Anders Stenström och Den Goda Jorden pristagare vid Hushållningssällskapet Hallands årsmöte

Hushållningssällskapets Fonder
”För framstående insatser på jordbrukets område”

”Den goda jorden”- 10.000 kr samt diplom.
Anders Stenström, Berte, Slöinge, Falkenberg

Anders har sedan många år varit hängiven anhängare till olika former av miljöarbete. Engagemanget har gett sig uttryck i att man alltid skall ha en miljöprofil.

I början på 90-talet startade han upp ett Slamprojekt i Falkenbergs Kommun. Han arbetade med frågeställningar om hur såg det humana avloppsslammet ut i Falkenberg? Kunde det spridas på våra åkrar?

Anders drog även igång ett kommunalt projekt om taggtråd i kommunens marker. Bönderna fick inventera sina marker, rita ut på en karta var de hade gammal farlig taggtråd, för att arbetslösa sedan skulle kunna gå runt och samla in taggtråd.

Ett av Anders senare engagemang var sommaren -06 och -07 då han arbetade med bekämpning av Björnlokan tillsammans med Falkenbergs kommun. Tyvärr ett projekt som rann ut i sanden.

Värmebehandlingen i Berte Qvarn ersatte den för miljön så farliga Metylbromiden, är en annan mycket betydelsefull insats. Anders var först med att förbjuda användningen på Berte Qvarn och nu är den förbjuden i hela Sverige. Att Qvarnen skulle bli miljöcertifierad var det inget tvivel om – även om ingen kund krävde det.

Anders har länge varit förutseende och kunnat se saker tidigt som […]

Av |2008-04-29T17:20:11+02:002008-04-29|Okategoriserade|1 kommentar

Den Goda Jorden belönad av Hallands Naturskyddsförening

Ginstpriset 2008.

Utdelat på Hallands Naturskyddsförenings länsstämma 27 april.

Länsförbundet utdelar varje år ett pris, Ginstpriset, till någon person eller organisation, som gjort en viktig insats för miljön och naturvården inom vårt län.

Den som vi det här året har glädjen att utdela detta pris till är inte en enskild person, utan en organisation, som dock har kommit till stånd tack vare en verklig eldsjäl, som genom sitt engagemang, sin övertygelse och sin insikt och sitt kunnande har lyckats förmedla detta och samla människor bakom en bärande idé. En ide, som främjar ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Föreningen bildades på våren 2005 och har nu c:a 350 medlemmar till största delen från Halland och Skåne, men även människor från andra delar av landet visar stort intresse och har anslutit sig. Organisationen har samlat människor kring en samsyn kring medvetande om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Man arbetar därmed för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för industrimark eller för anläggning av vägar eller liknande.

2008 […]

Av |2008-04-28T07:20:21+02:002008-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Protokoll från årsmötet 27 april 2008

Den Goda Jorden ideell förening
Årsmöte
Söndag 27 april 2008 kl 14.00

Inledning av Hans Andersson med välkomnande av inbjudna samt en tyst minut för bortgångne Anders Palm. En sammanfattning av det händelserika året 2007.
Daniel Stenström berättade om Anders nuvarande hälsotillstånd. Stämman bad att få en varm hälsning framförd till Anders.

§1 ordförande för mötet: Börje Tönsgård

[…]

Av |2008-04-27T20:23:15+02:002008-04-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Snart avgörs var Laholm ska växa

Hallandsposten skriver idag om Laholms planer på hur staden ska fortsätta att växa. Diskussionerna kring Månstorp har tydligen givit resultat och alternativa planer som inte drabbar den bästa åkermarken finns med i diskussionen. Nu är det bara att hoppas att politikerna fattar beslut som sparar åkermark för kommande generationer.

Av |2008-04-22T09:10:50+02:002008-04-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Årsmöte

Den Goda Jorden ideell förenings årsmöte kommer att hållas söndag 27 april kl 14.00 på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge (vid motorvägsavfart 48 på vägen mot Berte Qvarn).

