Medlemsinformation från Den Goda Jorden

För att förbättra informationen till medlemmarna skickar vi ut några nyhetsbrev om året via e-post, publicerar det även här på hemsidan så att även andra kan få ta del av innehållet. Har ni inte fått nyhetsbrevet via e-post så skicka er e-postadress till oss. Har ni synpunkter på vad ni skulle vilja ha mer information om får ni gärna höra av er till Bengt Svensson på Berte Museum – Livet på landet, tel 0346-40513 eller e-post info@dengodajorden.se.

Information läggs kontinuerligt ut här på hemsida och  på www.facebook.com/dengodajorden


Jordbruksmarkens värde

Jordbruksverket har tagit fram tre skrifter om jordbruksmarkens värde som ger argument för att bevara jordbruksmarken som en produktionsresurs för framtida generationer. Det är dels en övergripande skrift ”Jordbruksmarkens värde” och dels två skrifter som beskriver kommunens möjligheter att arbeta med jordbruksmarkens värden; ”Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden” och ”Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken”. Gör gärna planerarna i din kommun uppmärksamma på att dessa skrifter finns och att de framförallt använder stödverktyget i sitt arbete.

Nytt planeringsverktyg från Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett nytt planeringsunderlag som är tänkt att ge kommunerna stöd i arbetet med hushållning av jordbruksmarken: Markhushållning i planeringen – Jordbruksmarken i Skåne.

Motion till riksdagen

Till höstens riksdag har hittills inlämnats en motion som yrkar på ett bättre skydd för åkermarken.

Kent Härstedt (S) motionerar om att ”Skydda jordbruksmarken”. Han föreslår att plan- och bygglagen behöver ses över för att förtydliga kommunens ansvar för att uttömma alternativa lokaliseringar innan man upplåter jordbruksmark till bebyggelseändamål samt att länsstyrelserna bör få riktlinjer och underlag för att få ett mer enhetligt arbetssätt med rådgivningen till kommunerna så att kommunerna bättre kan bedöma jordbruksmarkens värden på lång sikt

Examensarbete om jordbruk i översiktsplaner

Jon Hallgren har skrivit ett examensarbetet vid SLU Uppsala, institutionen för stad och land med titeln ”Farmland in municipal physical planning : a production perspective of farmland conversion”. Examensarbetet syftade till att undersöka möjligheterna för det redan tillskrivna skyddet av exploatering av jordbruksmark att fungera inom ramen av kommunal fysisk planering, med fokus på översiktsplanen.

Jon Hallgren är en av föreläsarna under MKB-dagen den 26 november på SLU Ultuna. Mer info hittar du här.

Yttranden angående översiktsplaner

Genom Den Goda Jorden har under året yttranden lämnats angående översiktsplaner i Lund, Eslöv och Varberg. Dessa yttranden kommer att läggas ut på vår hemsida där du också kan få inspiration hur du kan lämna synpunkter i planärenden. Se här.


Kommande seminarier

KSLA arrangerar den 4 november seminariet ”Bruka utan att förbruka” – om ekosystemtjänsternas betydelse för att föda en värld utan att förstöra den. Mer info hittar du här.
Kungliga Fysiografiska Sällskapet anordnar tillsammans med Skånska Akademien symposiet ”Utan jord – inget liv eller Den goda jorden” den 25 november på Grand Hotel i Lund. Mer info hittar du här.


Prisutdelning ur minnesfonden

Årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond delades i år ut till Elin Slätmo, forskare vid vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, som skrivit avhandlingen ”Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge”. I avhandlingen problematiseras de sätt vi tänker kring jordbruksmarkens betydelse, användning och förändring samt samhällets reglering av mark- och vattenresurser. Den undersöker varför jordbruksmark förändras och den offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka förändringen i Sverige och i Norge.

Vi i styrelsen för Den Goda Jorden tar gärna emot tips på personer eller organisationer som ni tycker är lämpliga att uppmärksamma med en belöning ur minnesfonden. Det går även att söka projektbidrag eller stipendier från minnesfonden. Information och ansökningsblanketter hittar du här

Medlemsantal

Föreningen Den Goda Jorden har idag 686 medlemmar. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 kronor på bankgiro 5365-3283, glöm ej att meddela namn, adress och e-post.

Vi ser gärna att det bildas lokalavdelningar runt om i landet. Under året har det tillkommit en regionavdelning i Mälardalen. Är du intresserad av att vara med och dra igång en lokalavdelning i dina hemtrakter kontakta oss så hjälper vi till med kontakter till andra medlemmar i din närhet.

Den Goda Jorden
Bengt Svensson
Sekreterare/kanslist