Ystad Allehanda publicerade den 8 juni artikeln Ystad vill bygga ut – men får inte.

Ystadsborna behöver bli fler, men att bygga ut staden har visat sig svårt. Den goda jorden, landskapet och kulturhistoriska hänsyn är några skäl till varför länsstyrelsen sågar Ystads utbyggnadsplaner.

– Det är ett stort bekymmer, säger kommunalrådet Kristina Jönsson (M) som vill bjuda in nya landshövdingen Margareta Pålsson, eller länsöverdirektören Göran Enander till en dialog.

I veckan sågade länsstyrelsen planerna på att bygga hus på Lilla Tvären 1:4 och delar av 5:1. Det är en bit mark norr om E 65:an, väster om statarlängan, som fastighetsägaren Johannes Lembke vill förvandla från åkermark till bostadsområde. Men länsstyrelsen är negativ och pekar på att man tar högvärdig jordbruksmark i anspråk, att området inte är försörjt med kollektivtrafik och därför bidrar till att öka bilberoendet, att planerna påverkar riskintresset för kustzonen och kulturmiljövården, samt landskapsbilden på ett negativt sätt.

Tidigare har länsstyrelsen haft liknande synpunkter på kommunens planer för Öja. Förslaget att förtäta regementsområdet fick också kalla handen av länsstyrelsen eftersom området har ett kulturhistoriskt värde och därför inte bör förtätas. Inte heller tanken på ett flerbostadshus på Bellevue föll i helt god jord, eftersom huset anses hamna för nära en bilverkstad.

– Men det är ett mindre påpekande som vi ska komma tillrätta med, säger Ystads planchef Anna Möller.

Ystads kommun har som mål att växa en procent om året.

– Det behövs för att skapa tillräckliga skatteintäkter, men på senare år har vi haft svårt att nå det målet, säger Kristina Jönsson. Länsstyrelsens inställning gör det inte lättare.

Kristina Jönsson tycker det är fel att länsstyrelsen bara säger nej, utan att peka på lösningar.

– Det är inte vår sak att göra det, förklarar Karin Kallioniemi på länsstyrelsens enhet för samhällsplanering. Kommunen presenterar sina idéer och vi lämnar synpunkter på dem.

Men hon är öppen för en dialog med kommunen.

– Ystad ska ta fram en ny översiktsplan och i den pekas tänkbara utbyggnadsområden ut. Då tar vi en diskussion, förklarar hon.

Såväl det utpekade området väster om Källesjö, som Öja finns med i den nu gällande översiktsplanen. Ändå säger länsstyrelsen nej.

– Jag är övertygad om att det vi Ystad hittar områden som kan byggas ut, säger Karin Kallioniemi.

Kristina Jönsson är mer skeptisk.

– Jag är bekymrad, inte bara över att länsstyrelsen säger nej, utan även över långa handläggningstider och över att länsstyrelsen verkar göra en bedömning i västra Skåne och en annan här. Det leder till en obalans i länet. Men vår nya kommundirektör får ta en diskussion med landshövdingen eller länsöverdirektören.