Bengt Wastesson, Anders Eksmo och Bengt-Ove Karlsson (KD) har lämnat in en motion till Söderköping kommun daterad april 2009 med följande innehåll:

Åkermark är en resurs som måste värnas. Idag och än mer i framtiden kommer åkermark att behövas för att framställa livsmedel och energi. En växande befolkning efterfrågar allt mer livsmedel och då helst ekologiskt producerade. För att minska vårt oljeberoende kommer stora arealer krävas för att producera energi.

Det är väldigt kortsiktigt att exploatera åker enbart av ekonomiska skäl. Det står i miljöbalkens tredje kapitel, fjärde paragrafen att brukningsvärd åkermark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar ”endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk”.

Vi kristdemokrater föreslår

  • Att när exploateringsplaner som berör åkermark presenteras så skall det alltid finnas en alternativ plan och konsekvensanalys att ta ställning till i syfte att bevara åkermark och uppfylla miljöbalkens mål.