ATL publicerade den 22 oktober artikeln ”Det är lätt för bolag att komma över åkermark”.

Att åkermark bebyggs är inte bara kommunernas fel. Lantbrukarna har svårt att säga nej när byggbolagen bra för mark att exploatera.

I dagarna landar ett dokument på kommunalpolitikernas bord från Region Skåne där de bland annat uppmanas till ökat samarbete för att hushålla bättre med åkermarken.

I rapporten Strukturbild för Skåne sammanfattas sju års arbete mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner över den framtida tillväxten. Slutsatserna och strategiförslagen står Region Skånes utredare för.

– När det gäller åkermarken vill vi att man resonerar mer kring användning och att man inser dess värde, men all mark är värdefull, säger projektledare Therese Andersson.

Fem strategier

Markhushållningen återkommer i flera av de fem strategier som Region Skåne nu föreslår, och även om kommunerna visat ökad medvetenhet om behovet av hushållning, vilket bland annat lett till ökad förtätning, så är det lite för lätt att låta bebyggelsen sprida ut sig.

– Men det är svårare att genomföra förtätning på grund av hela demokratiseringsaspekten, det är fler intressen man måste ta hänsyn till, säger Therese Andersson.

Hon anser att man inte bara kan belasta kommunerna för att åkermark bebyggs. Lantbruket självt har ett ansvar för att värna om åkermarken.

– Det är för lätt för bolag som Skanska och Peab att komma över åkermark för exploatering. Dessutom är det många markägare som erbjuder både dem och kommunerna mark för exploatering när de ser att de kan tjäna mer på det.

Planmonopol

En del av lösningen är, menar Therese Andersson, att kommunerna tillämpar sitt planmonopol bättre med tydligare översiktsplaner och bättre kommunikation med markägare, men också kommunal samverkan där det är att föredra.

– Vi tycker att kommunerna ska ta sitt ansvar inom vissa områden och göra saker tillsammans inom andra. Det går hand i hand. Men det går inte att säga att ingen utbyggnad får ske på tioplusmark. Det är att hårddra det, man måste ha en mer nyanserad bild.

– Det är lätt att säga att det är kommunerna som gör fel… men att ge åkermarken status av riksinresse är ingen väg att gå.