Följande insändare var införd i Helsingborgs Dagblad torsdagen den 27 mars.

Tänk om och bevara åkerjorden 

Matpriserna ökar och tillgången på mat minskar i hela världen – samtidigt bygger man ut städer och vägar på den bästa åkermarken, som borde användas för mat- och energiproduktion.
Det ligger i varje kommuns självbevarelsedrift att växa och konkurrera med andra kommuner om inflyttning och etablering av nya företag.
I Skåne exploateras de bästa jordarna i snabbare takt än övrig mark. De skånska kommunernas översiktsplaner pekar, enligt länsstyrelsen, mot att ca 9 000 hektar åkermark bebyggs de närmaste 20 – 30 åren.
Man måste börja tänka i andra banor. Det kan inte vara rimligt, att den allra bördigaste jorden tas i anspråk för bebyggelse. Matjord skyfflas tanklöst bort för att asfaltera marken. Den pågående klimatförändringen innebär stigande vattennivåer och därmed krympande odlingsbara marker.

I dag tar välfärdsmänniskan tillgången till livsmedel för given. Tillväxt till varje pris är målet. ”Hållbar utveckling” är dagens modeslogan, men hur hållbart är det, att för all framtid förstöra åkermarken med asfalt och betong?
I Brasilien skövlar man regnskogen för att få mer åkermark, samtidigt som man i Sverige skövlar den goda åkerjorden för bebyggelse. Det är ett tanklöst beteende med tanke på kommande generationer.
Vi måste inse och medvetandegöra allmänheten och beslutsfattarna om att åkermarken är lika viktig att bevara i jordens ekosystem som regnskogar, våtmarker, korallrev och andra värdefulla livskällor. De utgör alla en genetisk variationsrikedom vars existens är avgörande för mänsklighetens framtid.

För att förhindra att värdefull åkermark exploateras måste vi:

  • Klassa den som ett riksintresse.
  • Påverka regeringens arbete med reformering av plan- och bygglagstiftningen (PBL) och miljöbalken.
  • Upprätta regionala översiktsplaner i samarbete med länsstyrelsen.
  • Förtäta bebyggelsen.
  • Bygga på höjden.

Karl Olofsson ( c )
Kommunfullmäktige Helsingborg
Medlem i DenGodaJorden