Seminarieserie Stad & Land

Strukturbild för Skånes projekt Samspel stad och land i Det flerkärniga Skåne fokuserar på det ömsesidiga beroendet mellan stad och land, samt hur alla delar av det skånska landskapet behöver beaktas för att regionen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Under hösten drar Strukturbild för Skånes seminarieserie Stad & Land igång med intressanta talare och workshops. Tillsammans med er vill vi diskutera hur den fysiska planeringen kan förbättra möjligheterna för landsbygdsutveckling och stärka samspelet mellan stad och land? Vilka hinder står i vägen och hur det är möjligt att lösa dessa?

Seminarieserien består utav sex tillfällen. Det första seminariet inleds med en övergripande och inspirerande förmiddag om vikten av att planera för det ömsesidiga beroendet mellan stad och land samt betydelsen av att inte glömma bort landsbygden i utvecklingsplaner. Sedan kommer fyra utvalda teman (Mobilitet & tillgänglighet, Boende & livmiljö, Näringsliv, kultur & turism samt Resurser & Makt) behandlas djupare vid fyra olika tillfällen där det både kommer erbjudas spännande presentationer samt workshop och diskussioner. De olika teman kopplas samman så att det skapar en helhet för att tillslut landa i ett sammankopplande seminarie-/workshopstillfälle i slutet av våren 2017.

Läs mer om datum för de olika seminarierna och hur du anmäler […]

Av |2016-09-07T16:23:41+02:002016-09-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Rapporten ”Tätare Skåne”

Strukturbild för Skåne presenterade den 1 februari rapporten ”Tätare Skåne ”.

Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan Skåne arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? Och hur analyseras effekten av täthet?

I rapporten Tätare Skåne beskrivs och illustreras enkla verktyg för att analysera förutsättningarna till förtätning på ortsnivå. Utifrån detta kan den kommunala planeringen laborera med olika strategier för att nå det som eftersträvas med förtätningsåtgärderna. För att illustrera var och hur förtätning lämpligast bör lokaliseras och placeras, somt vilka funktioner som bör ingå, har sex indikatorer tagits fram och sammanställts i en värderos. Rapporten avslutas också med en praktisk tillämpning av indikatorerna och värderosen i tre skånska orter: Landskrona, Svedala och Klippan.

Läs hela presentationen här.

Ladda ned rapporten här.

Av |2013-02-02T08:40:31+01:002013-02-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Release Tätare Skåne

Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan vi arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? Det är några av frågorna som ställs i rapporten Tätare Skåne. I rapporten beskrivs fördelarna med förtätning ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men tar även upp de problem förtätning kan innebära. Rapportens syfte är att inspirera de skånska kommunerna att se över sina möjligheter till förtätning på ortsnivå. Den utspridda bebyggelsestruktur som präglat de senaste årens samhällsutveckling är inte långsiktigt hållbar eller ekonomisk försvarbar. Samhällsplaneringen behöver i större utsträckning bygga vidare på befintliga strukturer, skapa funktionsblandade orter och hushålla med naturresurser vilket kräver ett helhetsperspektiv med samverkan mellan olika sektorer. Det är av stor vikt att se förtätning som en drivkraft för Skåne utveckling. För utrymmet att förtäta finns.

Tid: Fredagen den 1 februari kl 9.00 – 12.00 (dagen avslutas sedan med lunch)
Plats: Hotell Öresund, Landskrona Hitta dit: Tåg till Landskrona och sedan stadsbuss 3 till centrum.

Program:
08.30 Frukost och registrering
09.00 Välkomna
Pontus Lindberg, ordf. Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
09.15 Presentation av Tätare Skåne
Mikael Wallin, WSP
10.00 Hur jobbar vi med förtätning – Landskrona, Klippan och Svedala
Åsa Linborg Landskrona […]

Av |2013-01-22T10:03:13+01:002013-01-22|Okategoriserade|0 kommentarer

”Det är lätt för bolag att komma över åkermark”

ATL publicerade den 22 oktober artikeln ”Det är lätt för bolag att komma över åkermark”.

Att åkermark bebyggs är inte bara kommunernas fel. Lantbrukarna har svårt att säga nej när byggbolagen bra för mark att exploatera.

I dagarna landar ett dokument på kommunalpolitikernas bord från Region Skåne där de bland annat uppmanas till ökat samarbete för att hushålla bättre med åkermarken.

I rapporten Strukturbild för Skåne sammanfattas sju års arbete mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner över den framtida tillväxten. Slutsatserna och strategiförslagen står Region Skånes utredare för.

– När det gäller åkermarken vill vi att man resonerar mer kring användning och att man inser dess värde, men all mark är värdefull, säger projektledare Therese Andersson.

Fem strategier

Markhushållningen återkommer i flera av de fem strategier som Region Skåne nu föreslår, och även om kommunerna visat ökad medvetenhet om behovet av hushållning, vilket bland annat lett till ökad förtätning, så är det lite för lätt att låta bebyggelsen sprida ut sig.

– Men det är svårare att genomföra förtätning på grund av hela demokratiseringsaspekten, det är fler intressen man måste ta hänsyn till, säger Therese Andersson.

Hon anser att man inte bara kan belasta kommunerna för att åkermark bebyggs. Lantbruket självt har ett ansvar för […]

Av |2012-10-23T16:28:09+02:002012-10-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Presentationer från seminariet ”Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?”

Här finns nu alla de presentationer som föreläsarna visade vid seminariet ”Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?” på Lögnäs Gård fredagen den 5 oktober.

Arne Joelssons presentation.

Anders Larssons presentation del 1.

Anders Larssons presentation del 2.

Johanna Hellstens presentation.

Elisabeth Falkhavens presentation.

Den rapport som Anders Larsson refererade till ”Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering” hittar du här.

Av |2012-10-09T09:04:22+02:002012-10-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Strukturbild för Skåne inbjuder till seminarium 25 juni

Välkommen till en kunskapsspäckad dag i arbetet med Strukturbild 2.0!

Strukturbild för Skåne har anlitat tre konsulter för att ta fram fördjupat kunskapsunderlag kring Skånes flerkärnighet, tillgänglighet, attraktivitet och markanvändning. Samtliga analyser är viktiga diskussionsunderlag om hur vi ser på Skånes utmaningar och möjligheter samt underlag för det fortsatta arbetet inom Strukturbild för Skåne och gemensamma strategier.

Program

9.00 Välkommen!
Pontus Lindberg, ordf. Regionala tillväxtnämnden

9.15 Vilka fysiska strukturer genererar mest tillväxt?
Mattias Frithiof, WSP analys & strategi

10.00 Hur stärker vi Skånes regionala kärnor och tillväxtmotorer?
Ulf Johansson, Sweco Eurofutures

10.45 Hinder och möjligheter för ökat bostadsbyggande i Skåne?
Maria Pleiborn, WSP analys & strategi

11.30 Diskussion – vad är viktigt att vi tar med oss i fortsatt arbete?

Strukturbild för Skåne

Dagen ersätter det tidigare annonserade datumet 5 juni.

Tid: måndagen den 25 juni, kl. 9-12
Plats: Rica Hotell, Stortorget 15 i Malmö
Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 19 juni.

Av |2012-05-22T20:05:29+02:002012-05-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Diskussionsmöte – sammanställning av Skånes kommuners översiktsplaner

Strukturbild för Skåne bjuder in till ett diskussionsmöte om fortsatt arbete med den framtagna öp-sammanställningen. Hur
utvecklar och arbetar vi vidare med sammanställningen? vad har ni i kommunerna för idéer och önskemål? Hur ska vi långsiktigt arbeta med analyser och uppdatering av materialet? den 27 april bjuder vi in till diskussion om hur vi kan arbeta vidare med underlaget.

Tid: Fredagen den 27 april kl. 9.00 -11.00
Plats: St. Gertrud, Malmö

Programpunkter
Strukturbild för Skåne presenterar sammanställningen över Skånes kommuners översiktsplaner
Diskussion – Hur utvecklar och arbetar vi vidare med sammanställningen?
– vad har ni i kommunerna för idéer och önskemål?
– Hur ska vi långsiktigt arbeta med analyser och uppdatering av materialet?
– Hur önskar ni i kommunerna att sammanställningen ska användas?
– Hur kan sammanställningen praktiskt hanteras och hållas uppdaterad och aktuell?

Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 20 april.
vid frågor kontakta veronika Sörvik 040-675 32 47 eller Johanna Hellsten 040-675 32 54

Läs hela inbjudan här.

Av |2012-03-30T08:38:02+02:002012-03-30|Okategoriserade|0 kommentarer

Nyhetsbrev från Strukturbild Skåne

Strukturbild för Skåne presenterade idag ett nyhetsbrev.Hämta nyhetsbrevet här.

Strukturbild för Skånes mål är att ge en regional helhetsbild på samhällsfrågorna i Skåne.

Skåne står inför flera utmaningar kring markanvändning och utvecklingen av den flerkärniga ortstrukturen och det finns ett behov av en ökad samsyn mellan de skånska kommunerna. Det krävs samverkan för att utveckla hållbara strukturer inom infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation och grönstruktur. Samtliga 33 skånska kommuner deltar i arbetet.

För att Skåne ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt behövs både gemensam kunskap och gemensamma strategier.

Av |2012-03-22T17:51:38+01:002012-03-22|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen