Kommuner exploaterar i strid med lagen

Land lantbruk & Skogsland publicerade den 13 december debattartikeln ”Kommuner exploaterar i strid med lagen” skriven av föreningen Den Goda Jorden.

Det är med stor förvåning vi i den ideella föreningen Den Goda Jorden noterat att riksmedia och politiker i väldigt liten omfattning uppmärksammat nyheten att kommunerna inte följer lagstiftningen i Miljöbalken 3:4. Lagbrott av den digniteten ska inte passera obemärkt förbi, särskilt inte om de utförs av våra valda ombud och deras tjänstemän.

Vi kräver i debattartikeln att jordbruksmarken bevaras som en långsiktig resurs. Klassa den som riksintresse eller ge den annat verksamt lagligt skydd.

Av |2013-12-13T09:38:52+01:002013-12-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Kommuner tolkar planlagen fel

Svea Jord & Skog publicerade den 20 november artikeln ”Kommuner tolkar planlagen fel”.

De avslutar:

Miljöbalkens skrivning hänvisar till ett riksintresse när jordbruksmark får användas för andra ändamål. Här konstaterar utredarna att det råder brist på kunskap och kanske även ovilja att ta hänsyn till begreppet riksintresse. I praktiken visar det sig att det är allt för lätt att kommunerna i sin planering anger riksintresse för det som egentligen är kommunens eget behov av mark för industriverksamhet eller som i många fall ett nytt eller utökat affärsområde.

Jordbruksverket konstaterar i sin utredning att befintlig lagstiftning tidigare bedömts som tillräcklig men samtidigt att utredningen klart visar att lagen inte tillämpas eller följs på kommunal nivå.

En miljövårdsberedning som beräknas klar under sommaren 2014 kommer med förslag till åtgärder för att skärpa bestämmelserna och att ge mer klarhet i begrepp som riksintresse och jordbruksmarkens användning.

Av |2013-11-24T19:41:55+01:002013-11-24|Okategoriserade|0 kommentarer

Rustar till strid om åkermarken

På Lokaltidningen.se för Kävlinge publicerades den 9 oktober artikeln ”Rustar till strid för åkermarken”.

De inleder:

Nu förbereder sig Centerpartiet för att överklaga två byggprojekt i kommunen. Syftet är att bevara åkermarken.

På Centerpartiets stämma i september antogs en motion om att jobba för att klassa åkermark av klass 9-10, som är extra bördig och bara finns i västra Skåne, som riksintresse. Det hade inneburit ökat skydd för marken mot bebyggelse. En av personerna bakom motionen är Mattias Andersson (C), kommunstyrelseledamot i Kävlinge.
– Det här är bland Europas bästa åkermark, och den är utrotningshotad. Strax efter stämman släppte Jordbruksverket en rapport som slår fast att många kommuner slarvar med att tillämpa miljöbalken 3 kap 4§, säger Andersson.

Läs hela artikeln här

Av |2013-10-09T12:48:52+02:002013-10-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Stor exploatering av jordbruksmark

Sveriges Radio Halland publicerade den 27 september inslaget ”Stor exploatering av jordbruksmark”.

Halland är det län i Sverige som har exploaterat störst andel av sin jordbruksmark, detta visar en rapport från Jordbruksverket.

Jordbruksverkets rapport sträcker sig mellan 2006 till 2010 och den ifrågasätter om kommunerna verkligen tar tillräckligt stor hänsyn till lagen om att jordbruksmark endast i undantagsfall får exploateras. Lagen säger också att det måste finnas stora samhällsintressen bakom ett sådant beslut.

Bengt Svensson är engagerad i organisationen ”Den goda jorden” och är övertygad om att det är pengar som ligger bakom att kommunerna godkänner att så mycket åkermark bebyggs.

Lyssna på inslaget ”Det är långsiktigt inte hållbart” här.

Av |2013-09-27T15:51:21+02:002013-09-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Centerpartiet vill skydda åkermarken

Svenska Dagbladet publicerade den 22 september artikeln ”Lööf sätter inga procentmål”.

Där rapporterar de från Centerpartiets riksstämma och skriver bland annat:

Under förmiddagen debatterades profilfrågan landsbygd. Debatten gick ganska smärtfritt för partiledningen. Men en av få saker som gick lite längre än vad partistyrelsen planerat var synen på det som kallas högklassig åkermark. Centern ska nu arbeta för att sådan åkermark ska klassas som riksintresse och att skyddet för den i lag stärks.

Ett ombud beskrev problemet i att en skalbagge som anses värd att bevara men som ”det inte är så värst mycket mat på” i dag kan leda till att vägar dras runt skalbaggens hem och över åkermark i stället.

– Jag säger att marken ska skyddas. Vi måste bli mer rädda om åkermarken, kommunerna gör inte de prövningar som man behöver göra alla gånger, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Erlandsson tycker att det var bra att kraven på procentmål för självförsörjning med livsmedel inte fick gehör.

– Jag är liberal i det avseendet, vi måste ha utbyte med andra. Men vi ska öka matproduktionen, säger Erlandsson och lyfter fram mjölk och kött, sådant som Sverige är bra på.

Av |2013-09-22T18:16:07+02:002013-09-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Landsbygdens företrädare

Hushållningssällskapens Förbund beslutade vid sin stämma den 31 maj i Östergötland att göra följande uttalande:

”Hushållningssällskapet med sin gedigna bakgrund och breda kunskap kring landsbygden och kring företagande på landsbygden ser ett behov av att samhällets fokus och resurser ökar till landsbygden.

Den utveckling som sker idag med att t ex landsbygden avfolkas, samhällsfunktioner dras in är en utveckling som manar till oro och handling. Åkermark med goda odlingsvärden bör klassas som riksintresse.

Hushållningssällskapen vill på detta sätt uppmana alla samhällsinstanser att verka för att hela landet utvecklas och växer.”

Sven Lindgren
Förbundsordförande
Hushållningssällskapens Förbund

Av |2013-06-09T09:29:06+02:002013-06-09|Okategoriserade|0 kommentarer

C vill göra värdefull jord till riksintresse

Skånskan.se publicerade den 12 april artikeln ”C vill göra värdefull jord till riksintresse”.

De rapporterar att Centerpartiets Mattias Andersson vill stoppa all byggnation på värdefull åkermark. Därför har han skrivit en motion till partiets riksstämma i höst där han vill att jordbruksmark av kvaliteten 9-10 blir riksintresse.

– Jag har fått med mig 17 kommuner i Skåne som skrivit under, säger Mattias Andersson.

Av |2013-04-13T07:58:15+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Framtidens magar ska mättas

I Folkbladet publicerades den 10 april debattartikeln ”Framtidens magar ska mättas” skriven av Bengt-Anders Johansson (M) Riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Han avslutar: Exploatering av jordbruksmark är ett problem redan idag, men kommer att bli ännu allvarligare i en framtid där mat, energi och vatten kan bli bristvaror. Arealen jordbruksmark i Sverige minskar varje år då åkrar växer igen eller bebyggs. Vi måste agera nu för att försäkra oss om att kunna mätta framtidens magar.

Av |2013-04-13T07:39:17+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen