År: 2015

Hotade jordar

Forskning & Framsteg publicerade den 11 september artikeln ”Hotade jordar” skriven av Peter Sylwan.

FN har utsett 2015 till Jordarnas år. Hotet mot jordens odlingsjordar är på väg att växa till ett hot också mot vår egen civilisation. Men det går att både odla och bevara. På Gårdstånga Nygård i Skåne är plogen portförbjuden.

Seminarium: Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?

När: Torsdagen den 10 december kl 13.00–15.00
Var: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Avgift: Kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan senast 8 december.
Web: Seminariet webbsänds, länk på vår hemsida.

Friska jordar är en förutsättning för hållbar matproduktion. Men jordens roll är ofta underskattad och kunskapen hos allmänheten är generellt låg. FN har utsett 2015 till Jordarnas år, för att öka kunskap och förståelse om denna viktiga resurs för ett hållbart och fungerande samhälle. Hotet mot jordens odlingsjordar är på väg att växa till ett hot också mot vår egen civilisation.

På FN:s kartor över jordens jordbruksmark är nästan all mark markerad som mer eller mindre degraderad, det vill säga utsatt för försaltning, försurning, försumpning eller förflyttning (erosion). Varje år försvinner mer än 24 miljarder ton jord från plöjd jordbruksmark och bara i Sverige uppskattas jord motsvarande 4000 långtradare tippas i Östersjön varje år. Var man än mäter, så överstiger förlusten av jord nybildningen. Vi håller på att tömma vårt jordkonto på dess kapital, men processen är så långsam att vi har svårt att mäta och förstå den. Men det går att både odla och bevara våra jordar.

Hur vi sköter vår jordbruksmark är av oerhörd vikt för att säkerställa livsmedelssäkerhet för alla, bekämpa den globala uppvärmningen och stödja ekosystemens viktiga funktioner. Detta seminarium handlar om jordarnas betydelse för vår livsmedelsförsörjning, och om hur vi bevarar jordarna för framtida generationer.

• Seminariet inleds av svenska FAO-kommittén.
• Dagens moderator är Peter Sylwan.
• Talare är Anders Malmer, professor SLU, Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne, Nina Weitz, forskare Stockholm Environment Institute, samt Anders Wijkman, ordförande miljömålsberedningen.
Tillsammans ger de oss en överblick över några av de planeringsprocesser och policyredskap vi kan använda oss av lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att försvara, bevara och fortsätta bruka vår odlingsjord.

Magstark stadsplanering

Sveriges roll i den internationella livs­medelsförsörjningen förväntas öka. Medan Uppsala gör stad av hisnande mycket åkermark, det skriver SLU-forskarna Ingmar Messing och Rune Andersson i debattartikeln ”Magstark stadsplanering” i Uppsala Nya Tidning den 21 november.

Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arrangerar den 10 december ett seminarium med rubriken ”Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?”.

Friska jordar är en förutsättning för hållbar matproduktion. Men jordens roll är ofta underskattad och kunskapen hos allmänheten är generellt låg. FN har utsett 2015 till Jordarnas år, för att öka kunskap och förståelse om denna viktiga resurs för ett hållbart och fungerande samhälle. Hotet mot jordens odlingsjordar är på väg att växa till ett hot också mot vår egen civilisation.

På FN:s kartor över jordens jordbruksmark är nästan all mark markerad som mer eller mindre degraderad, det vill säga utsatt för försaltning, försurning, försumpning eller förflyttning (erosion). Varje år försvinner mer än 24 miljarder ton jord från plöjd jordbruksmark och bara i Sverige uppskattas jord motsvarande 4000 långtradare tippas i Östersjön varje år. Var man än mäter, så överstiger förlusten av jord nybildningen. Vi håller på att tömma vårt jordkonto på dess kapital, men processen är så långsam att vi har svårt att mäta och förstå den. Men det går att både odla och bevara våra jordar.

Hur vi sköter vår jordbruksmark är av oerhörd vikt för att säkerställa livsmedelssäkerhet för alla, bekämpa den globala uppvärmningen och stödja ekosystemens viktiga funktioner. Detta seminarium handlar om jordarnas betydelse för vår livsmedelsförsörjning, och om hur vi bevarar jordarna för framtida generationer.

Seminariet inleds av svenska FAO-kommittén. Dagens moderator är Peter Sylwan och talare är Anders Malmer, professor SLU, Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne, Nina Weitz, forskare Stockholm Environment Institute, samt Anders Wijkman, ordförande miljömålsberedningen. Tillsammans ger de oss en överblick över några av de planeringsprocesser och policyredskap vi kan använda oss av lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att försvara, bevara och fortsätta bruka vår odlingsjord.

Hotade jordar

I Forskning & Framsteg nr 8 – 2015 publicerades artikeln ”Hotade jordar”.

I artikeln skriver Peter Sylwan bland annat:

– Jord är en av våra mest underskattade och minst uppmärksammade strategiska resurser, säger han. Fullt i klass med oljan – fast egentligen viktigare.

