Trafikverket struntar i åkermarken

I Bohuslänningen publicerades den 12 december insändaren ”Behåll gamla sträckningen av väg 161” skriven av Gerhard Olofsson för styrelsen för Uddevalla Naturskyddsförening.

De skriver bl a:
Samrådshandlingen framhåller att det är dyrast att bygga om den befintliga vägen. Det är självklart att det blir så om man sätter värdet till noll kronor för att producerande jordbruksmark läggs under asfalt, att fragmenteringen av landskapet ökar ytterligare, att värdefulla naturmiljöer förvandlas till vägar och att de åkerbitar som blir kvar mellan vägarna blir sämre och mindre intressanta att bruka och därmed löper en ökad risk att falla bort.

Skulle dessa faktorer tillmätas sitt rätta värde lär det inte vara möjligt att komma fram till att det är billigast att bygga en ny väg.

Det är mycket negativt att Trafikverket lägger förslag som innebär att man använder produktiv jordbruksmark till att bygga väg, speciellt när det som nu finns en annan möjlighet som ger önskad effekt vad gäller bättre förutsättning för kollektivtrafik, gång och cykeltrafik samt ökad trafiksäkerhet, men med bibehållen förutsättning för en levande landsbygd.

Av |2013-12-12T11:48:42+01:002013-12-12|Okategoriserade|0 kommentarer

MP i Alingsås vill värna matjorden

I Alingsås Tidning den 25 februari publicerades artikeln ”MP vill värna matjorden”.

De skriver bland annat:
Enligt Janine Alm Ericson, gruppledare för Miljöpartiet i Alingsås, är det viktigt att man tar ett helhetsgrepp på de byggplaner som finns inom kommunen. Miljöpartiet anser att kommunen bör vara mer försiktig i sitt byggande, och bevara den jordbruksmark som finns.

Av |2013-03-02T18:57:30+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Tillägg för jordbruksområden – Översiktsplan i Göteborg

I samband med Göteborgs kommuns översiktsplanering har de tagit fram ett tillägg för jordbruksoråden.

Syfte
Tillägget syftar till att främja bevarande och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och att etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken. Rekommendationerna i tillägget innebär att det på samma sätt som tidigare ska råda stor restriktivitet mot att ta jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse och nya anläggningar som inte har med områdenas funktion som jordbruksområden att göra.

Tydliga rekommendationer
Genom tillägget förtydligas rekommendationen R11 – Område för jordbruk utanför detaljplan i Översiktsplan för Göteborg. Tillägget innebär att en värdering ska göras av jordbruksmarken när det finns motstående intressen eller utvecklingsanspråk på markanvändningen. Vid en avvägning mellan olika intressen ska en samlad bedömning göras av jordbruksmarkens värden. Produktionsvärden, sociala värden, natur- och kulturvärden och värden för kretslopp och miljötjänster ska användas vid värderingen, som bör ske i dialog med den enskilde jordbrukaren.

Underlaget uppdateras
I tillägget föreslås att det inaktuella kartunderlaget beträffande jordbruksmarkens omfattning som redovisas i Översiktsplan för Göteborg utgår ur planen. Översiktsplanen uppdateras med en aktuell inventering från Jordbruksverket
över vad som brukas som jordbrukmark idag så att de verkliga förhållandena speglas i planen. Genom tillägget kommer vissa områden att […]

Av |2012-11-26T09:20:34+01:002012-11-26|Okategoriserade|0 kommentarer

Nej till nya bostäder i Diseröd – vill skydda åkermark

Kungälvs-Posten publicerade den 5 september artikeln ”Nej till nya bostäder i Diseröd – vill skydda åkermark”.

Myrensjöhus vill bygga sju bostäder i Diseröd. Den värdefulla åkermarken gör dock att samhällsbyggnadsutskottet föreslås säga nej.
Enligt förslaget vore byggnationen en naturlig utveckling av samhället som redan i dag korsas av en gång- och cykelbana.
Utskottet tar sitt beslut under torsdagen.

Av |2012-09-06T18:26:58+02:002012-09-06|Okategoriserade|0 kommentarer

CULTURAL PLANNING- METODEN OCH TJÖRNODLAT

I Tjörns kommun pågår arbete med en ny översiktplan. Kommunen har valt att främst arbeta med den så kallade ”cultural planning” metoden för att nå kommunens medborgare. Flera av målen i den energi- och klimatplan som antogs 2008 av samhällsbyggnadsnämnden ligger till grund för den översiktsplan som nu håller på att utarbetas, bl.a. frågor om att inte bygga på jordbruksmark och stöd för lokal mat.

Läs Landsbygdsnätverkets infoblad här.

Av |2012-03-17T08:48:03+01:002012-03-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Vara vill bygga på höjden istället för på jordbruksmark.

Nya Lidköpings-Tidningen rapporterar den 10 februari följande:

Planerar för höga bostadshus i Vara

Miljö och byggnadsnämnden har gett besked om att man kommer att ändra detaljplanen för kvarteret Pinjen. Orsaken är att Varabostäder har planer på att bygga två bostadshus som sannolikt blir högre än de fyra våningar som dagens detaljplan tillåter.

Området utgörs av det öppna fält som ligger mellan Södergatan och järnvägen vid Eks buss. Nuvarande detaljplan medger fyravåningshus. Enligt nämnden har Varabostäder framfört önskemål om att bygga två hus med totalt 40 lägenheter på platsen.
Byggnadsnämnden prövar därför förutsättningarna för att bygga högre än fyra våningar. Med fyra lägenheter i varje plan skulle det alltså handla om femvåningshus.

När förvaltningen räknat på skuggeffekter har även ett alternativ med sex våningar funnits med. När det gäller skuggor har man kommit fram till att påverkan på omkringliggande villor blir minimala.

Tidigare har så höga bostadshus inte byggts i Vara. Ordföranden för miljö- och byggnadsnämnden Bengt-Olof Fredén menar att det finns ett miljöperspektiv i frågan.
– Jordbruksmark är en ändlig resurs och det är en del i bakgrunden till sådana här förtätningar, säger han.

Av |2012-02-14T17:52:37+01:002012-02-14|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen