Ystad vill bygga ut – men får inte

Ystad Allehanda publicerade den 8 juni artikeln Ystad vill bygga ut – men får inte.

Ystadsborna behöver bli fler, men att bygga ut staden har visat sig svårt. Den goda jorden, landskapet och kulturhistoriska hänsyn är några skäl till varför länsstyrelsen sågar Ystads utbyggnadsplaner.

– Det är ett stort bekymmer, säger kommunalrådet Kristina Jönsson (M) som vill bjuda in nya landshövdingen Margareta Pålsson, eller länsöverdirektören Göran Enander till en dialog.

I veckan sågade länsstyrelsen planerna på att bygga hus på Lilla Tvären 1:4 och delar av 5:1. Det är en bit mark norr om E 65:an, väster om statarlängan, som fastighetsägaren Johannes Lembke vill förvandla från åkermark till bostadsområde. Men länsstyrelsen är negativ och pekar på att man tar högvärdig jordbruksmark i anspråk, att området inte är försörjt med kollektivtrafik och därför bidrar till att öka bilberoendet, att planerna påverkar riskintresset för kustzonen och kulturmiljövården, samt landskapsbilden på ett negativt sätt.

Tidigare har länsstyrelsen haft liknande synpunkter på kommunens planer för Öja. Förslaget att förtäta regementsområdet fick också kalla handen av länsstyrelsen eftersom området har ett kulturhistoriskt värde och därför inte bör förtätas. Inte heller tanken på ett flerbostadshus på Bellevue föll i helt god jord, eftersom huset anses hamna för nära […]

Av |2012-06-08T16:43:20+02:002012-06-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Underskott på mat i Europa

Bloggaren Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld? skriver idag följande inlägg:

The Economist har en intressant graf som visar utvecklingen över tillgången till mat världen över, uppdelat främst i kontinenter, men även i Öst- och Västeuropa.

Man kan konstatera att Västeuropa har ett underskott och måste importera mat redan idag, men att Östeuropa har vänt till ett överskott, främst pga Sovjetunionens fall och med det en avsevärt effektivare jordbruksproduktion på de stora slätterna i fd Sovjet, men även effektivare bruk övriga Östeuropa.

Annars är det Nordamerika och Sydamerika som står för det stora överskottet av mat, och till viss del Australien, medan Europa, Asien och Afrika har ett underskott. Framför allt i Sydamerika har tillgången till mat ökat kraftigt, trots befolkningsutvecklingen, och det kan i mycket härledas till skövlingen av brasiliansk regnskog.

Dessutom är det ju så att både Syd- och Nordamerika mer än väl kan försörja sitt jordbruk med fossila bränslen i många decennier till, trots peak oil. Och man kommer alltså exportera mat till resten av världen. För (Väst)europas del handlar det om att ha råd med maten och möjligheten att betala mer för den än t ex Kina.

Detta är en orsak till att jag inte tror på ”svält” […]

Av |2012-06-02T19:12:15+02:002012-06-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Protester mot bostäder på åkermark

Skånska Dagbladet publicerade den 31 maj följande artikel:

I översiktsplanen fanns planer på att bygga 230 bostäder i Kyrkheddinge. Men i detaljplanen som nyligen blev klar har antalet bostäder minskat till drygt 70. Det är ändå för mycket, tycker de boende. – Vi vill inte se några bostäder alls på åkermarken, säger Sirpa Bystedt.

I översiktsplanen, som togs fram 200, fanns en skiss med cirka 500 bostäder i Kyrkheddinge.
Det fick i stort sett alla boende i byn att skriva under en protestlista som lämnades till kommunen. Översiktsplanen reviderades då och antalet bostäder sjönk till 230.
– Sedan dess har det varit tyst, fram till två veckor sedan då det plötsligt damp ner ny information i brevlådan, säger Sirpa Bystedt.

Kommunen har nu tagit fram en detaljplan som föreslår omkring 70 småhus på åkermarken vid Bjällerupsvägen.
– Det är en för stor exploatering för en sådan här liten by som Kyrkheddinge som i dag har cirka 80 hushåll. Vi som bor här har flyttat hit för att få det lugn som inte finns inne i tätorten. Bykänslan kommer att försvinna när man utökar med dubbelt så många bostäder, säger Eva Lissborg.
För egen del kommer hennes hus att byggas in till vad som blir nya […]

Av |2012-06-02T07:23:41+02:002012-06-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Kampen om jordbruksmark inget ämne vid Riomötet

Fria Tidningen publicerade den 26 maj följande artikel.

På senare år har mäktiga finansiella intressen tagit över många miljoner hektar jordbruksmark i Afrika, Latinamerika och Asien. Men fenomenet ”land grabbing” kommer inte att bli ett stort ämne vid den stora globala konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro nästa månad.

På senare år har investeringsbanker, pensionsfonder och andra starka finansiella intressen tagit kontrollen över många miljoner hektar mark från fattiga jordbrukare i utvecklingsländer. Investerarna känner väl till att jordbruksmarkerna utgör grunden för tre av livets nödvändigheter – mat, vatten och energi. Men trots det finns inte frågan om markrättigheter med på dagordningen inför FN-toppmötet Rio+20 som går av stapeln den 20–22 juni.

– Landsortsbefolkningarna håller på att förlora kontrollen över jordar och vatten på grund av denna globala ”land grab”, säger den honduranske bondeledaren Rafael Alegria, som tillhör den internationella rörelsen La via campesina.

Enligt en färsk rapport från miljöorganisationen Friends of the earth international har minst 80 miljoner – och kanske hela 227 miljoner – hektar mark tagits över av privata intressen på senare år.

Många av Centralamerikas småbönder har tvingats flytta från sina jordar och i Honduras lever upp emot 40 procent av landets småbönder i extrem fattigdom, enligt FN. Rafael […]

Av |2012-06-02T06:32:01+02:002012-06-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Bygg inte bort Sättunas åkermark

Östgöta Correspondenten publicerade den 31 maj en insändare skriven av Bengt Olsson.

Världens befolkning beräknas i dag uppgå till sju miljarder människor. Även med en positiv tilltro till människans möjligheter att genom förbättrade produktionsmetoder inom jordbruket mätta en växande befolkning finns en ändå växande insikt om behovet av att värna den viktiga natursresurs som åkermarken är. I Sverige har åkermarken minskat från 3,7 miljoner hektar då den var som störst på 1930-talet till 2,6 miljoner 2007.

Linköpings styrande allians uttrycker också betydelsen att detta i sitt Visions- och samverkansprogram genom formuleringen: ”Kommunen inte har råd att som tidigare bre ut sig över en allt större geografisk yta. Vi måste bli bättre på att hushålla med den markresurs som vi har. I detta är det då viktigt att befintlig jordbruksmark används klokt och att byggnation på sådan mark undviks så långt det är möjligt.”

Två moderater från länet, Betty Malmberg och Stefan Eriksson, var inne på samma linje i en artikel i Corren i början året, där de bland annat ansåg att: ”Skyddet är svagt för jordbruksmark och mark som exploateras är för evigt förlorad.”

Nu har emellertid Linköpings kommunstyrelse beslutat att gå fram till kommunfullmäktige med ett förslag till översiktsplan för Sättuna, som innebär […]

Av |2012-06-01T06:19:48+02:002012-06-01|Okategoriserade|0 kommentarer

Hungerbekämpning – nödvändigt för en hållbar utveckling

FAO Nordic publicerade ett pressmeddelande den 31 maj där det bland annat står följande:

Rapporten Towards the future we want: end hunger and make the transition to sustainable agricultural and food systems, uppmanar regeringar att etablera och skydda rättigheter till resurser, särskilt för de fattiga, skapa incitament för en hållbar konsumtion och produktion, förespråka rättvisa och välfungerande jordbruks- och livsmedelsmarknader, reducera risker och öka motståndskraften för de mest utsatta samt investera offentliga medel i varor som är nödvändiga för allmänheten, främst innovationer och infrastruktur.

En länk mellan hunger och miljö

Rapporten betonar att en minskad hunger och en hållbar utveckling hör ihop och att bättre styrning av jordbruks- och livsmedelssystemen är nyckeln för att nå båda målen.

Jordbruks- och livsmedelssystemen tar redan idag en betydande mängd resurser i anspråk. Livsmedelssektorn står exempelvis för omkring 30 procent av världens energiförbrukning och jordbruks- och boskapssektorn står för 70 procent av all vattenanvändning.

Tre fjärdedelar av världens fattiga och hungrande lever på landsbygden och de flesta av dem är beroende av jordbruk och relaterade aktivteter för att kunna försörja sig. 40 procent av världens utarmade marker finns i områden med höga nivåer av fattigdom. ”Hunger sätter igång en ond spiral av minskad produktivitet, ökad fattigdom, […]

Av |2012-06-01T06:14:32+02:002012-06-01|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen