Riksdagsmotion om skydd av åkermarken

– Under senaste åren har frågan om hur vi skyddar och bevarar åkermark både i Sverige och internationellt aktualiserats inte minst utifrån två aspekter: den starkt ökande befolkningen på jorden och klimatförändringarna.

Det säger Irene Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, som under riksdagens allmänna motionstid lagt en motion om skydd av åkermark.

– Det behövs en uppvärdering av alla ändliga resurser, även åkermark. Den bördigaste jordbruksmarken ligger ofta kring städer och marken är hett eftertraktad för exploatering. Det behövs därför ett stärkt skydd för att förhindra att åkermark bebyggs säger Irene Oscarsson.

Skåneslätten och Uppsalaslätten är några av världens bördigaste jordbruksområden, som hotas av bebyggelse till följd av den kraftiga tillväxten i dessa regioner. Hittills har tendensen varit att jordbruksintresset kommit till korta till förmån för tätorternas exploateringsbehov. En studie visar att 44 procent av de skånska kommunernas samlade utbyggnadsplaner planeras på åkermark (Källa: Alnarp rapport 2008:4).

– I Sverige finns det enligt PBL (Under våren antog Riksdagen betänkandet 2009/10:CU25 En enklare plan- och bygglag) möjlighet att genom reservat skydda ledningar, vägar och objekt […]

Av |2010-10-29T08:12:28+02:002010-10-29|Okategoriserade|2 kommentarer

Motion föll i god jord

Hallands Nyheter rapporterar idag 19 oktober.

FALKENBERG. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom en motion från sin ordförande Börje Tönsgård (M). Han föreslår att det skall ingå en jordbruksanalys i kommunens översiktsplan.
Tanken är att peka ut värdefull jordbruksmark för kommunens hållbarhet med målet att undvika exploatering av god åkermark.

Av |2010-10-19T07:02:34+02:002010-10-19|Okategoriserade|0 kommentarer

Besök hos ärkebiskop Anders Wejryd

Den Goda Jorden träffade den 11 oktober ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala. Föreningen representerades av ordförande Hans Andersson, vice ordförande Irene Oskarsson och kanslist Bengt Svensson samt tidigare styrelseledamoten Harry Linnér. Vid mötet deltog även ärkebiskopens miljöhandläggare Henrik Grape och Anders Öhlund från Svenska kyrkans internationella avdelning.

Vi fick möjlighet att presentera föreningen, vår syn på åkermarkens betydelse och diskutera kyrkans engagemang i frågan. Ärkebiskopen visade ett genuint intresse i frågan om åkermarkens bevarande och var väl påläst i ämnet.

Vi tyckte oss få en del positiva signaler från ärkebiskopen

– han skulle försöka väcka liv i ett tidigare samarbete mellan Svenska kyrkan,  Svenska Naturskyddsföreningen och LRF, nu kring åkermarken.

– han skulle lyfta frågan i egendomsnämndernas samverkansgrupp. Den Goda Jordens förhoppning är att kyrkan föregår med gott exempel och inte säljer åkermark för exploatering.

– han skulle arbeta för att ta fram gudstjänstmaterial med inriktning på att belysa den goda jorden.

Vi framförde även en förhoppning om att de skulle göra en uppdatering av det material som togs fram i Den Goda Jordens dialoggrupp i mitten av 90-talet.

Av |2010-10-15T17:10:55+02:002010-10-15|Okategoriserade|1 kommentar

Malmö uppmanas bevara åkermark

På Skånskan.se den 4 oktober publicerades följande notis.

Malmös ambition att framstå som en miljövänlig och hållbar stad är inte trovärdig så länge man inte försöker bevara värdefull åkermark, anser LRF.

Bondeorganisationen ifrågasätter Malmö stads planer på företagsetableringar
utanför Yttre ringvägen. I stället föreslår LRF både en förtätning i Malmö och en samverkan med andra kommuner om företagsetableringar.

– Om området bebyggs försvinner arealer som i många århundraden har försett staden med livsmedel. Det innebär att det i framtiden blir svårt att leva upp till konsumentkrav på tillgång till lokalodlade och närproducerade livsmedel, förklarar Sven Olof Linders, ordförande för LRF Skånes kommungrupp i Malmö, i ett pressmeddelande.

Av |2010-10-06T09:29:09+02:002010-10-06|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen