Länsstyrelsen i Skåne län publicerar idag följande pressmeddelande

Hela remissrapporten hittar du här.

Länsstyrelsen pekar ut 14 särskilt angelägna åtgärder i förslaget till nytt åtgärdsprogram för att nå Skånes miljömål. Ett av förslagen är en nollvision för ytterligare exploatering av skånsk åkermark.
Programmet går nu ut på remiss. Alla skåningar har möjlighet att lämna synpunkter via Facebook.

Det föreslagna programmet innehåller prioriterade åtgärder att genomföra fram till och med 2016. Åtgärderna har delats upp i fem olika skånska utmaningar: Hållbara transporter, Hänsyn till havet, Hushållning med mark och vattenresurser, Skydd av natur- och kulturvärden och Hållbar konsumtion. Syftet är att förbättra möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen i Skåne.

– Förutsättningarna för att nå våra miljömål är beroende av allt miljöarbete som pågår i länet. Det är därför viktigt att alla aktörer aktivt bidrar till genomförandet, enligt Annelie Johansson, chef för Mijöavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne län.

Åtgärdsprogrammet pekar ut 14 åtgärder som är särskilt viktiga ur ett regionalt perspektiv, däribland exploateringskompensation vid påverkan på naturen och åtgärder för att fler ska åka kollektivt.

– Länsstyrelsen vill också att kommunerna ska använda planeringen som ett verktyg för att spara på den skånska åkermarken. Vi vill se en nollvision för exploatering av värdefull åkermark, säger länsöverdirektör Göran Enander.

Arbetet med att ta fram nya åtgärder har pågått sedan april 2011. I de olika arbetsgrupperna har bland annat kommuner, Region Skåne, näringsliv, olika regionala myndigheter och ideella organisationer medverkat.

Programmet och en mer utförlig beskrivning av respektive åtgärd finns på www.skanskaatgarderformiljomalen.se.

Alla som har intresse för Skånes miljömål är välkomna att komma med synpunkter på föreslagna åtgärder och övriga texter i programmet eller föreslå ytterligare åtgärder. Synpunkter på åtgärdsprogrammet ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 juni 2012.

Svar skickas med e-post eller brev till nedanstående adress:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 Malmö

E-post: exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

Ange referens: 501-1034-11

Synpunkter kan också lämnas via Facebooksidan Skånska åtgärder för miljömålen.