FAO Nordic publicerade ett pressmeddelande den 31 maj där det bland annat står följande:

Rapporten Towards the future we want: end hunger and make the transition to sustainable agricultural and food systems, uppmanar regeringar att etablera och skydda rättigheter till resurser, särskilt för de fattiga, skapa incitament för en hållbar konsumtion och produktion, förespråka rättvisa och välfungerande jordbruks- och livsmedelsmarknader, reducera risker och öka motståndskraften för de mest utsatta samt investera offentliga medel i varor som är nödvändiga för allmänheten, främst innovationer och infrastruktur.

En länk mellan hunger och miljö

Rapporten betonar att en minskad hunger och en hållbar utveckling hör ihop och att bättre styrning av jordbruks- och livsmedelssystemen är nyckeln för att nå båda målen.

Jordbruks- och livsmedelssystemen tar redan idag en betydande mängd resurser i anspråk. Livsmedelssektorn står exempelvis för omkring 30 procent av världens energiförbrukning och jordbruks- och boskapssektorn står för 70 procent av all vattenanvändning.

Tre fjärdedelar av världens fattiga och hungrande lever på landsbygden och de flesta av dem är beroende av jordbruk och relaterade aktivteter för att kunna försörja sig. 40 procent av världens utarmade marker finns i områden med höga nivåer av fattigdom. ”Hunger sätter igång en ond spiral av minskad produktivitet, ökad fattigdom, trög ekonomisk utveckling och resursförstörelse”, står det i rapporten.

Enligt rapporten så är också tillgången till naturresurser – såsom mark, vatten eller skogar – livsnödvändig för de 2,5 miljarder människor som producerar mat för egen konsumtion och inkomst.

Bönderna som driver de 500 miljoner småskaliga lantbruken i låginkomstländer står inför en rad resursbegränsningar, vilket resulterar i en otillräcklig tillgång till mat och näringsämnen. De behöver tydliga besittningsrätter för att kunna främja en rättvis tillgång till mark och vatten samt en hållbar hantering av resurser som dessa.

Läs hela pressmeddelandet här.