Tina Ehn och Bodil Ceballos (mp) har lämnat in motion 2008/09:MJ500 Jordbrukets politik till riksdagen.

Läs hela motionen här. Nedan följer ett utdrag ur motionen.

Skydda jordbruksmarken

Jordbruksmarken är den primära resursen till all livsmedelsproduktion. Utan åkermark att odla i, finns inga möjligheter att producera vår livsnödvändiga föda. Med dagens situation med koncentration av befolkningen till våra större städer och dessutom i kombination med fenomen som ”Urban sprawl” (städernas allt större utspridning), asfalterade ytor, såsom vägar och köpcentran kommer det grundläggande behovet av åkermarken för livsmedelsproduktion i konflikt med behovet av allt större yta för samhällets exploatering. Speciellt allvarlig blir förstås denna konflikt när det handlar om övriga samhällsintressens exploatering av den allra bördigaste åkermarken.

……………..

Att det för framtiden är mycket viktigt att bevara åkermarken kan inte nog understrykas.

Hur ska framtida generationer klara försörjningen av livsmedel om det inte finns god jord att odla i?

För att säkerställa en god livsmedelsförsörjning även för kommande generationer bör den bördigaste åkermarken inte bara vara av nationell betydelse utan även tillmätas Riksintresse!