Även på det lokala planet i Varbergs kommun har miljöpartiet lagt en motion om bevarande av åkermarken. Detta resulterade i följande artikel i Hallands Nyheter 21 oktober.

Mp-motion vill bevara åkermarken

Var rädd om jordbruksmarken! Det är innebörden i en motion från miljöpartisten Marinette Edlund. Allt mer jordbruksmark tas i anspråk för bostäder, service och industri. I Varberg är Holmagärde och Göingegården aktuella exempel.
Samtidigt ökar kraven på att marken ska försörja oss med livsmedel, energiråvaror och drivmedel. Ekvationen går inte ihop.

Odlad jord är enligt lagen ett riksintresse. I Miljömål för Hallands län anges att en strategi för skydd av värdefull jordbruksmark ska tas fram senast 2010.
I kommunernas planering tas mycket liten hänsyn till detta. Två procent av den svenska jordbruksmarken har försvunnit mellan 1999 och 2005 till följd av exploateringar, enligt Jordbruksverket.
Ödeläggelsen av livsviktig jordbruksmark måste hejdas. Varberg bör genomföra en inventering av återstående jordbruksmark med avseende på odlingsvärdet och utpeka de områden som för all framtid ska undantas från exploatering. Resultatet ska inarbetas i kommunens översiktsplan, föreslår Marinette Edlund.