Yttrande över förslag till översiktsplan 2012 för Malmö

I det underlag som framtagits inför översiktsplanen har många trender studerats och utretts ingående.
Dock har frågan om vår livsmedelsförsörjning inte behandlas trots att det borde vara känt att människans
behov av mat, förutom bostad, är avgörande för vårt samhälles framtid. Detta även inom den korta period
som översiktsplanen avhandlar. Denna brist i beslutsunderlaget beror förmodligen på att man från
kommunalt håll inte uppfattar att frågan om livsmedelsförsörjningen är en kommunal fråga.

Föreningen Den Goda Jorden anser därför att ansvaret för exploatering av den allra bästa åkermarken och
därmed ödeläggelsen av livsviktiga produktionsresurser måste finnas på en högre nivå.

Ett moratorium för exploatering av god åkermark krävs tills livsmedelsförsörjningen blir allsidigt utredd.
Det är uppenbart att de som idag är inblandade i exploateringsbesluten inte har insikt i vilka oersättliga
värden som förstörs.

Även om Malmö kommun inte anser att kommuninnevånarnas framtida livsmedelsförsörjning är en
kommunal fråga vill Föreningen Den Goda Jorden ändå föreslå att det planeringsorgan som har
kommunens uppdrag att ta fram översiktsplanen införskaffar kompetens avseende de areella näringarnas
behov.

Föreningen Den Goda Jorden har bland sina medlemmar många, ofta äldre jordbrukare som känner stor
sorg och ångest över att den allra bästa åkermarken (den baltiska moränleran i sydvästra Skåne)
exploateras och förstörs. Detta trots att de i många fall skulle ha större ekonomiskt utbyte […]

Av |2011-11-16T20:09:56+01:002011-11-16|Okategoriserade|0 kommentarer

Seminarium – Svensk och internationell markanvändning

Under senare år har behovet att producera mer mat, fiber, bioenergi och foder fått ökat internationellt fokus. Produktionen har ett gemensamt: de är alla beroende av fotosyntesen och därmed mark. Konkurrensen mellan grödorna skärps. Hur ska vi behålla de bördiga markerna i biologisk produktion? Finns det ytterligare arealer av odlingsvärd mark att ta i anspråk? Akademien har under året haft flera aktiviteter med fokus på mark och markanvändning såväl nationellt som internationellt. Vid detta seminarium får vi en summering från dessa aktiviteter.

Tid: Torsdag 8 december 2011, kl 12.30–15.00
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: senast 1 december

Avgift: kostnadsfritt

Mer information hittar du här!

Ladda ner: Inbjudan till seminariet Svensk och internationell markanvändning

Av |2011-11-16T20:03:26+01:002011-11-16|Okategoriserade|0 kommentarer

Slå vakt om Hallands jord

Bertil Nilsson, Vallås skriver idag i en insändare på Hallandsposten en kommentar till insändare av Gunnar Gullander 7/11.

Insändaren refererar till ett seminarium i Varberg i Anders Stenströms anda. Där konstaterade landshövding Lövdén att mycket av Skånes bästa jordar ”försvunnit”.

Seminariets värdkommun Varberg redovisade en ödmjuk inställning till exploatering av åkermark. Vidare nämns Åmotsplanen i Laholm och Wrangelsroområdet i Halmstad som skrämmande exempel på exploatering av god jord. På Wrangelsro hade ju Anders Stenström ett informationstält om just ”Den goda jorden”.

Borde inte Hallands landshövding redovisa hur mycket av Hallands åkermark som har ”försvunnit” till lagerbyggnader, köpcentra etcetera?

Är det rimligt att kräva av landshövding Lövdén att han arbetar för sitt och vårt län för att hindra denna skövling?

De styrande i Halmstads kommun skall också vara medvetna om följderna av denna exploatering och inte sträva efter att bli ”bäst” i skövling.

Svenska kyrkan har också med sitt förvaltarskapsuppdrag anledning att medverka till att ”Den goda jorden” förblir en God Jord.

Av |2011-11-16T07:31:16+01:002011-11-16|Okategoriserade|0 kommentarer

Samhället måste börja värna om åkermarken

ATL publicerar idag en debattartikel ”Samhället måste börja värna om åkermarken” skriven av Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap har hittills varit inriktat på att bevara natur- och kulturvärden, men nu behöver åkermarkens värde för produktion uppmärksammas, skriver Mats Persson, Jordbruksverket.

Varje år försvinner jordbruksmark till följd av igenväxning eller genom att den tas i anspråk till exempel för bostäder och infrastruktur.

Nya resultat visar att exploateringstakten har ökat på senare år och att den är störst i goda jordbruksbygder. Därför är det dags att samhället värderar åkermarken långsiktigt.

Att god åkermark exploateras är lätt att förstå, särskilt i de växande städernas närhet. Jordbruksverket har tagit fram en ny metod för att undersöka hur mycket som exploateras och följa miljömålet.

Preliminära data pekar på att drygt 3 000 hektar jordbruksmark tagits i anspråk för bostäder, lokaler och infrastruktur mellan 2006 och 2010.

Exploateringstakten har ökat jämfört med perioden 1998–2005. I ett långt perspektiv innebär detta att en ansenlig areal för framtida produktion försvinner oåterkalleligt.

Det som gör bilden värre är att exploateringen är störst i goda jordbruksbygder. I Halland verkar takten vara mer än dubbel jämfört med övriga landet och Skåne är det län som haft näst högst exploateringstakt på senare år.

Vi tycker att […]

Av |2011-11-14T15:41:09+01:002011-11-14|Okategoriserade|0 kommentarer

”Landhugg” ny global trend

Tidningen Arbetaren Zenit uppmärksammar i en artikel den 9 november problemen med landgrabbing och för fram ett svenskt ord för fenomenet.

Från storföretag, riskkapitalfonder, saudiarabiska shejker och kinesiska staten till svenska Andra AP-fonden – alla har de börjat köpa upp jordbruksmark i Afrika och Latinamerika i väntan på en kommande matkris. Men bland lokalbefolkningarna är trenden ofta mindre välkommen.

Läs hela artikeln här.

Av |2011-11-10T18:39:10+01:002011-11-10|Okategoriserade|0 kommentarer

Bevara bästa jorden för matproduktion

Gunnar Gullander skrev en insändare i Hallandsposten den 7 november.

Åkermarken minskar. Skall vi göra nåt åt det? Ämnet för årets seminarium i Anders Stenströms anda är högaktuellt.

Landshövding Lövdén konstaterade där, att 14 000 hektar av Sveriges bästa jordar i Skåne ”försvunnit” och 9 000 ligger i planeringsstadier. Det är lätt att dra paralleller med Hallands kustkommuner.

Spontant tänker jag ”så här kan vi inte fortsätta”, men vår generation kan faktiskt göra det och nästa och nästa… men sen, vilket ansvar har vi? Sverige är för närvarande långt ifrån självförsörjande på animalier förutom fågelprodukter. Livsmedelsbrist existerar emellertid inte, och så länge butikskedjorna kan skaffa varor från när och fjärran behöver vi konsumenter inte bry oss. Genom handelns egna varumärken skall vi heller inte veta ursprunget.

Seminariets värdkommun Varberg redovisade en ödmjuk inställning till exploatering av åker och jobbar aktivt med begreppet omvandling = förtätning av redan ianspråktagen mark.

Denna metod var precis vad många medborgare i Laholm föreslog i förarbetet till ”Vart skall Laholm växa”. Under året har Åmotsplanen klubbats, den föreslår att 300 ha av den goda jorden skall bebyggas med plats för upp till 6 000 människor. Det skall dock ske på lång sikt = en till två generationer!

Jörgen, en dansk […]

Av |2011-11-09T20:33:40+01:002011-11-09|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen