Den Goda Jorden har under året genomfört projektet ”Kontaktverksamhet med kommuner där det är viktigt att uppmärksamma de ansvariga för upprättande av kommunala översiktsplaner på att värna åkermarksresurserna.” Projektet har finansierats med bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Lisa Germundsson på LRF Skåne har varit projektanställd för att utföra det praktiska arbetet. Här följer hennes sammanfattning av projektet:

Arbetet har bestått av träffar med tio kommuner samt författande av nio skrivelser och tre debattartiklar. De kommuner vi träffat är norrifrån räknat Varberg, Halmstad, Laholm, Kävlinge, Lund, Burlöv, Staffanstorp, Malmö, Vellinge och Trelleborg. Under projektperioden har också Båstad och Helsingborg bearbetats, men mötesdatum har inte kunnat spikas förrän till efter projekttidens slut.

Vid de flesta av träffarna medverkade både politiker och tjänstemän. Politikerna utgjordes ofta av kommunstyrelsens presidium och tjänstmännen var exempelvis kommundirektören, stadsarkitekten och/eller ansvariga för översiktsplanearbetet.

Det har överlag varit lätt att få kontakt med kommunerna, särskilt med dem som är lite mindre till storleken och dem som är i färd med att ta fram en ny översiktplan. Dessa har alltid varit positiva till ett möte, och föreslagit tider så snart de kunnat. I de större kommunerna har det varit svårare att boka möte med de högsta politikerna.

Mötena inleddes oftast med en välkomsthälsning av ansvarig politiker, följt av en presentationsrunda av samtliga närvarande. Därefter inledde föreningen Den Goda Jorden med att tydliggöra syftet med mötet, och höll sedan ett kort föredrag om vikten av att bevara och skydda den goda åkermarken i kommunens fysiska planering.

Diskussionerna vid dessa möten har överlag varit trevliga och givande. De flesta av kommunerna har förståelse för vår oro, och säger sig vilja värna om åkermarken. Men de invänder samtidigt att de är tvingade till att växa befolkningsmässigt, för att få in skatteintäkter som kan täcka kostnaderna för kommunal service. Diskussionen har därför ofta kommit att handla om hur kommunerna kan växa utan att alltför mycket åkermark tas i anspråk. Det kan exempelvis röra sig om förtätningar i redan bebyggda områden, eller att bygga bostäder på gamla industriområden.

Kommunens politiker har i uppgift att väga samman många olika faktorer och intressen i en översiktsplan. Hur de slutligen beslutar vet vi inte säkert, men föreningen Den Goda Jorden har via detta projekt åtminstone gjort en insats för att påverka dem.