Nyhetsbrev oktober 2015

Medlemsinformation från Den Goda Jorden

För att förbättra informationen till medlemmarna skickar vi ut några nyhetsbrev om året via e-post, publicerar det även här på hemsidan så att även andra kan få ta del av innehållet. Har ni inte fått nyhetsbrevet via e-post så skicka er e-postadress till oss. Har ni synpunkter på vad ni skulle vilja ha mer information om får ni gärna höra av er till Bengt Svensson på Berte Museum – Livet på landet, tel 0346-40513 eller e-post info@dengodajorden.se.

Information läggs kontinuerligt ut här på hemsida och  på www.facebook.com/dengodajorden


Jordbruksmarkens värde

Jordbruksverket har tagit fram tre skrifter om jordbruksmarkens värde som ger argument för att bevara jordbruksmarken som en produktionsresurs för framtida generationer. Det är dels en övergripande skrift ”Jordbruksmarkens värde” och dels två skrifter som beskriver kommunens möjligheter att arbeta med jordbruksmarkens värden; ”Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden” och ”Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken”. Gör gärna planerarna i din kommun uppmärksamma på att dessa skrifter finns och att de framförallt använder stödverktyget i sitt arbete.

Nytt planeringsverktyg från Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett nytt planeringsunderlag som är tänkt att ge kommunerna stöd i arbetet med hushållning av jordbruksmarken: Markhushållning i planeringen – […]

Av |2015-10-26T11:41:42+01:002015-10-26|Okategoriserade|0 kommentarer

Seminarium om skydd av åkermark

I nyhetsbrevet Mat och jordbruk Nr 2-2012 från Naturskyddsföreningens Mat- och Jordbruksnätverk hittade vi följande artikel.

I samband med Riksstämman i Falkenberg deltog 25 medelemmar i seminariet Åkermarken minskar – vad skall vi göra åt det? På stämman antogs också en motion om skydd av åkermark.

Seminariet inleddes av Anders Larsson från Lantbruksuniversitetet i Alnarp, en stark förespråkare för att begränsa byggandet på åkermark. Räknat på hela jorden finns idag 0,2 ha odlingsjord per person, och den goda jorden försvinner snabbt pga. av ökenspridning och byggande. I Europa har vi förhållandevis god tillgång på mark, ca 0,3 ha per person, men vi äter motsvarande 0,4. Dvs.vi är beroende av att importera livsmedel från andra delar av jorden, där det finns mindre odlingsbar mark per person.

Anders menar att byggande på åker är dålig stadsplanering, och att det går att förtäta en stad utan att ta av grönområden. Det ger en attraktivare stadsmiljö med bättre service för innevånarna. Vi i Sverige breder ut oss mer än i andra mera tätbefolkade länder. Han visade en jämförelse mellan Köpenhamn och Malmö, och på flygfoton blir det väldigt tydligt hur mycket glesare vi bygger i Skåne. I Köpenhamns storstadsområde bor 2 miljoner på en liten yta, i […]

Av |2012-07-03T14:42:49+02:002012-07-03|Okategoriserade|0 kommentarer

Nyhetsbrev från Strukturbild Skåne

Strukturbild för Skåne presenterade idag ett nyhetsbrev.Hämta nyhetsbrevet här.

Strukturbild för Skånes mål är att ge en regional helhetsbild på samhällsfrågorna i Skåne.

Skåne står inför flera utmaningar kring markanvändning och utvecklingen av den flerkärniga ortstrukturen och det finns ett behov av en ökad samsyn mellan de skånska kommunerna. Det krävs samverkan för att utveckla hållbara strukturer inom infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation och grönstruktur. Samtliga 33 skånska kommuner deltar i arbetet.

För att Skåne ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt behövs både gemensam kunskap och gemensamma strategier.

Av |2012-03-22T17:51:38+01:002012-03-22|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen