Motion om åkermarken i Söderköping

Bengt Wastesson, Anders Eksmo och Bengt-Ove Karlsson (KD) har lämnat in en motion till Söderköping kommun daterad april 2009 med följande innehåll:

Åkermark är en resurs som måste värnas. Idag och än mer i framtiden kommer åkermark att behövas för att framställa livsmedel och energi. En växande befolkning efterfrågar allt mer livsmedel och då helst ekologiskt producerade. För att minska vårt oljeberoende kommer stora arealer krävas för att producera energi.

Det är väldigt kortsiktigt att exploatera åker enbart av ekonomiska skäl. Det står i miljöbalkens tredje kapitel, fjärde paragrafen att brukningsvärd åkermark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar ”endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk”.

Vi kristdemokrater föreslår

  • Att när exploateringsplaner som berör åkermark presenteras så skall det alltid finnas en alternativ plan och konsekvensanalys att ta ställning till i syfte att bevara åkermark och uppfylla miljöbalkens mål.
Av |2010-04-23T17:10:47+02:002010-04-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Värna om jordbruksmarken! Bygg inte på den goda jorden. Tänk på ett hållbart samhälle.

Stefan A. Johansson har skrivit en motion till socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress 2010 som han inleder så här:

Den goda jorden, den som är värdefullast, den värnar ingen om. Samhällets behov av mark för bostäder och industrier går före, tätorterna växer på den omkringliggande åkermarken. Den blir oanvändbar för jordbruk för all framtid. Varje dag förvandlas tio hektar åker till motorväg i Europa.
Ingen större opinion finns emot det.

Läs hela motionen här.

Av |2009-11-14T09:49:42+01:002009-11-14|Okategoriserade|0 kommentarer

Mp-motion vill bevara åkermarken i Varberg

Även på det lokala planet i Varbergs kommun har miljöpartiet lagt en motion om bevarande av åkermarken. Detta resulterade i följande artikel i Hallands Nyheter 21 oktober.

Mp-motion vill bevara åkermarken

Var rädd om jordbruksmarken! Det är innebörden i en motion från miljöpartisten Marinette Edlund. Allt mer jordbruksmark tas i anspråk för bostäder, service och industri. I Varberg är Holmagärde och Göingegården aktuella exempel.
Samtidigt ökar kraven på att marken ska försörja oss med livsmedel, energiråvaror och drivmedel. Ekvationen går inte ihop.

Odlad jord är enligt lagen ett riksintresse. I Miljömål för Hallands län anges att en strategi för skydd av värdefull jordbruksmark ska tas fram senast 2010.
I kommunernas planering tas mycket liten hänsyn till detta. Två procent av den svenska jordbruksmarken har försvunnit mellan 1999 och 2005 till följd av exploateringar, enligt Jordbruksverket.
Ödeläggelsen av livsviktig jordbruksmark måste hejdas. Varberg bör genomföra en inventering av återstående jordbruksmark med avseende på odlingsvärdet och utpeka de områden som för all framtid ska undantas från exploatering. Resultatet ska inarbetas i kommunens översiktsplan, föreslår Marinette Edlund.

Av |2008-10-20T15:50:59+02:002008-10-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Ny motion i riksdagen om skydd av jordbruksmarken

Tina Ehn och Bodil Ceballos (mp) har lämnat in motion 2008/09:MJ500 Jordbrukets politik till riksdagen.

Läs hela motionen här. Nedan följer ett utdrag ur motionen.

Skydda jordbruksmarken

Jordbruksmarken är den primära resursen till all livsmedelsproduktion. Utan åkermark att odla i, finns inga möjligheter att producera vår livsnödvändiga föda. Med dagens situation med koncentration av befolkningen till våra större städer och dessutom i kombination med fenomen som ”Urban sprawl” (städernas allt större utspridning), asfalterade ytor, såsom vägar och köpcentran kommer det grundläggande behovet av åkermarken för livsmedelsproduktion i konflikt med behovet av allt större yta för samhällets exploatering. Speciellt allvarlig blir förstås denna konflikt när det handlar om övriga samhällsintressens exploatering av den allra bördigaste åkermarken.

……………..

Att det för framtiden är mycket viktigt att bevara åkermarken kan inte nog understrykas.

Hur ska framtida generationer klara försörjningen av livsmedel om det inte finns god jord att odla i?

För att säkerställa en god livsmedelsförsörjning även för kommande generationer bör den bördigaste åkermarken inte bara vara av nationell betydelse utan även tillmätas Riksintresse!

Av |2008-10-14T08:29:43+02:002008-10-14|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen