Etikett: Pressmeddelande

New publication: The global need for food, fibre and fuel KSLAT 4-2012

Land use perspectives on constraints and opportunities in meeting future demand.

With an expected world population of 9 billion people in 2050, the global need for Food, Fibre and Fuel has become a matter of high political concern. Beyond 2030 the production of ”the three F’s” is expected to compete for limited land and water resources. The response to this is largely to increase productivity on land already under cultivation and to expand cultivated areas – with ecological, economic and social consequences as well as greenhouse gas emissions as a result. The overall question is how to manage land and water to meet the demands while at the same time protecting the natural ecosystems that sustain life on the planet. Cross-sectoral policies, efficient use of existing resources and capacity building are some of the necessary strategies to do this, but the question of how to translate strategies into action remains to be answered.

Some of the world’s foremost experts in the various fields concerning food, fibre and fuel discussed this topic from a land use perspective at two seminars arranged by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in 2011. This publication serves as a valuable summary of the presentations and comments made during the seminars. A list of recent articles and reports of relevance to the subject of matter is included.

Author: Lisa Holmgren. 96 pages. ISBN 978-91-86573-25-6.

Click for more information and pdf.

Forum Syds årsmöte uppmanar regeringen att förstärka arbetet mot land grabbing i världen

I ett pressmeddelande meddelas att Forum Syds årsmöte uppmanar regeringen att göra mer mot land grabbing i världen.

Forum Syd antog vid helgens årsmöte ett uttalande för att uppmärksamma problemen med land grabbing och uppmana regeringen att agera ännu tydligare. Jordbruksmarken utgör grunden för människors rätt till mat,vatten och energi.
På många håll i världen har jakten på billig och bördig jordbruksmark lett till att småbrukare berövas sin mark och att kompensationen oftast är dålig.

Forum Syds årsmöte välkomnar de åtgärder som den svenska regeringen redan arbetar med men menar att arbetet bör förstärkas. Lokalbefolkningars och ursprungsfolks rättigheter i relation till sin mark och användning av mark för sina olika behov måste erkännas, respekteras och skyddas.

Hungerbekämpning – nödvändigt för en hållbar utveckling

FAO Nordic publicerade ett pressmeddelande den 31 maj där det bland annat står följande:

Rapporten Towards the future we want: end hunger and make the transition to sustainable agricultural and food systems, uppmanar regeringar att etablera och skydda rättigheter till resurser, särskilt för de fattiga, skapa incitament för en hållbar konsumtion och produktion, förespråka rättvisa och välfungerande jordbruks- och livsmedelsmarknader, reducera risker och öka motståndskraften för de mest utsatta samt investera offentliga medel i varor som är nödvändiga för allmänheten, främst innovationer och infrastruktur.

En länk mellan hunger och miljö

Rapporten betonar att en minskad hunger och en hållbar utveckling hör ihop och att bättre styrning av jordbruks- och livsmedelssystemen är nyckeln för att nå båda målen.

Jordbruks- och livsmedelssystemen tar redan idag en betydande mängd resurser i anspråk. Livsmedelssektorn står exempelvis för omkring 30 procent av världens energiförbrukning och jordbruks- och boskapssektorn står för 70 procent av all vattenanvändning.

Tre fjärdedelar av världens fattiga och hungrande lever på landsbygden och de flesta av dem är beroende av jordbruk och relaterade aktivteter för att kunna försörja sig. 40 procent av världens utarmade marker finns i områden med höga nivåer av fattigdom. ”Hunger sätter igång en ond spiral av minskad produktivitet, ökad fattigdom, trög ekonomisk utveckling och resursförstörelse”, står det i rapporten.

Enligt rapporten så är också tillgången till naturresurser – såsom mark, vatten eller skogar – livsnödvändig för de 2,5 miljarder människor som producerar mat för egen konsumtion och inkomst.

Bönderna som driver de 500 miljoner småskaliga lantbruken i låginkomstländer står inför en rad resursbegränsningar, vilket resulterar i en otillräcklig tillgång till mat och näringsämnen. De behöver tydliga besittningsrätter för att kunna främja en rättvis tillgång till mark och vatten samt en hållbar hantering av resurser som dessa.

Läs hela pressmeddelandet här.

Ny dataportal för att lösa flaskhalsar i livsmedelsproduktionen

FAO skickade idag ut ett pressmeddelande där det bl a står följande:

FAO och IIASA lanserar en interaktiv dataportal för ett optimalt nyttjande av odlingsmarken

En ny dataportal på internet som utvecklats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och det internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA) vill frigöra odlingsmarkens outnyttjade potential för att mätta en snabbt växande befolkning i världen.

Portalen för agroekologiska zoner i världen (GAEZ) är utvecklad av FAO och IIASA och är ett planeringsverktyg som utformats för att hjälpa till med att identifiera områden där en ökad livsmedelsproduktion är möjlig utan att naturresurser utarmas, samtidigt som klimatförändringens utmaningar hanteras. Enligt FAO:s beräkningar kommer världens livsmedelsproduktion att behöva öka med 60 procent till 2050 för att mätta en befolkning som förväntas överstiga 9 miljarder människor.

En stor del av den nödvändiga ökningen av livsmedelsproduktionen kommer att behöva ske genom att mängden livsmedel som produceras på redan uppodlad mark ökar då den största delen av världens bästa jordbruksmark redan är i bruk. Vattenbrist är ytterligare en begränsande faktor för att odla upp mer mark och intensifieringen av livsmedelsproduktionen kommer att ske i ett föränderligt klimat som både kräver anpassning och utsläppsminskningar. Vidare måste livsmedelsproduktionen ske på ett hållbart vis för att garantera att naturresurserna bevaras till framtiden.

Läs hgela pressmeddelandet här.

Länder antar frivilliga riktlinjer kring markättigheter

FAO Nordic – FAO:s nordiska informationskontor skickade ut följande pressmeddelande den 14 maj.

Banbrytande internationell överrenskommelse om ägande- och nyttjanderätter av mark, skog och fiske

I ett beslut den 11 maj antog Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) ett antal långtgående internationella riktlinjer som syftar till att hjälpa regeringar att säkerställa människors rättigheter att äga eller nyttja mark, skogar och fiskeresurser.

De nya frivilliga riktlinjerna för en ansvarsfull styrning och förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter, The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, formulerar principer och praxis som regeringar kan hänvisa till när de skriver lagar och administrerar rättigheter kring naturresurser.

I riktlinjerna uppmärksammar man även betydelsen av att: Hantera städers expansion i landsbygdsområden

Föreningen Den Goda Jorden konstaterar att det blir allt tydligare att åkermarkens bevarande inte är en fråga som bör avgöras på kommunal nivå. Det är en fråga som nu är uppe på bordet både på EU-nivå och på global nivå.

Läs hela FAO:s pressmeddelande här.

Riktlinjer för att begränsa hårdgörning av mark

EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE 12 april

Hårdgörning av mark, dvs. att markytan täcks permanent av ett ogenomsläppligt material, är en av de främsta orsakerna till markförstöring inom EU. Hårdgörningen drabbar ofta bördig jordbruksmark, och den hotar den biologiska mångfalden, ökar riskerna för översvämningar och vattenbrist och bidrar till den globala uppvärmningen. De nya riktlinjer om bästa praxis för att begränsa, minska eller kompensera för hårdgörning av mark som kommissionen offentliggör idag innehåller exempel på åtgärder, lagstiftning, bidragssystem, lokala planeringsverktyg, informationskampanjer och många andra typer av bästa praxis som tillämpas inom EU. Riktlinjerna efterlyser smartare fysisk planering och större användning av genomsläppliga material så att marken kan bevaras.

Miljökommissionär Janez Potočnik menar att ”förlusterna av markresurser genom urbanisering och omvandling av landskapet är ett av de största miljöproblem som EU ställs inför idag. Det är hög tid att vi börjar använda denna värdefulla resurs på ett klokare sätt. Dess många livsviktiga funktioner måste räddas åt kommande generationer. Vi kan helt enkelt inte asfaltera över våra möjligheter till en hållbar framtid.”

Europa är världens mest urbaniserade kontinent. Varje år behövs ytterligare ca 1 000 km² (en yta större än Berlins) för att täcka våra behov, och en stor del av denna mark hårdgörs på något sätt. Om utvecklingen får fortsätta i samma takt kommer vi att inom 100 år ha täckt över ett område motsvarande Frankrike och Spanien tillsammans.
Jordmånsbildning är en mycket långsam process (det tar århundraden att bygga upp ett jordlager på 1 cm), vilket innebär att hårdgörning orsakar betydande markskador och ofta permanenta förluster. Detta innebär att den nödvändiga utvecklingen av infrastrukturen för att skapa ekonomisk tillväxt måste kombineras med en mer ändamålsenlig och ansvarsfull markförvaltning.

Hårdgörning av marken kan begränsas genom smart fysisk planering och åtgärder mot stadsutbredning. Bland annat kan utvecklingspotentialen inom stadsområdena utnyttjas, t.ex. genom att man sanerar övergiven industrimark och använder den för nya ändamål. Andra exempel på åtgärder är användning av genomsläppliga material i stället för betong och asfalt, stöd för grön infrastruktur och mer omfattande användning av naturliga vattenuppsamlingssystem. När olika lokala åtgärder inte är tillräckliga kan man överväga kompensationsåtgärder som förbättrar markfunktionerna på andra ställen.

Kommissionens riktlinjer betonar att det är viktigt med en integrerad strategi för fysisk planering. Specifikt regional strategier och mobilisering av oanvända resurser på lokal nivå har också visat sig effektivt.

Man gör nu en noggrann översyn av den existerande bidragspolitiken för infrastrukturutveckling i avsikt att dra ned på sådant stöd som kan driva på markexploatering och hårdgörning av mark. Genom att minska boendeavgifternas betydelse för de kommunala budgetarna kan man också stödja den långsiktiga planeringen.

Nästa steg
Riktlinjerna kommer att presenteras och diskuteras vid den konferens om marksanering och hårdgörning av mark som kommissionen arrangerar den 10–11 maj 2012 i Bryssel. De kommer också att bli tillgängliga på flera språk under året. Riktlinjerna är avsedda för behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och för branschfolk som arbetar med fysisk planering och markförvaltning. De är också tänkta att öka allmänhetens medvetenheten om den pågående markförstörelsen.

Bakgrund
Hårdgörning är ett av de största hoten mot marken som tas upp i den temainriktade strategin för markskydd och i det därtill kopplade förslaget till ramdirektiv om markskydd. Riktlinjerna kommer från den färdplan för ett resurseffektivt Europa som EU-kommissionen nyligen offentliggjort (20 september 2011). I färdplanen föreslås att EU:s politik senast 2020 bör ta hänsyn till direkta och indirekta effekter på markanvändningen. Man har också satt upp målet att nettoexploateringen av mark (vilken leder till förluster av jordbruksmark samt naturlig och halvnaturlig mark) ska ha upphört 2050.

Mer information
Riktlinjer om bästa praxis för att begränsa, minska eller kompensera för hårdgörning av mark:
http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm
Konferensen den 10–11 maj 2012: http://ec.europa.eu/environment/soil/conference_may2012.htm
Gratis videoklipp med nyheter om hårdgörning av mark finns på TVLINK.ORG

Se också
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktpersoner:
Joe Hennon +32 2 295 35 93
Robert Flies +32 2 295 79 79
Monica Westeren +32 2 299 18 30

Nollvision för exploatering av åkermark i nytt åtgärdsprogram

Länsstyrelsen i Skåne län publicerar idag följande pressmeddelande

Hela remissrapporten hittar du här.

