I nyhetsbrevet Mat och jordbruk Nr 2-2012 från Naturskyddsföreningens Mat- och Jordbruksnätverk hittade vi följande artikel.

I samband med Riksstämman i Falkenberg deltog 25 medelemmar i seminariet Åkermarken minskar – vad skall vi göra åt det? På stämman antogs också en motion om skydd av åkermark.

Seminariet inleddes av Anders Larsson från Lantbruksuniversitetet i Alnarp, en stark förespråkare för att begränsa byggandet på åkermark. Räknat på hela jorden finns idag 0,2 ha odlingsjord per person, och den goda jorden försvinner snabbt pga. av ökenspridning och byggande. I Europa har vi förhållandevis god tillgång på mark, ca 0,3 ha per person, men vi äter motsvarande 0,4. Dvs.vi är beroende av att importera livsmedel från andra delar av jorden, där det finns mindre odlingsbar mark per person.

Anders menar att byggande på åker är dålig stadsplanering, och att det går att förtäta en stad utan att ta av grönområden. Det ger en attraktivare stadsmiljö med bättre service för innevånarna. Vi i Sverige breder ut oss mer än i andra mera tätbefolkade länder. Han visade en jämförelse mellan Köpenhamn och Malmö, och på flygfoton blir det väldigt tydligt hur mycket glesare vi bygger i Skåne. I Köpenhamns storstadsområde bor 2 miljoner på en liten yta, i hela Skåne 1,2 miljoner.

Anders Larsson anser att det är orimligt att kommunerna har så stor bestämmanderätt när det gäller byggande på åkermark, eftersom det leder till att företag som vill bygga industrier eller köpcentra kan spela ut kommuner mot varandra – och alla kommuner vill ju ha en ökad sysselsättning och en växande befolkning.

Anders Larssons presentation hittar du här.

Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg deltog också och gav en inblick i hur frågan hanteras i kommunen. Det finns båda bra och dåliga exempel. Bland de dåliga är att man lagt en motorvägsinfart på den allra bästa jorden, och att det för med sig att industrier vill och tillåts bygga just i det området. Mari-Louise är en stark förespråkare för det kommunala planmonopolet, och menar att lösningen är att man måste gör befolkningen mera medveten om hur viktig åkermarken är.

Alla deras nyhetsbrev hittar du här.