Vid Stenhammardagen den 15 juni kommer Den Goda Jordens vice ordförande Irene Oskarsson att delta. Under eftermiddagens exkursion kommer hon att informera deltagarna om föreningen Den Goda Jordens arbete och vår syn på åkermarkens betydelse och behov av ett förstärkt skydd.

I inbjudan kan man läsa följande:

Sveriges lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Som en årligen återkommande händelse genomförs en Stenhammardag i början av juni. En ansvarsfull markanvändning är årets ämnesval. Många bedömare menar att marken är på väg att bli en bristvara globalt sett. Detta har flera orsaker. Även om fler människor skulle kunna äta sig mätta i det korta perspektivet om bara livsmedlen fördelades bättre i världen och att svinnet minskade så kommer en ökad global folkmängd ofelbart att kräva en kraftigt ökad produktion av mat. För detta krävs odlingsmark och en hög och uthållig avkastning. Till detta skall läggas behovet av mark för att kompensera produktionsbortfall till följd av klimatförändringar och behov av mark för omställning till förnybar energi liksom för bebyggelse och infrastruktur. Denna tilltagande konkurrens om markresurserna inbegriper såväl jordbruksmark som skogsmark.

Med avstamp i ett globalt perspektiv vill vi vid årets Stenhammardag lyfta frågor som; Hur och var bör maten produceras? Går det att klara både hög avkastning och miljömässig uthållighet? Vilken förnybar energi kan lantbruket respektive skogsbruket bidra med? Vem har ansvar för hur marken används? Vilka är hoten och hur bevarar vi ”den goda jorden”?

Årets tema anknyter till Stenhammars Gods på så sätt att växtodlingen drivs ekologiskt och gården har stora betesmarksarealer. Vidare tas nu inledande steg för omställning till förnybar energi, främst för uppvärmning.

Kung Carl XVI Gustaf hälsar oss välkomna och reflekterar över det gångna året på Stenhammar. Särskilt inbjudna talare är i år miljöminister Andreas Carlgren, Dr. Martin Viessmann från det världsledande tyska värmeteknikföretaget med samma namn samt IFADs förre president Lennart Båge. IFAD är en FN-fond med fokus på jordbruksproduktion och landsbygdsutveckling. Som traditionen bjuder avnjuts sedan en fältlunch som inledning till eftermiddagens exkursion. Eftermiddagen ägnas åt en gårds- och fältvandring där årets tema illustreras och
diskuteras.