Länsstyrelsen pekar ut 14 särskilt angelägna åtgärder i förslaget till nytt åtgärdsprogram för att nå Skånes miljömål. Ett av förslagen är en nollvision för ytterligare exploatering av skånsk åkermark.
Programmet går nu ut på remiss. Alla skåningar har möjlighet att lämna synpunkter via Facebook.

Det föreslagna programmet innehåller prioriterade åtgärder att genomföra fram till och med 2016. Åtgärderna har delats upp i fem olika skånska utmaningar: Hållbara transporter, Hänsyn till havet, Hushållning med mark och vattenresurser, Skydd av natur- och kulturvärden och Hållbar konsumtion. Syftet är att förbättra möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen i Skåne.

– Förutsättningarna för att nå våra miljömål är beroende av allt miljöarbete som pågår i länet. Det är därför viktigt att alla aktörer aktivt bidrar till genomförandet, enligt Annelie Johansson, chef för Mijöavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne län.

Åtgärdsprogrammet pekar ut 14 åtgärder som är särskilt viktiga ur ett regionalt perspektiv, däribland exploateringskompensation vid påverkan på naturen och åtgärder för att fler ska åka kollektivt.

– Länsstyrelsen vill också att kommunerna ska använda planeringen som ett verktyg för att spara på den skånska åkermarken. Vi vill se en nollvision för exploatering av värdefull åkermark, säger länsöverdirektör Göran Enander.

Arbetet med att ta fram nya åtgärder har pågått sedan april 2011. I de olika arbetsgrupperna har bland annat kommuner, Region Skåne, näringsliv, olika regionala myndigheter och ideella organisationer medverkat.

Programmet och en mer utförlig beskrivning av respektive åtgärd finns på www.skanskaatgarderformiljomalen.se.

Alla som har intresse för Skånes miljömål är välkomna att komma med synpunkter på föreslagna åtgärder och övriga texter i programmet eller föreslå ytterligare åtgärder. Synpunkter på åtgärdsprogrammet ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 juni 2012.

Svar skickas med e-post eller brev till nedanstående adress:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 Malmö

E-post: exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

Ange referens: 501-1034-11

Synpunkter kan också lämnas via Facebooksidan Skånska åtgärder för miljömålen.

Ohållbart nyttjande av mark och vatten: ökat hot mot livsmedelsförsörjningen

I ett pressmeddelande presenterar FAO en ny rapport om tillståndet för naturresurser som utgör basen för matproduktionen

Omfattande förstörelse av och ökad brist på mark- och vattenresurser hotar viktiga matproduktionssystem i världen. Det innebär svårigheter med att kunna trygga livsmedelsförsörjningen för en befolkning på 9 miljarder år 2050, enligt en FAO-rapport som publiceras idag.

Rapporten om tillståndet för världens mark- och vattenresurser, State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW), noterar att livsmedelsproduktionen ökat betydligt de senaste 50 åren, men att “dessa vinster, på alltför många platser, har uppnåtts på bekostnad av de mark- och vattensystem som utgör basen för livsmedelsproduktionen”. Flera av dessa system riskerar idag ”en tilltagande försämring av sin produktiva kapacitet på grund av ett kraftigt befolkningstryck i kombination med ohållbara jordbruksmetoder”.

Ingen region går säker, sårbara system finns över hela världen, från Andernas högland till Centralasiens stepp, från Murray-Darlings avrinningsområde i Australien till de centrala delarna av USA.

Karta / tabell över hotade jordbrukssystem.

Rapporten pekar på att allteftersom världens naturresurser utarmas och effekterna börjar bli mer kännbara, kommer konkurrensen om mark och vatten att bli alltmer påtaglig. Detta innefattar konkurrensen mellan urbana och industriella behov, liksom inom jordbrukssektorn – mellan boskapsskötsel, livsmedelsgrödor, övriga grödor och biobränsleproduktion.

Utmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen på en allt hungrigare planet har, enligt SOLAW, aldrig varit större. Särskilt i låginkomstländerna, där tillgången på vatten, bra odlingsmark och näringsrika jordar är som mest begränsad.

Läs hela pressmeddelandet här.