Inbjudan till ett seminarium om åkermarkens framtid!

Åkermarken – en ändlig resurs

fredag 28 maj 2010

För andra året i rad anordnas i Halland ett seminarium för att lyfta frågan om åkermarkens betydelse som en viktig resurs och diskutera hur man kan hantera de motstående intressen som finns vid exploatering och utbyggnader. Åkermarken är en ändlig resurs och ansvaret för en hållbar utveckling och skydd av de värden som är knutna till åkermarken berör oss alla.

I Halland har vi gjort en ansats att lyfta frågan om att arbeta med bevarande av den ”goda jorden” och antagit ett särskilt delmål – ”En strategi för skydd mot exploatering av värdefull jordbruksmark för bebyggelse, industriändamål och utveckling av infrastrukturen, där lokaliseringsalternativ finns, tas fram senast 2010.” I miljöbalken står det: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen….”. Behovet av ett starkare skydd för åkermarken har nyligen väckts i offentliga utredningar, riksdagsmotioner och i olika konferenser.

Välkommen att lyssna till hur man arbetar med frågan på riksdagsnivå, hur man kan arbeta lokalt och vad olika organisationer anser krävs för en hållbar utveckling kring vår ändliga resurs – åkermarken!

Plats:             Heagård, strax väster om Halmstad, länk http://heagardsskafferi.se/kontakt

Tid:                Fredag 28 maj klockan 09.00-13.00, avslutas med lunch.

Hämta programmet här.

Kostnad:        240 kronor exkl moms.

Anmälan:       görs på Region Hallands hemsida www.regionhalland.se/kursochkonferens senast den 17 maj 2010.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Givetvis går det bra att överlåta platsen till en kollega, om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.