Program:
14.00 Åkerjorden ur kommunalt perspektiv.
Gunnel Bengtsson (c), kommunråd i Halmstad.

Ca 14.30 Årsmötesförhandlingar under ledning av Börje Tönsgård, Falkenberg

Dagordning
1 val av ordförande
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelse
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om medlemsavgift
9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer samt en revisorssuppleant
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Efter årsmötet informerar de olika kommungrupperna om sin verksamhet.

Kaffe och smörgås serveras

Anmälan till:
Berte Museum, Slöinge 0346 – 405 13, Hans Andersson, Stehag 0413 – 343 61
eller info@dengodajorden.se

Vi hjälper gärna till med samåkningsförslag.
Tåg från Malmö anländer i Falkenberg 13.20, återresa 16.36. Tåg från Göteborg anländer i Falkenberg 12.37, återresa 17.16. Hämtning vid stationen kan ordnas.

Ni som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2008 kan göra detta genom att sätta in 150 kronor på bankgiro 5365-3283. Glöm inte […]

Av |2008-04-10T10:40:58+02:002008-04-10|Okategoriserade|0 kommentarer

Den goda jorden fick Peabdirektör att svänga

Debatten kring byggnation på den goda jorden börjar ge konkreta resutat. Nu backar Peabdirektören Malte Åkerström från planerna att bygga på Månstorp i Laholm. Nu är det upp till Laholms kommun att fastställa en översiktsplan som skyddar den bästa åkermarken.

Planerna på golfbanor och bostäder läggs i träda.

Av |2008-04-05T07:40:29+02:002008-04-05|Okategoriserade|1 kommentar

Fortsatt jordbruk när Månstorp bytt ägare

Sveriges Radio P4 Halland rapporterar idag att Månstorps gård i Laholm åter har bytt ägare – och i och med det skrinläggs planerna på omfattande bostadsbyggande med hästgårdar, golfbana och anslutningsvägar.

Den Goda Jorden välkomnar de nya ägarnas intentioner att fortsätta att bruka jordbruksmarken. Det ger oss samtidigt kraft att fortsätta vår kamp för att stoppa att förstklassig åkermark förstörs av bebyggelse.

Läs mer och lyssna här. 

Av |2008-04-04T20:41:24+02:002008-04-04|Okategoriserade|0 kommentarer

Tänk om och bevara åkerjorden

Följande insändare var införd i Helsingborgs Dagblad torsdagen den 27 mars.

Tänk om och bevara åkerjorden 

Matpriserna ökar och tillgången på mat minskar i hela världen – samtidigt bygger man ut städer och vägar på den bästa åkermarken, som borde användas för mat- och energiproduktion.
Det ligger i varje kommuns självbevarelsedrift att växa och konkurrera med andra kommuner om inflyttning och etablering av nya företag.
I Skåne exploateras de bästa jordarna i snabbare takt än övrig mark. De skånska kommunernas översiktsplaner pekar, enligt länsstyrelsen, mot att ca 9 000 hektar åkermark bebyggs de närmaste 20 – 30 åren.
Man måste börja tänka i andra banor. Det kan inte vara rimligt, att den allra bördigaste jorden tas i anspråk för bebyggelse. Matjord skyfflas tanklöst bort för att asfaltera marken. Den pågående klimatförändringen innebär stigande vattennivåer och därmed krympande odlingsbara marker.

I dag tar välfärdsmänniskan tillgången till livsmedel för given. Tillväxt till varje pris är målet. ”Hållbar utveckling” är dagens modeslogan, men hur hållbart är det, att för all framtid förstöra åkermarken med asfalt och betong?
I Brasilien skövlar man regnskogen för att få mer åkermark, samtidigt som man i Sverige skövlar den goda åkerjorden för bebyggelse. Det är ett tanklöst beteende med tanke på kommande generationer.
Vi måste inse […]

Av |2008-04-03T19:41:36+02:002008-04-03|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen