Månad: november 2009

Sammanfattning av KSLA-projektet

Den Goda Jorden har under året genomfört projektet ”Kontaktverksamhet med kommuner där det är viktigt att uppmärksamma de ansvariga för upprättande av kommunala översiktsplaner på att värna åkermarksresurserna.” Projektet har finansierats med bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Lisa Germundsson på LRF Skåne har varit projektanställd för att utföra det praktiska arbetet. Här följer hennes sammanfattning av projektet:

Arbetet har bestått av träffar med tio kommuner samt författande av nio skrivelser och tre debattartiklar. De kommuner vi träffat är norrifrån räknat Varberg, Halmstad, Laholm, Kävlinge, Lund, Burlöv, Staffanstorp, Malmö, Vellinge och Trelleborg. Under projektperioden har också Båstad och Helsingborg bearbetats, men mötesdatum har inte kunnat spikas förrän till efter projekttidens slut.

Vid de flesta av träffarna medverkade både politiker och tjänstemän. Politikerna utgjordes ofta av kommunstyrelsens presidium och tjänstmännen var exempelvis kommundirektören, stadsarkitekten och/eller ansvariga för översiktsplanearbetet.

Det har överlag varit lätt att få kontakt med kommunerna, särskilt med dem som är lite mindre till storleken och dem som är i färd med att ta fram en ny översiktplan. Dessa har alltid varit positiva till ett möte, och föreslagit tider så snart de kunnat. I de större kommunerna har det varit svårare att boka möte med de högsta politikerna.

Mötena inleddes oftast med en välkomsthälsning av ansvarig politiker, följt av en presentationsrunda av samtliga närvarande. Därefter inledde föreningen Den Goda Jorden med att tydliggöra syftet med mötet, och höll sedan ett kort föredrag om vikten av att bevara och skydda den goda åkermarken i kommunens fysiska planering.

Diskussionerna vid dessa möten har överlag varit trevliga och givande. De flesta av kommunerna har förståelse för vår oro, och säger sig vilja värna om åkermarken. Men de invänder samtidigt att de är tvingade till att växa befolkningsmässigt, för att få in skatteintäkter som kan täcka kostnaderna för kommunal service. Diskussionen har därför ofta kommit att handla om hur kommunerna kan växa utan att alltför mycket åkermark tas i anspråk. Det kan exempelvis röra sig om förtätningar i redan bebyggda områden, eller att bygga bostäder på gamla industriområden.

Kommunens politiker har i uppgift att väga samman många olika faktorer och intressen i en översiktsplan. Hur de slutligen beslutar vet vi inte säkert, men föreningen Den Goda Jorden har via detta projekt åtminstone gjort en insats för att påverka dem.

Värna om jordbruksmarken! Bygg inte på den goda jorden. Tänk på ett hållbart samhälle.

Stefan A. Johansson har skrivit en motion till socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress 2010 som han inleder så här:

Den goda jorden, den som är värdefullast, den värnar ingen om. Samhällets behov av mark för bostäder och industrier går före, tätorterna växer på den omkringliggande åkermarken. Den blir oanvändbar för jordbruk för all framtid. Varje dag förvandlas tio hektar åker till motorväg i Europa.
Ingen större opinion finns emot det.

Läs hela motionen här.

Hur ska Malmö växa?

Äsa Odell ordförande i LRF Skåne skrev i ett blogginlägg den 12 ioktober:

Hur skall Malmö växa? var frågan som några politiker fick i Sydsvenskan idag. läs deras svar här. Svaren och visionerna om HUR varierar. Men frågan är större och har fler dimensioner än vad som blir belyst i artikeln.

Den goda åkermarken är en unik resurs som kan ge Skåne en global styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den. Det krävs helhetssyn, nytänkande och långsiktighet i de politiska beslut som kommunerna skall fatta.

Läs hela blogginlägget här.

Artikel om Den Goda Jordens samtalskväll i Norrköping

Åkermarken och byggandet
Föreningen Den Goda Jorden arrangerade diskussion om jordbruksmarkens framtid

Familjen Stenström på Bråborgs gård utanför Norrköping bjöd en onsdag i september in till en samtalskväll under temat: “Hur skyddar vi åkermarken i Sörmland och Östergötland?”
De är medlemmar i den ideella föreningen Den Goda Jorden som förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion samt arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Så inleder Länstidningen en helsidesartikel från samtalskvällen. Läs hela artikeln här.