I samband med Göteborgs kommuns översiktsplanering har de tagit fram ett tillägg för jordbruksoråden.

Syfte
Tillägget syftar till att främja bevarande och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och att etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken. Rekommendationerna i tillägget innebär att det på samma sätt som tidigare ska råda stor restriktivitet mot att ta jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse och nya anläggningar som inte har med områdenas funktion som jordbruksområden att göra.

Tydliga rekommendationer
Genom tillägget förtydligas rekommendationen R11 – Område för jordbruk utanför detaljplan i Översiktsplan för Göteborg. Tillägget innebär att en värdering ska göras av jordbruksmarken när det finns motstående intressen eller utvecklingsanspråk på markanvändningen. Vid en avvägning mellan olika intressen ska en samlad bedömning göras av jordbruksmarkens värden. Produktionsvärden, sociala värden, natur- och kulturvärden och värden för kretslopp och miljötjänster ska användas vid värderingen, som bör ske i dialog med den enskilde jordbrukaren.

Underlaget uppdateras
I tillägget föreslås att det inaktuella kartunderlaget beträffande jordbruksmarkens omfattning som redovisas i Översiktsplan för Göteborg utgår ur planen. Översiktsplanen uppdateras med en aktuell inventering från Jordbruksverket
över vad som brukas som jordbrukmark idag så att de verkliga förhållandena speglas i planen. Genom tillägget kommer vissa områden att utgå och andra att läggas till i redovisningen av jordbruksområden på kartorna 1 och 2 i Översiktplan för Göteborg.

Förändringar
Tillägget medför ingen förändring gentemot Översiktsplan för Göteborg i de områden med jordbruk där det finns detaljplan, eller där förändrad markanvändning redan är föreslagen. Stora delar av den nytillkomna jordbruksområden ligger inom områden som sedan tidigare är utpekade i Översiktsplan för Göteborg som områden med stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturlandskap och kulturmiljö. Ett fortsatt brukande av marken är ofta av vikt för att värdena ska bibehållas. Tillägget medför därför inte att kommunen ändrar förhållningssätt till dessa områden.

Hela tillägget för jordbruksområden hittar du här.