LRF Skåne och HIR Malmöhus har i samband med Borgeby fältdagar gjort ett upprop för åkermarkens framtid.

Åkermarkens framtid är Sveriges framtid – stärk skyddet av den goda jorden

Sveriges goda åkermark är värdefull ur många aspekter, och det är därför viktigt att den inte exploateras lättvindigt. Den svenska jordbruksmarken kommer att räcka till mycket och många, om vi bara hejdar oss lite och tänker efter före. Vi uppmanar Sveriges politiker på alla nivåer att börja fatta långsiktiga beslut för ett hållbart användande av den goda jorden.

Klicka här så kan även du skriva på uppropet.

LRF:s pressmeddelande kan du läsa här.