Etikett: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober 2015

Medlemsinformation från Den Goda Jorden

För att förbättra informationen till medlemmarna skickar vi ut några nyhetsbrev om året via e-post, publicerar det även här på hemsidan så att även andra kan få ta del av innehållet. Har ni inte fått nyhetsbrevet via e-post så skicka er e-postadress till oss. Har ni synpunkter på vad ni skulle vilja ha mer information om får ni gärna höra av er till Bengt Svensson på Berte Museum – Livet på landet, tel 0346-40513 eller e-post info@dengodajorden.se.

Information läggs kontinuerligt ut här på hemsida och  på www.facebook.com/dengodajorden


Jordbruksmarkens värde

Jordbruksverket har tagit fram tre skrifter om jordbruksmarkens värde som ger argument för att bevara jordbruksmarken som en produktionsresurs för framtida generationer. Det är dels en övergripande skrift ”Jordbruksmarkens värde” och dels två skrifter som beskriver kommunens möjligheter att arbeta med jordbruksmarkens värden; ”Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden” och ”Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken”. Gör gärna planerarna i din kommun uppmärksamma på att dessa skrifter finns och att de framförallt använder stödverktyget i sitt arbete.

Nytt planeringsverktyg från Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett nytt planeringsunderlag som är tänkt att ge kommunerna stöd i arbetet med hushållning av jordbruksmarken: Markhushållning i planeringen – Jordbruksmarken i Skåne.

Motion till riksdagen

Till höstens riksdag har hittills inlämnats en motion som yrkar på ett bättre skydd för åkermarken.

Kent Härstedt (S) motionerar om att ”Skydda jordbruksmarken”. Han föreslår att plan- och bygglagen behöver ses över för att förtydliga kommunens ansvar för att uttömma alternativa lokaliseringar innan man upplåter jordbruksmark till bebyggelseändamål samt att länsstyrelserna bör få riktlinjer och underlag för att få ett mer enhetligt arbetssätt med rådgivningen till kommunerna så att kommunerna bättre kan bedöma jordbruksmarkens värden på lång sikt

Examensarbete om jordbruk i översiktsplaner

Jon Hallgren har skrivit ett examensarbetet vid SLU Uppsala, institutionen för stad och land med titeln ”Farmland in municipal physical planning : a production perspective of farmland conversion”. Examensarbetet syftade till att undersöka möjligheterna för det redan tillskrivna skyddet av exploatering av jordbruksmark att fungera inom ramen av kommunal fysisk planering, med fokus på översiktsplanen.

Jon Hallgren är en av föreläsarna under MKB-dagen den 26 november på SLU Ultuna. Mer info hittar du här.

Yttranden angående översiktsplaner

Genom Den Goda Jorden har under året yttranden lämnats angående översiktsplaner i Lund, Eslöv och Varberg. Dessa yttranden kommer att läggas ut på vår hemsida där du också kan få inspiration hur du kan lämna synpunkter i planärenden. Se här.


Kommande seminarier

KSLA arrangerar den 4 november seminariet ”Bruka utan att förbruka” – om ekosystemtjänsternas betydelse för att föda en värld utan att förstöra den. Mer info hittar du här.
Kungliga Fysiografiska Sällskapet anordnar tillsammans med Skånska Akademien symposiet ”Utan jord – inget liv eller Den goda jorden” den 25 november på Grand Hotel i Lund. Mer info hittar du här.


Prisutdelning ur minnesfonden

Årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond delades i år ut till Elin Slätmo, forskare vid vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, som skrivit avhandlingen ”Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge”. I avhandlingen problematiseras de sätt vi tänker kring jordbruksmarkens betydelse, användning och förändring samt samhällets reglering av mark- och vattenresurser. Den undersöker varför jordbruksmark förändras och den offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka förändringen i Sverige och i Norge.

Vi i styrelsen för Den Goda Jorden tar gärna emot tips på personer eller organisationer som ni tycker är lämpliga att uppmärksamma med en belöning ur minnesfonden. Det går även att söka projektbidrag eller stipendier från minnesfonden. Information och ansökningsblanketter hittar du här

Medlemsantal

Föreningen Den Goda Jorden har idag 686 medlemmar. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 kronor på bankgiro 5365-3283, glöm ej att meddela namn, adress och e-post.

