Den Goda Jorden ideell förenings årsmöte kommer att hållas söndag 27 april kl 14.00 på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge (vid motorvägsavfart 48 på vägen mot Berte Qvarn).

Program:
14.00 Åkerjorden ur kommunalt perspektiv.
Gunnel Bengtsson (c), kommunråd i Halmstad.

Ca 14.30 Årsmötesförhandlingar under ledning av Börje Tönsgård, Falkenberg

Dagordning
1 val av ordförande
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelse
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om medlemsavgift
9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer samt en revisorssuppleant
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Efter årsmötet informerar de olika kommungrupperna om sin verksamhet.

Kaffe och smörgås serveras

Anmälan till:
Berte Museum, Slöinge 0346 – 405 13, Hans Andersson, Stehag 0413 – 343 61
eller info@dengodajorden.se

Vi hjälper gärna till med samåkningsförslag.
Tåg från Malmö anländer i Falkenberg 13.20, återresa 16.36. Tåg från Göteborg anländer i Falkenberg 12.37, återresa 17.16. Hämtning vid stationen kan ordnas.

Ni som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2008 kan göra detta genom att sätta in 150 kronor på bankgiro 5365-3283. Glöm inte att bifoga namn och gärna e-post.

Välkomna!