malmölandet aktuellt för mer etableringar

Bördig jordbruksmark som används som industritomter. På Malmölandet kan framtiden bestå av ytterligare industrietableringar och logistiksatsningar. På mark som tillhör Björnsnäs.

– Är det framtiden att en av den bästa åkermarken i landet ska asfalteras för att man ska bygga stora lagerlador? Den frågan ställer Lars-Magnus Trozelli på Björnsnäs till de styrande i kommunen.

Så inleder Norrköpings Tidningar en artikel idag.

Läs hela artikeln här.

Av |2010-04-21T19:31:09+02:002010-04-21|Okategoriserade|0 kommentarer

Hårt motstånd mot ekoby

Göteborgs-Posten uppmärksammar idag protester mot att bebygga åkermark i sydvästra Mölndal.

Planerna på en ekoby i Hällesås i sydvästra Mölndal har mött hårt motstånd redan innan politikerna tagit ställning.

//

Ska Hällesås bli en ny tätort frågar sig 27 boende i en skrivelse till Mölndals stad. En detaljplan om 14 nya hus håller på att tas fram. Samtidigt har en annan fastighetsägare lämnat en förfrågan om att få bygga vad han kallar en ekoby med 25 passivhus och en handelsträdgård.

– Kommunen beslutade i mars 2006 om en ny översiktsplan. I november 2006 inleddes ett detaljplanearbete som stred mot översiktplanen. När det nu finns en ny förfrågan är vi rädda att politikerna inte ska kunna hålla emot, säger Hans Kalldal.

Han och de andra boende vill veta att de kan lita på politikernas översiktsplanering när de planerar sitt boende. De ifrågasätter rimligheten att bygga igen åkermark och skapa en ny tätort nära Sandsjöbackas naturreservat, liksom om begreppet ekoby kan användas i sammanhanget. De boende kommer att bli bilburna, hävdar de.

Hans Broberg (FP), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott lovar att svara på de boendes synpunkter.

– Jag ska sätta mig ned och […]

Av |2010-04-16T08:40:35+02:002010-04-16|Okategoriserade|0 kommentarer

Är vi på en åker och åker?

På LRF:s hemsida kan man läsa följande under rubriken Faktatexter/Livnära:

Den gamla ramsan: ”Var tog vägen vägen? Är vi på en åker och åker?” är mer giltig än vad som kanske är hälsosamt för framtida generationer. De flesta är överens om att odlingsbar åkermark kommer att bli en knappare resurs. Världens befolkning växer och i takt med att en allt större andel reser sig ur fattigdom ökar konsumtionen per capita. Är det då rätt att förstöra de jordar som är utmärkta för livsmedelsproduktion? Bara i Skåne har en yta motsvarande 18 000 fotbollsplaner av Europas bästa åkermark bebyggts sedan 1962. En yta på motsvarande ytterligare 12 000 fotbollsplaner kan försvinna om de skånska kommunernas översiktsplaner blir verklighet. Ska man åka på en åker så bör det vara i en traktor. Inte i en personbil på en asfalterad väg i ett tätbebyggt område där odlingsjorden inte längre syns till. Eller?
Källa:
Åkermarken måste få ett ökat skydd.
http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Nyheter/2009/Akermarken-maste-fa-ett-okat-skydd/, januari 2010.

Av |2010-04-15T18:54:57+02:002010-04-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Hopp för Skånes åkermark

Den riksomfattande föreningen Den Goda Jorden har haft styrelsemöte i Eslöv. Föreningen noterar med tillfredsställelse att Länsstyrelsen i Skåne på ett ansvarsfullt sätt nu börjat väga in den viktiga åkermarken och jordbrukets intressen. Vid flera beslut under den senaste tiden har Länsstyrelsen ifrågasatt ogenomtänkta exploateringsplaner i regionen. Nu överväger man också att med hänvisning till 5 kap 2 § Plan och Bygglagen upphäva en detaljplan för bebyggelse på den högklassig åkermarken i västra delen av Eslövs kommun. Det är området Bäckdala utanför staden som kommunen velat bebygga med bostäder men där länsstyrelsen nu överväger att tillmötesgå lantbrukarna Maria och Nils Frank som överklagat detaljplanen. Lagparagrafens innebörd i detta fall är att tilltänkt bebyggelse kan inskränka verksamheten på jordbruksfastigheten.

Länsstyrelsens ifrågasättande uppfattar vi som ett välkommet trendbrott som nu snabbt måste komma att prägla Skånekommunernas värderingar och planarbete. Den bästa åkermarken är en resurs som kommunerna måste skydda och bevara. I sydvästra och västra Skåne finns världens bästa åkermarker även i ett uthållighetsperspektiv med klimatförändringar mm. Där pågår nu tyvärr en förstörelse av åkermark för all framtid av sällan skådat slag. I såväl ett nationellt som globalt perspektiv är åkermarken grunden för all hållbar utveckling. Det går inte att tala […]

Av |2010-04-13T18:48:34+02:002010-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Möte med miljö- och jordbruksutskottet

Den Goda Jorden var den 4 mars inbjudna till ett möte med riskdagens miljö- och jordbruksutskott. Det var Lisa Germundsson och Harry Linner som representerade föreningen. Här följer Lisas minnesanteckningar från mötet och länkar till de presentationer som de använde.

Harry inledde presentationen, se Harrys OH-bilder här, om varför åkermarken behöver skyddas: Utifrån det globala perspektivet med omfattande svält, snabb befolkningsökning och små möjligheter att öka odlingsarealen. Utifrån Europas beroende av stora arealer mark i andra delar av världen för import av livsmedel och foder och utifrån Sveriges goda förutsättningar för livsmedelsproduktion med bra jordar och gynnsamt klimat.

Därefter gick Lisa in på hur detta skulle kunna ske, se Lisas OH-bilder här. Inledningsvis lyftes att mycket kan göras inom ramen för nuvarande regler, bara genom inspiration och kunskap om exempelvis förtätning i redan bebyggda område. Därefter konstaterades att detta inte räcker, eftersom vi ser många kommuner som planerar nya mycket stora utbyggnader på åkermark, trots att de skriver i sina ÖP att åkermarken ska bevaras. Därför behövs en stärkt skydd för åkermarken i lagstiftningen. I dagens lagstiftning finns bra skrivningar (nationellt intresse, miljömål) men dessa är tandlösa. Som ett tredje alternativ föreslås ett test av delar av den danska modellen, […]

Av |2010-04-05T08:16:54+02:002010-04-05|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen