Skånska Dagbladet publicerade den 31 maj följande artikel:

I översiktsplanen fanns planer på att bygga 230 bostäder i Kyrkheddinge. Men i detaljplanen som nyligen blev klar har antalet bostäder minskat till drygt 70. Det är ändå för mycket, tycker de boende. – Vi vill inte se några bostäder alls på åkermarken, säger Sirpa Bystedt.

I översiktsplanen, som togs fram 200, fanns en skiss med cirka 500 bostäder i Kyrkheddinge.
Det fick i stort sett alla boende i byn att skriva under en protestlista som lämnades till kommunen. Översiktsplanen reviderades då och antalet bostäder sjönk till 230.
– Sedan dess har det varit tyst, fram till två veckor sedan då det plötsligt damp ner ny information i brevlådan, säger Sirpa Bystedt.

Kommunen har nu tagit fram en detaljplan som föreslår omkring 70 småhus på åkermarken vid Bjällerupsvägen.
– Det är en för stor exploatering för en sådan här liten by som Kyrkheddinge som i dag har cirka 80 hushåll. Vi som bor här har flyttat hit för att få det lugn som inte finns inne i tätorten. Bykänslan kommer att försvinna när man utökar med dubbelt så många bostäder, säger Eva Lissborg.
För egen del kommer hennes hus att byggas in till vad som blir nya centrum och vyn av landskapet försvinner.
– Det blir 18 hus per hektar. Ljuset från alla hus kommer att göra så att kvällsmörkret här ute försvinner.

Sirpa Bystedt och Eva Lissborg är också kritiska till att kommunen vill bygga på åkermark nu när länsstyrelsen lagt fram förslaget om nollvision om nya bostäder på åkermark.
– Här finns den bästa jordbruksmarken i landet. Man kan tycka att kommunen borde tänka ur ett riksintresse och eftersom mycket av den skånska åkermarken har bebyggts under de senaste tio åren kan kommunen på så sätt ta sitt ansvar, säger Eva Lissborg.
Sirpa Bystedt tillägger:
– Det finns inget sug efter bostäder i Kyrkheddinge. Det var ett hus som det tog ett år innan det såldes och i Staffanstorp finns flera villor till salu. Och på Sockerbruksområdet planeras 1 000 nya bostäder.

De ser också negativt på den ökande biltrafiken som utbyggnaden medför.
– Antalet bilar kommer att öka med cirka 140 om varje hushåll har två bilar. Och man behöver ha bil för att kunna ta sig någonstans då närmsta mataffär ligger inne i Staffanstorp. Det kommer dessutom bli trafikstockning på vägen när alla ska hämta och lämna på skola och förskola, säger Eva Lissborg.
Moderaternas Christian Sonesson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, har tidigare sagt att skolan och förskolan visar att det finns underlag för fler bostäder i Kyrkheddinge.
– Men eftersom ingen järnvägshållplats är aktuell i byn så blir det nog inte så mycket mer än 70 bostäder.

Torbjörn Lövendal (S) har tidigare sagt till Skånskan att det inte går att undvika att bygga på åkermark då kommunen till stor del består av det.
– Vi är inte emot att det byggs i Kyrkheddinge. I Vallby ville vi få ner antalet eftersom det är en orörd by. Kyrkheddinge är ett större samhälle där det finns ett behov att utveckla.