Vi ser gärna att det bildas lokalavdelningar runt om i landet. Under året har det tillkommit en regionavdelning i Mälardalen. Är du intresserad av att vara med och dra igång en lokalavdelning i dina hemtrakter kontakta oss så hjälper vi till med kontakter till andra medlemmar i din närhet.

Den Goda Jorden
Bengt Svensson
Sekreterare/kanslist

Nyhetsbrev november

I förra veckan skickade vi ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar som vi har e-postadress till. Är du medlem och inte har fått något nyhetsbrev så kontakta oss på info@dengodajorden.se

Miljömålsnytt

Länsstyrelsen i Skåne ger ut ett nyhetsbrev Miljömålsnytt vars senaste nummer är ett specialnummer med anledning av att de i slutet av förra året lanserade ett nytt åtgärdsprogram: Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016.

Miljömålsnytt hittar du här.

Seminarium om skydd av åkermark

I nyhetsbrevet Mat och jordbruk Nr 2-2012 från Naturskyddsföreningens Mat- och Jordbruksnätverk hittade vi följande artikel.

I samband med Riksstämman i Falkenberg deltog 25 medelemmar i seminariet Åkermarken minskar – vad skall vi göra åt det? På stämman antogs också en motion om skydd av åkermark.

Seminariet inleddes av Anders Larsson från Lantbruksuniversitetet i Alnarp, en stark förespråkare för att begränsa byggandet på åkermark. Räknat på hela jorden finns idag 0,2 ha odlingsjord per person, och den goda jorden försvinner snabbt pga. av ökenspridning och byggande. I Europa har vi förhållandevis god tillgång på mark, ca 0,3 ha per person, men vi äter motsvarande 0,4. Dvs.vi är beroende av att importera livsmedel från andra delar av jorden, där det finns mindre odlingsbar mark per person.

Anders menar att byggande på åker är dålig stadsplanering, och att det går att förtäta en stad utan att ta av grönområden. Det ger en attraktivare stadsmiljö med bättre service för innevånarna. Vi i Sverige breder ut oss mer än i andra mera tätbefolkade länder. Han visade en jämförelse mellan Köpenhamn och Malmö, och på flygfoton blir det väldigt tydligt hur mycket glesare vi bygger i Skåne. I Köpenhamns storstadsområde bor 2 miljoner på en liten yta, i hela Skåne 1,2 miljoner.

Anders Larsson anser att det är orimligt att kommunerna har så stor bestämmanderätt när det gäller byggande på åkermark, eftersom det leder till att företag som vill bygga industrier eller köpcentra kan spela ut kommuner mot varandra – och alla kommuner vill ju ha en ökad sysselsättning och en växande befolkning.

Anders Larssons presentation hittar du här.

Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg deltog också och gav en inblick i hur frågan hanteras i kommunen. Det finns båda bra och dåliga exempel. Bland de dåliga är att man lagt en motorvägsinfart på den allra bästa jorden, och att det för med sig att industrier vill och tillåts bygga just i det området. Mari-Louise är en stark förespråkare för det kommunala planmonopolet, och menar att lösningen är att man måste gör befolkningen mera medveten om hur viktig åkermarken är.

Alla deras nyhetsbrev hittar du här.

Nyhetsbrev från Strukturbild Skåne

Strukturbild för Skåne presenterade idag ett nyhetsbrev.Hämta nyhetsbrevet här.

Strukturbild för Skånes mål är att ge en regional helhetsbild på samhällsfrågorna i Skåne.

Skåne står inför flera utmaningar kring markanvändning och utvecklingen av den flerkärniga ortstrukturen och det finns ett behov av en ökad samsyn mellan de skånska kommunerna. Det krävs samverkan för att utveckla hållbara strukturer inom infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation och grönstruktur. Samtliga 33 skånska kommuner deltar i arbetet.

För att Skåne ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt behövs både gemensam kunskap och gemensamma strategier.