Upprop – Åkermarkens framtid

LRF Skåne och HIR Malmöhus har i samband med Borgeby fältdagar gjort ett upprop för åkermarkens framtid.

Åkermarkens framtid är Sveriges framtid – stärk skyddet av den goda jorden

Sveriges goda åkermark är värdefull ur många aspekter, och det är därför viktigt att den inte exploateras lättvindigt. Den svenska jordbruksmarken kommer att räcka till mycket och många, om vi bara hejdar oss lite och tänker efter före. Vi uppmanar Sveriges politiker på alla nivåer att börja fatta långsiktiga beslut för ett hållbart användande av den goda jorden.

Klicka här så kan även du skriva på uppropet.

LRF:s pressmeddelande kan du läsa här.

Av |2011-06-27T08:24:46+02:002011-06-27|Okategoriserade|1 kommentar

Kom och träffa oss i Den Goda Jorden

Det finns flera tillfällen att träffa oss i Den Goda Jorden den närmaste veckan.

På söndag den 26 juni kl 11-17 arrangerar Berte Museum – Livet på landet i Slöinge, Halland en TEMA-dag till Anders minne. Program hittar ni här. Anders Stenström startade såväl Berte Museum som föreningen Den Goda Jorden. Den Goda Jorden finns på plats med nya roll-ups och broschyren ”Hopp för jorden”.

I veckan därefter arrangeras Borgeby Fältdagar. Tema för 2011 är Mark, med frågeställningar kring bördighet, markvård och exploatering.
Onsdag 29 juni, kl. 09.00- 19.00; Invigning och paneldebatt kl.13.00
Torsdag 30 juni, kl. 09.00-17.00
Den Goda Jorden finns på plats med egen utställningsmonter.
Mer info hittar ni på här.

Av |2011-06-25T10:44:34+02:002011-06-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Markanvändning tema på Stenhammardagen

Vid Stenhammardagen den 15 juni kommer Den Goda Jordens vice ordförande Irene Oskarsson att delta. Under eftermiddagens exkursion kommer hon att informera deltagarna om föreningen Den Goda Jordens arbete och vår syn på åkermarkens betydelse och behov av ett förstärkt skydd.

I inbjudan kan man läsa följande:

Sveriges lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Som en årligen återkommande händelse genomförs en Stenhammardag i början av juni. En ansvarsfull markanvändning är årets ämnesval. Många bedömare menar att marken är på väg att bli en bristvara globalt sett. Detta har flera orsaker. Även om fler människor skulle kunna äta sig mätta i det korta perspektivet om bara livsmedlen fördelades bättre i världen och att svinnet minskade så kommer en ökad global folkmängd ofelbart att kräva en kraftigt ökad produktion av mat. För detta krävs odlingsmark och en hög och uthållig avkastning. Till detta skall läggas behovet av mark för att kompensera produktionsbortfall till följd av klimatförändringar och behov av mark för omställning till förnybar energi liksom för bebyggelse och infrastruktur. Denna tilltagande konkurrens […]

Av |2011-06-14T16:38:30+02:002011-06-14|Okategoriserade|0 kommentarer

”Översyn av klassificering av jordbruksmarken i Halland”

Falkenbergs kommun har i en skrivelse bett länsstyrelsen ta initiativ till en översyn av klassificeringen av jordbruksmark i Halland. Här följer Länsstyrelsens svar.

Länsstyrelsen finner inte tillräcklig anledning att initiera en sådan översyn.

Länsstyrelsen har i kontakt med Jordbruksverket meddelats att det inte är aktuellt med någon ny översyn utifrån ett nationellt perspektiv. Jordbruksverket arbetar nu med att precisera dels kvantitativa (areal) och dels kvalitativa mål för jordbruksmarken på nationell nivå. Förslag till den areella kvantifieringen innebär att:

  • – minst 2,6 miljoner hektar åkermark är odlingsbar samt regionalt fördelad så att inget av de åtta produktionsområdena har mindre än 90 % av den åkerareal de hade år 2000, alltså inte minskat med mer än 10%.
  • – Arealen jordbruksmark som får en permanent ändrad markanvändning ska begränsas till långsiktigt hållbar nivå.

Att marken är odlingsbar innebär att den skall kunna användas för jordbruksproduktion utan större investeringar och på relativt kort varsel. Det innebär att långliggande trädor, julgransodlingar och energiskog uppfyller kravet men inte skogsbevuxen mark. Idag finns det ca 2,63 miljoner hektar åkermark i landet. Därtill finns avsevärda arealer där brukandet upphört men fortfarande uppfyller kravet att vara odlingsbar. Målförslaget innebär att den nuvarande åkerarealen inte får minska i någon större omfattning och en […]

Av |2011-06-12T09:52:57+02:002011-06-12|Okategoriserade|2 kommentarer

Ödesfrågor!

På Centerpartiet i Laholm bloggar skriver Gunnar Gullander följande:

Oljan kommer mänskligheten att köra slut på och uppfinningsrikedom fixar säkert framtidens energiförsörjning. Åkermarken på vårt klot är en resurs som inte producers mera av och kan inte ersättas av alternativ som basen för vår matproduktion. Ämnet aktualiseras i senaste numret av Hushållningssällskapets tidskrift, dess ledare konstaterar att åkermark är den bästa investeringen, Olof, representant för ”Den Goda Jorden” att marken försörjer oss, representanter för LRF och region Halland är tydliga med sin oro för att åkermarken bebyggs, i FN-förbundets tidning definieras HÅLLBAR UTVECKLING som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”, i bonnatidningen Land redovisas att investeringsstödet i EU-s landsbygdsprogram ”skall bidra till att förvalta naturresurser med 23 mrd. kr”. Samtliga dessa argument har jag tagit del av senaste veckan, det stärker mig i min övertygelse om självklarheten att spara resursen Åkermark till kommande generationers försörjning. En omsvängning av mantrat ”vi har bara åker att bygga på och vi skall hysa 25000 innevånare 2020” från den politiska ledningen i Laholms kommun är enligt min förhoppning nära förestående.

Av |2011-06-12T07:12:10+02:002011-06-12|Okategoriserade|0 kommentarer

Marken försörjer oss !

I senaste numret av Hushållningssällskapet Hallands tidskrift med TEMA marken som resurs skriver styrelsesuppleanten i Den Goda Jorden, Olof Bågenholm följande artikel.

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Denna strof ur sommarpsalmen symboliserar det som händer varje år. Ur marken och dess växter spirar en grönska som upplevs särskilt stark i vår- och försommartid. Denna grönska föder människor och djur. Grönskan producerar också det syre, utan vilket vi inte skulle överleva mer än någon minut.

Mina föräldrar var jordbrukare och försörjde familjen på det som marken gav. Far- och morföräldrarna var också jordbrukare, liksom de tidigare släktleden. Alla fick förlita sig på vad marken kunde ge för sin försörjning. Jag växte upp på 1940 och 1950-talen. Då var gårdarna många. Kor fanns på varje gård. Familjernas försörjning kom från jorden.

Förändringens vindar
I mitten på 1960-talet började landsbygden förändras på allvar. Mekaniseringen gjorde att större arealer kunde brukas. Mindre gårdar upphörde då man inte kunde få försörjning i penninghushållets tidevarv. Jordbruksbefolkning flyttade till städer och tätorter där det fanns gott om arbete inom en växande industri- och tjänstesektor. Denna förändring har lett fram till att över 98 procent av befolkningen kan ägna sig åt annat än att producera sina livsmedel. […]

Av |2011-06-07T17:43:09+02:002011-06-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Marken – bästa investeringen?

I senaste numret av Hushållningssällskapet Hallands tidskrift med TEMA marken som resurs, skriver VD Ove Karlsson följande ledare.

Sällan har jag uppfattat signalerna från omvärlden så starka att lantbruket är högintressant nu. Inte bara att världen står inför enorm utmaning där vi behöver fördubbla livsmedelsproduktionen fram till 2050 – utan att varje kvadratmeter är värdefull inför framtiden. Betydande delar av åkermarken i världen är satt under stort hot från klimatförändringar, men även vattenbrist och samhällsexpansion.
Då säger givetvis vän av ordning – att detta har vi hört förr. Men jag tycker att signalerna idag är starkare och dessutom investeras det mindre i jordbrukets utveckling än tidigare. Kurvorna möts och kanske går isär och underskottssituationer är ett faktum? Revolterna i arabvärlden hade sin start i högre matpriser. Det är nog inte sista gången vi ser sådant. Om jag får frågan om man skall investera i jordbruksmark, så är det självklara svaret för mig ett ja!
Vi behöver vara rädda om åkermarken. Men vi behöver samtidigt ta nya grepp. Det skulle vara önskvärt med mera kreativt tänkande när det gäller samhällsplaneringen. Det skulle också vara välbehövligt med mer utvecklingsinsatser för att förstärka markens produktionsförmåga, Vi behöver veta […]

Av |2011-06-07T16:24:38+02:002011-06-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Oxfam: Maten dubbelt så dyr om 20 år

Priserna på baslivsmedel kommer att mer än fördubblas på tjugo år om inte världens ledare kan reformera det globala livsmedelssystemet, varnar den brittiska hjälporganisationen Oxfam i en rapport.

”Matsystemet knäar under intensivt tryck från klimatförändringar, ekologisk förstöring, befolkningstillväxt, stigande energipriser, stigande efterfrågan på kött och mejeriprodukter och konkurrens om marken från biobränslen, industri och urbanisering”, skriver Oxfam.

Omkring 900 miljoner människor går hungriga i dag, och rapporten målar upp en mörk framtidsbild. År 2050 har jordens befolkning vuxit från 6,9 miljarder till 9,1. Efterfrågan på livsmedel stiger ännu mer, upp 70 procent, då alltmer utvecklade ekonomier kräver fler kalorier.

Då, om fyra årtionden, spår Oxfam att den växande efterfrågan kolliderar med alltmer påtagliga effekter av klimatförändringar som torka, översvämningar och oväder.

Oxfams lösning för att undvika den stundande matkatastrofen är att minska slöseriet med livsmedel och vatten och att stödja hållbar matproduktion.

”I över hälften av industriländerna är 50 procent eller mer av befolkningen överviktig, och mängden mat som kastas bort är enorm – möjligen så stor som 25 procent”, skriver Oxfam.

TT-AFP
11-05-31

Av |2011-06-03T07:29:52+02:002011-06-03|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen