Den Goda Jorden ideell förening
Årsmöte
Söndag 27 april 2008 kl 14.00

Inledning av Hans Andersson med välkomnande av inbjudna samt en tyst minut för bortgångne Anders Palm. En sammanfattning av det händelserika året 2007.
Daniel Stenström berättade om Anders nuvarande hälsotillstånd. Stämman bad att få en varm hälsning framförd till Anders.

§1 ordförande för mötet: Börje Tönsgård

§2 sekreterare för mötet: Carl Jonson

§3 val av två justeringsmän: Bruno Toftgård och Olof Ohlson

§4 fastställande av dagordning – Godkänd med förändringarna som följer.
§4b utlysning av årsmötet – stadgarna anger 14 dagar före mötet. Godkännes.

§5 styrelsens och revisorernas berättelse uppläses och läggs till handlingarna
Påminnelser till ännu ej betalande medlemmar bör skickas ut.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen / Ja !

§7 Verksamhetsplan – ”Nationellt arbete” ska vara med i verksamhetsplanen.
§7b Stadgeändring – styrelsen utökas. Ja till utökning av styrelsen upp till 6 ledamöter + ordf. Beslutet var enhälligt, vilket innebär att det ändras i stadgarna.

§8 Ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna. Bengt Svenssons arbete för föreningen som sker på arbetstid ska dengodajorden ersätta Berte museum. Bilersättning utgår med 18 kr per mil. I övrigt samma som tidigare.

§9 Beslut om höjd medlemsavgift från 2009, ny medlemsavgift 200 kr/år

§10 Antalet styrelseledamöter 6 + ordf. samt 4 suppleanter.
Carin Stenström vald tom 2008, Hans Andersson Omval 2 år, Herbert Falck nyval 2 år, Per-Åke Sahlberg nyval 2 år, Irene Oskarsson nyval 2 år, Harry Linnér nyval 1 år, Daniel Stenström nyval 1 år. Till ordförande för 2008 valdes Hans Andersson – som tackade stämman för förtroendet.
Suppleanter: Torsten Winther t.o.m 2008, Sture Nilsson, t.o.m 2008, Bengt Svensson omval 2 år samt Olof Bågenholm t.o.m 2008

§11 Stämman beslutade att utse Anders Stenström till hedersordförande

§12 Val av revisorer samt en revisorssuppleant – Christel Cederberg o Ulf Hansson omval som ordinarie och Eva Göransson omval som suppl.

§13 Beslut om valberedning – Jens Blomqvist, Torbjörn Lovang, Gunnar Svensson, Lars Törner, Margareta Laike, Göran Göransson med Gunnar Svensson som sammankallande.

§14 Avrapportering från kommungrupperna –
Halmstad Bengt Egon Kämpe, Politisk aktiv- har lämnat motion i sin partigrupp att aktivt arbeta med frågan. Vi arbetar med kommunen. Värva medlemmar paroll!
Laholm Från Susanne Gerstenberg – ej haft möte ännu. Månstorps gård förblir jordbruk. Miljöpartiet sponsrar en skylt dengodajorden.se. Har lagt motion i kommunen om att spara åkermarken.
Falkenberg (Olof Ohlsson), Möte i Asige med planarkitekt Johan Risholm i Fbg kommun som såg problemen. Att frågan ej är riksintresse är brist.
Varberg (Bengt Nyberg) Haft några möte – har satt upp en banderoll som kom med i TV4 vid uppsättandet vid Munkagårdsgymnasiet. Vill ha upp fler banderoller.
Skåne (Erik von Gertten) Haft möte i Eslöv 27 mars – Man trampar på i gamla hjulspår.– Vi måste få folk att ändra beteende! I miljöbalken står att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid byggnationer. Vi har engagerat oss i ett antal konkreta fall i Skåne. I Kävlinge fanns banderollen med på en vårmarknad – på 2 timmar fick vi 200 namnunderskrifter om dengodajordens bevarande.
Om man gör nåt bra från kommungrupperna – skicka in till hemsidan.

§15 Övriga frågor –
Dan-Öjvind Gasstorp – Vad görs att få fler aktiva i kommungrupperna. Hur kommer man med i dem ?
Håkan Schütt: Banderoller som finns överallt – kan ni som är medlemmar i närheten av en banderoll, hjälp till att se till dem ! Medlemsansvar !
Kristoffer Stenström: Om tältet i Kårarp ska flyttas hjälper jag till.
Föreningen har fått Ginstpriset av Hallands Naturskyddsförening idag.
Elis Ljungek – Ekonomin måste hanteras på ett bra sätt, det är viktigt!
Gunnar Svensson – ekonomin KSLA kan säkert bistå med medel.

§16 Stämmoprotokollet hålles tillgängligt på Berte Museum samt på hemsidan.

§17 Årsmötets avslutande. Börje tackades av Hans med kryddor.
Anders Stenström samt Carl Jonson som lämnade styrelsen avtackades med en blomma.

Slöinge dag som ovan Carl Jonson

Justerat..
Olof Ohlson Bruno Toftgård

Årsmöte 2008