I det underlag som framtagits inför översiktsplanen har många trender studerats och utretts ingående.
Dock har frågan om vår livsmedelsförsörjning inte behandlas trots att det borde vara känt att människans
behov av mat, förutom bostad, är avgörande för vårt samhälles framtid. Detta även inom den korta period
som översiktsplanen avhandlar. Denna brist i beslutsunderlaget beror förmodligen på att man från
kommunalt håll inte uppfattar att frågan om livsmedelsförsörjningen är en kommunal fråga.

Föreningen Den Goda Jorden anser därför att ansvaret för exploatering av den allra bästa åkermarken och
därmed ödeläggelsen av livsviktiga produktionsresurser måste finnas på en högre nivå.

Ett moratorium för exploatering av god åkermark krävs tills livsmedelsförsörjningen blir allsidigt utredd.
Det är uppenbart att de som idag är inblandade i exploateringsbesluten inte har insikt i vilka oersättliga
värden som förstörs.

Även om Malmö kommun inte anser att kommuninnevånarnas framtida livsmedelsförsörjning är en
kommunal fråga vill Föreningen Den Goda Jorden ändå föreslå att det planeringsorgan som har
kommunens uppdrag att ta fram översiktsplanen införskaffar kompetens avseende de areella näringarnas
behov.

Föreningen Den Goda Jorden har bland sina medlemmar många, ofta äldre jordbrukare som känner stor
sorg och ångest över att den allra bästa åkermarken (den baltiska moränleran i sydvästra Skåne)
exploateras och förstörs. Detta trots att de i många fall skulle ha större ekonomiskt utbyte av att marken
exploateras. Här handlar det istället om insikt och ansvar. Något som annars tycks vara en bristvara i
samhället. Vi i föreningen är övertygade om att det i framtiden kommer att vara ett starkt
konsumentintresse att regionen kan producera mat av god kvalitet.

Sveriges självförsörjningsgrad har på några årtionden minskat till 50% från att tidigare varit
självförsörjande. Med vår nuvarande starka köpkraft kanske vi kan fortsätta så en tid. I andra delar av
världen är det brist på köpkraft. Enligt FAO lever en miljard människor i svält. Problemen blir också värre
när många andra får bättre köpkraft och konkurrerar om odlingsresurserna.

Man kan förledas tro att de överskott av vissa slag av jordbruksprodukter som ibland uppkommer inom t
ex EU tyder på att det inte skulle vara några problem med vår framtida livsmedelsförsörjning. Den
insiktsfulle förstår dock att det handlar om kortsiktig handelspolitik och inte alls om de enorma volymer
som behövs.

Stora produktiva odlingsområden kan inom några årtionden komma att översvämmas. Andra områden
håller på att bli obrukbara p g a saltanhopning i marken och för stora uttag av vatten. Tio procent av
Kinas åkerjord rapporterades nyligen vara förgiftad av industriutsläpp. Att inte värna om de yppersta av
våra egna odlingsresurser ter sig oansvarigt.

Föreningen Den Goda Jorden anser att det samarbete som påbörjats inom skåneregionen måste ge
konkreta resultat så att exploateringen på den bästa åkermarken undviks. Inriktningen att förtäta och
”växa inåt” är bra men ytterligare nytänkande behövs. Mer insatser behövs för att samarbetet i regionen
ska fungera. Man bör inte satsa resurser på att framhäva enbart den egna kommunens attraktivitet eller se
just den egna kommunen som en motor för omgivande kommuner. Dagens politiker har ansvar för att
Skåne som helhet får en hållbar utveckling.

Utbyggnad av kollektivtrafiken måste ske på så sätt att inga nya stationssamhällen skapas på den bästa
åkermarken. Att finansiera ny miljövänlig kollektivtrafik med byggrätter på god åkermark är inget hållbart
beteende.

Föreningen Den Goda Jorden menar att all framtida exploatering utanför den Yttre ringvägen måste
avfärdas.

Hans Andersson
Ordförande i den ideella föreningen Den Goda Jorden