På Centerpartiet i Laholm bloggar skriver Gunnar Gullander följande:

Oljan kommer mänskligheten att köra slut på och uppfinningsrikedom fixar säkert framtidens energiförsörjning. Åkermarken på vårt klot är en resurs som inte producers mera av och kan inte ersättas av alternativ som basen för vår matproduktion. Ämnet aktualiseras i senaste numret av Hushållningssällskapets tidskrift, dess ledare konstaterar att åkermark är den bästa investeringen, Olof, representant för ”Den Goda Jorden” att marken försörjer oss, representanter för LRF och region Halland är tydliga med sin oro för att åkermarken bebyggs, i FN-förbundets tidning definieras HÅLLBAR UTVECKLING som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”, i bonnatidningen Land redovisas att investeringsstödet i EU-s landsbygdsprogram ”skall bidra till att förvalta naturresurser med 23 mrd. kr”. Samtliga dessa argument har jag tagit del av senaste veckan, det stärker mig i min övertygelse om självklarheten att spara resursen Åkermark till kommande generationers försörjning. En omsvängning av mantrat ”vi har bara åker att bygga på och vi skall hysa 25000 innevånare 2020” från den politiska ledningen i Laholms kommun är enligt min förhoppning nära förestående.