Oljan börjar vi ju nu ana hur vi ska kunna ersätta med annat. Växter till exempel. Men jorden som allt växer på? Vad ska vi ersätta den med om den försvinner? Och det är vad som håller på att hända. FN har utnämnt 2015 till The year of soils, Jordarnas år, för att få oss att inse allvaret.

Jordarnas funktioner

Vi har även översatt FAO: infographic ”Soil functions” till svenska. Båda är framtagna med anledning av det internationella jordåret 2015. Känns bra att kunna lämna ett litet bidrag till detta. Ladda ned den här.

Jordarnas funktioner

Nyhetsbrev oktober 2015

Medlemsinformation från Den Goda Jorden

För att förbättra informationen till medlemmarna skickar vi ut några nyhetsbrev om året via e-post, publicerar det även här på hemsidan så att även andra kan få ta del av innehållet. Har ni inte fått nyhetsbrevet via e-post så skicka er e-postadress till oss. Har ni synpunkter på vad ni skulle vilja ha mer information om får ni gärna höra av er till Bengt Svensson på Berte Museum – Livet på landet, tel 0346-40513 eller e-post info@dengodajorden.se.

Information läggs kontinuerligt ut här på hemsida och  på www.facebook.com/dengodajorden


Jordbruksmarkens värde

Jordbruksverket har tagit fram tre skrifter om jordbruksmarkens värde som ger argument för att bevara jordbruksmarken som en produktionsresurs för framtida generationer. Det är dels en övergripande skrift ”Jordbruksmarkens värde” och dels två skrifter som beskriver kommunens möjligheter att arbeta med jordbruksmarkens värden; ”Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden” och ”Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken”. Gör gärna planerarna i din kommun uppmärksamma på att dessa skrifter finns och att de framförallt använder stödverktyget i sitt arbete.

Nytt planeringsverktyg från Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett nytt planeringsunderlag som är tänkt att ge kommunerna stöd i arbetet med hushållning av jordbruksmarken: Markhushållning i planeringen – Jordbruksmarken i Skåne.

Motion till riksdagen

Till höstens riksdag har hittills inlämnats en motion som yrkar på ett bättre skydd för åkermarken.

Kent Härstedt (S) motionerar om att ”Skydda jordbruksmarken”. Han föreslår att plan- och bygglagen behöver ses över för att förtydliga kommunens ansvar för att uttömma alternativa lokaliseringar innan man upplåter jordbruksmark till bebyggelseändamål samt att länsstyrelserna bör få riktlinjer och underlag för att få ett mer enhetligt arbetssätt med rådgivningen till kommunerna så att kommunerna bättre kan bedöma jordbruksmarkens värden på lång sikt

Examensarbete om jordbruk i översiktsplaner

Jon Hallgren har skrivit ett examensarbetet vid SLU Uppsala, institutionen för stad och land med titeln ”Farmland in municipal physical planning : a production perspective of farmland conversion”. Examensarbetet syftade till att undersöka möjligheterna för det redan tillskrivna skyddet av exploatering av jordbruksmark att fungera inom ramen av kommunal fysisk planering, med fokus på översiktsplanen.

Jon Hallgren är en av föreläsarna under MKB-dagen den 26 november på SLU Ultuna. Mer info hittar du här.

Yttranden angående översiktsplaner

Genom Den Goda Jorden har under året yttranden lämnats angående översiktsplaner i Lund, Eslöv och Varberg. Dessa yttranden kommer att läggas ut på vår hemsida där du också kan få inspiration hur du kan lämna synpunkter i planärenden. Se här.


Kommande seminarier

KSLA arrangerar den 4 november seminariet ”Bruka utan att förbruka” – om ekosystemtjänsternas betydelse för att föda en värld utan att förstöra den. Mer info hittar du här.
Kungliga Fysiografiska Sällskapet anordnar tillsammans med Skånska Akademien symposiet ”Utan jord – inget liv eller Den goda jorden” den 25 november på Grand Hotel i Lund. Mer info hittar du här.


Prisutdelning ur minnesfonden

Årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond delades i år ut till Elin Slätmo, forskare vid vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, som skrivit avhandlingen ”Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge”. I avhandlingen problematiseras de sätt vi tänker kring jordbruksmarkens betydelse, användning och förändring samt samhällets reglering av mark- och vattenresurser. Den undersöker varför jordbruksmark förändras och den offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka förändringen i Sverige och i Norge.

Vi i styrelsen för Den Goda Jorden tar gärna emot tips på personer eller organisationer som ni tycker är lämpliga att uppmärksamma med en belöning ur minnesfonden. Det går även att söka projektbidrag eller stipendier från minnesfonden. Information och ansökningsblanketter hittar du här

Medlemsantal

Föreningen Den Goda Jorden har idag 686 medlemmar. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 kronor på bankgiro 5365-3283, glöm ej att meddela namn, adress och e-post.

Vi ser gärna att det bildas lokalavdelningar runt om i landet. Under året har det tillkommit en regionavdelning i Mälardalen. Är du intresserad av att vara med och dra igång en lokalavdelning i dina hemtrakter kontakta oss så hjälper vi till med kontakter till andra medlemmar i din närhet.

Den Goda Jorden
Bengt Svensson
Sekreterare/kanslist