Riksdagsmotioner hösten 2014

Till höstens riksdag ha inlämnats fyra motioner som yrkar på ett bättre skydd för åkermarken.

Betty Malmberg (M) motionerar  om att ”Värdefull åkermark bör skyddas bättre”.

Kristina Yngwe (C) motionerar om ”Hållbar användning av jordbruksmark”.

Jens Holm m fl (V) föreslår i sin riksdagsmotion ”Naturen – grunden för vår välfärd” att för att minska exploatering av åkermark bör regeringen återkomma med ett förslag till nationell målsättning för bevarande av bördig åkermark.

Anders Forsberg m.fl. (SD) har skrivit riksdagsmotionen ”Åkermarken som riksintresse”.

Av |2014-11-11T14:53:34+01:002014-11-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Centerpartiet vill skydda åkermarken

Svenska Dagbladet publicerade den 22 september artikeln ”Lööf sätter inga procentmål”.

Där rapporterar de från Centerpartiets riksstämma och skriver bland annat:

Under förmiddagen debatterades profilfrågan landsbygd. Debatten gick ganska smärtfritt för partiledningen. Men en av få saker som gick lite längre än vad partistyrelsen planerat var synen på det som kallas högklassig åkermark. Centern ska nu arbeta för att sådan åkermark ska klassas som riksintresse och att skyddet för den i lag stärks.

Ett ombud beskrev problemet i att en skalbagge som anses värd att bevara men som ”det inte är så värst mycket mat på” i dag kan leda till att vägar dras runt skalbaggens hem och över åkermark i stället.

– Jag säger att marken ska skyddas. Vi måste bli mer rädda om åkermarken, kommunerna gör inte de prövningar som man behöver göra alla gånger, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Erlandsson tycker att det var bra att kraven på procentmål för självförsörjning med livsmedel inte fick gehör.

– Jag är liberal i det avseendet, vi måste ha utbyte med andra. Men vi ska öka matproduktionen, säger Erlandsson och lyfter fram mjölk och kött, sådant som Sverige är bra på.

Av |2013-09-22T18:16:07+02:002013-09-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Från LRF:s riksstämma

Från protokollet från LRF:s riksstämma angående motionen från Halland angående den odlingsbara jorden:

Yttrande 19 Den odlingsbara jorden
(Halland 2)
Carl Jonsson, LRF Halland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:

  • att med bifall till motionen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att införa begreppet ”att hålla god jordbruksmark odlingsbar”,
  • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att se över möjligheten att genomföra förändringar inom plan- och bygglagen med krav på att kommuner motiverar viktiga samhällsintressen,
  • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att LRF arbetar med att få ett liknande skydd för åkermarken som Danmark har, samt
  • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att inleda ett samarbete med föreningen Den goda jorden i arbetet med översiktsplaner och opinionsbildning m m.

Se motionen här.

Se styrelsens yttrande här.

Av |2013-06-23T19:34:39+02:002013-06-23|Okategoriserade|0 kommentarer

LRF Halland motionerar om jordbruksmarken

Till LRF:s riksförbundsstämma har Halland inlämnat motion nr 34 ”Den odlingsbara jorden

LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

  • att se över möjligheten att genomföra förändringar inom PBL med krav på att kommuner motiverar viktiga samhällsintressen,
  • att arbeta med att få ett liknande skydd för åkermarken som Danmark har,
  • att inleda samarbete med föreningen Den Goda Jorden i arbetet med översiktsplaner och opinionsbildning m m samt
  • att arbeta för att införa begreppet ”att hålla god jordbruksmark odlingsbar”.
Av |2013-04-15T08:18:11+02:002013-04-15|Okategoriserade|0 kommentarer

C vill göra värdefull jord till riksintresse

Skånskan.se publicerade den 12 april artikeln ”C vill göra värdefull jord till riksintresse”.

De rapporterar att Centerpartiets Mattias Andersson vill stoppa all byggnation på värdefull åkermark. Därför har han skrivit en motion till partiets riksstämma i höst där han vill att jordbruksmark av kvaliteten 9-10 blir riksintresse.

– Jag har fått med mig 17 kommuner i Skåne som skrivit under, säger Mattias Andersson.

Av |2013-04-13T07:58:15+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Riksdagsmotioner om åkermarken

Tre motioner rörande exploatering av åkermark är inlämnade till höstens riksdag.

Irene Oskarsson (KD) har lämnat in motion 2012/13:C217  Åkermarken, om att främja en kommunal planeringsprocess som tar hänsyn till att bevara god åkermark. Läs hela motionen här.

Kew Nordqvist (MP) m fl har lämnat in motion 2012/13:C304 Gör åkermarken till riksintresse, om att regeringen bör låta utreda lagförslag om att göra åkermarken till riksintresse. Läs hela motionen här.

Sara Karlsson (S) m fl har lämnat in motion 2012/13:S9139 Jordbruksmark som riksintresse, om att jordbruksmark ska kunna riksintressemärkas. Läs hela motionen här.

 

Av |2012-10-09T10:10:45+02:002012-10-09|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen