Från protokollet från LRF:s riksstämma angående motionen från Halland angående den odlingsbara jorden:

Yttrande 19 Den odlingsbara jorden
(Halland 2)
Carl Jonsson, LRF Halland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:

  • att med bifall till motionen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att införa begreppet ”att hålla god jordbruksmark odlingsbar”,
  • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att se över möjligheten att genomföra förändringar inom plan- och bygglagen med krav på att kommuner motiverar viktiga samhällsintressen,
  • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att LRF arbetar med att få ett liknande skydd för åkermarken som Danmark har, samt
  • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att inleda ett samarbete med föreningen Den goda jorden i arbetet med översiktsplaner och opinionsbildning m m.

Se motionen här.

Se styrelsens yttrande här.