Under 2021 har Mark- och miljööverdomstolen avgjort hundratals mål som behandlat många olika frågeställningar. JUNO Nyheter har bevakat rättspraxis och här nedan hittar du ett axplock ur listan på avgjorda mål från Mark- och miljööverdomstolen från året som gått. För att komma in på länkarna efter respektive mål krävs inloggning på på JUNO Nyheter.

Brukningsvärd jordbruksmark

Mål där hänsyn tagits till brukningsvärd jordbruksmark har fortsatt varit aktuella även under det senaste året.

P 5040–20 Mark- och miljööverdomstolen fann att kommunen inte visat att detaljplanen för bostäder på brukningsvärd jordbruksmark uppfyllde väsentlighetskravet och detaljplanen upphävdes. https://juno.nj.se/b/documents/3625544?tab=references

F 9934–20 Att stolpar och ledningar placerades på brukningsvärd jordbruksmark i samband med ledningsrätt bedömdes inte utgöra hinder mot ledningsrätten. https://juno.nj.se/b/documents/3617190?tab=references

P 2034–20 Mark- och miljööverdomstolen fastställde kommunens beslut att anta detaljplan som innebar att brukningsvärd jordbruksmark användes för utbyggnad av näringslivet på orten. Behovet av mark bedömdes inte kunna tillfredsställas genom att ta annan mark i anspråk. https://juno.nj.se/b/documents/3547974?tab=references

P 2501–20 En befintlig bottenplatta på brukningsvärd jordbruksmark var enligt Mark- och miljööverdomstolen inte skäl att ge bygglov för ett bostadshus. Fastigheten var obebodd sedan 2012 och dessutom bullerutsatt. Det allmänna intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark vägde tyngre och ansökan om bygglov avslogs. https://juno.nj.se/b/documents/3541851?tab=references

P 6073–20 Positivt förhandsbesked meddelades för fem bostadshus på en fastighet som var taxerad som lantbruksenhet samt gränsade till en jordbruksfastighet. Även om marken inte brukats under de senaste 50 åren bedömde Mark- och miljööverdomstolen att det var fråga om brukningsvärd jordbruksmark. Enligt översiktsplanen skulle det aktuella områdets karaktär och naturvärden så långt som möjligt bevaras. Den ansökta bebyggelsen behövdes inte för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och det var inte fråga om enstaka komplettering. Mark- och miljööverdomstolen gav negativt förhandsbesked. https://juno.nj.se/b/documents/3523192?tab=references

P 1160–20 Mark- och miljööverdomstolen upphävde nämndens beslut om positivt förhandsbesked för två bostadshus på brukningsvärd jordbruksmark med hänsyn till markens beskaffenhet. Det bedömdes inte vara fråga om ett väsentligt samhällsintresse att bygga på platsen. https://juno.nj.se/b/documents/3452909?tab=references

Ändrad markanvändning

P 6258–20 Marken var år 1990 detaljplanelagd som allmän plats men hade arrenderats ut för odling och när kommunen antog ny detaljplan för att bebygga området kom invändningar om att det var fråga om brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att den rättsligt fastställda markanvändningen var överordnad hur marken faktiskt använts och bestämmelsen om brukningsvärd jordbruksmark utgjorde därför inte hinder mot att anta detaljplanen. https://juno.nj.se/b/documents/3575121?tab=references