EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE 12 april

Hårdgörning av mark, dvs. att markytan täcks permanent av ett ogenomsläppligt material, är en av de främsta orsakerna till markförstöring inom EU. Hårdgörningen drabbar ofta bördig jordbruksmark, och den hotar den biologiska mångfalden, ökar riskerna för översvämningar och vattenbrist och bidrar till den globala uppvärmningen. De nya riktlinjer om bästa praxis för att begränsa, minska eller kompensera för hårdgörning av mark som kommissionen offentliggör idag innehåller exempel på åtgärder, lagstiftning, bidragssystem, lokala planeringsverktyg, informationskampanjer och många andra typer av bästa praxis som tillämpas inom EU. Riktlinjerna efterlyser smartare fysisk planering och större användning av genomsläppliga material så att marken kan bevaras.

Miljökommissionär Janez Potočnik menar att ”förlusterna av markresurser genom urbanisering och omvandling av landskapet är ett av de största miljöproblem som EU ställs inför idag. Det är hög tid att vi börjar använda denna värdefulla resurs på ett klokare sätt. Dess många livsviktiga funktioner måste räddas åt kommande generationer. Vi kan helt enkelt inte asfaltera över våra möjligheter till en hållbar framtid.”

Europa är världens mest urbaniserade kontinent. Varje år behövs ytterligare ca 1 000 km² (en yta större än Berlins) för att täcka våra behov, och en stor del av denna mark hårdgörs på något sätt. Om utvecklingen får fortsätta i samma takt kommer vi att inom 100 år ha täckt över ett område motsvarande Frankrike och Spanien tillsammans.
Jordmånsbildning är en mycket långsam process (det tar århundraden att bygga upp ett jordlager på 1 cm), vilket innebär att hårdgörning orsakar betydande markskador och ofta permanenta förluster. Detta innebär att den nödvändiga utvecklingen av infrastrukturen för att skapa ekonomisk tillväxt måste kombineras med en mer ändamålsenlig och ansvarsfull markförvaltning.

Hårdgörning av marken kan begränsas genom smart fysisk planering och åtgärder mot stadsutbredning. Bland annat kan utvecklingspotentialen inom stadsområdena utnyttjas, t.ex. genom att man sanerar övergiven industrimark och använder den för nya ändamål. Andra exempel på åtgärder är användning av genomsläppliga material i stället för betong och asfalt, stöd för grön infrastruktur och mer omfattande användning av naturliga vattenuppsamlingssystem. När olika lokala åtgärder inte är tillräckliga kan man överväga kompensationsåtgärder som förbättrar markfunktionerna på andra ställen.

Kommissionens riktlinjer betonar att det är viktigt med en integrerad strategi för fysisk planering. Specifikt regional strategier och mobilisering av oanvända resurser på lokal nivå har också visat sig effektivt.

Man gör nu en noggrann översyn av den existerande bidragspolitiken för infrastrukturutveckling i avsikt att dra ned på sådant stöd som kan driva på markexploatering och hårdgörning av mark. Genom att minska boendeavgifternas betydelse för de kommunala budgetarna kan man också stödja den långsiktiga planeringen.

Nästa steg
Riktlinjerna kommer att presenteras och diskuteras vid den konferens om marksanering och hårdgörning av mark som kommissionen arrangerar den 10–11 maj 2012 i Bryssel. De kommer också att bli tillgängliga på flera språk under året. Riktlinjerna är avsedda för behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och för branschfolk som arbetar med fysisk planering och markförvaltning. De är också tänkta att öka allmänhetens medvetenheten om den pågående markförstörelsen.

Bakgrund
Hårdgörning är ett av de största hoten mot marken som tas upp i den temainriktade strategin för markskydd och i det därtill kopplade förslaget till ramdirektiv om markskydd. Riktlinjerna kommer från den färdplan för ett resurseffektivt Europa som EU-kommissionen nyligen offentliggjort (20 september 2011). I färdplanen föreslås att EU:s politik senast 2020 bör ta hänsyn till direkta och indirekta effekter på markanvändningen. Man har också satt upp målet att nettoexploateringen av mark (vilken leder till förluster av jordbruksmark samt naturlig och halvnaturlig mark) ska ha upphört 2050.

Mer information
Riktlinjer om bästa praxis för att begränsa, minska eller kompensera för hårdgörning av mark:
http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm
Konferensen den 10–11 maj 2012: http://ec.europa.eu/environment/soil/conference_may2012.htm
Gratis videoklipp med nyheter om hårdgörning av mark finns på TVLINK.ORG

Se också
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktpersoner:
Joe Hennon +32 2 295 35 93
Robert Flies +32 2 295 79 79
Monica Westeren +32 2 299 18 30