Etikett: EU

Tappa inte mark – tala om jord

Land Lantbruk publicerade den 15 januari artikeln ”Film om jord vill väcka debatt”.

De rapporterar där från Global Soil Week i Berlin i höstas. För att sätta fart på debatten om mänsklighetens behov av produktiva jordar hade IASS tagit fram filmen ”Let’s talk about soil” (Låt oss prata om jord) fram. Se den här.

Under temat ”Tappa mark” ägnade de fyra dagar åt att diskutera hur man kan öka beslutsfattares, företags och jordbrukares förståelse för jordarnas roll för världsvid tillgång till vatten, energi och säker livsmedelsförsörjning.

Man debatterade bland annat om EU behöver en jordskyddslagstiftning samt hur man kan styra markinvesteringar utan att varken förlora jordar eller öka fattigdomen bland lokalbefolkningen.

International Year of Soils (IYS) 2015

The 68th United Nations General Assembly has designated the 5th of December as World Soil Day and declared 2015 as the International Year of Soils. The FAO Global Soil Partnership (GSP) Secre­tariat will serve as the Secretariat of the International Year of Soils and will establish an organizing committee composed by willing partners in order to prepare a joint plan of activities for the year. The GSP goal is to make IYS 2015 a memorable year demonstrating that the soils community can really contribute to the efforts for food security, hunger eradication, climate change adaptation, poverty reduction and sustainable development.

Att bygga på åkermark

På bloggen Jordbruk 2.0.1. skrev Thomas Gunnarsson den 10 april inlägget ”Att bygga på åkermark

Han skriver:
Mårkligt nog anses alltså EU:s jordbrukspolitik vara FÖR ett bevarande av odlingsmarken, vilket också anses unikt i världen.
Men inom EU har Sveriges politiker en mer internationell inställning, där skyddet av odlingsmarken INTE ingår!

Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern

Landsbygden Folk publicerade den 11 januari artikeln ”Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern”.

Det ungerska parlamentet har antagit en lag som förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern. Förbudet står i konflikt med EU:s principer, men premiärminister Viktor Orban hänvisar till att också Frankrike och Österrike försvårar utländska markköp.I samband med anslutningen till EU beviljades Ungern en rätt att skydda landets jordbruksmark mot spekulativa uppköp. Landet fick stifta en tillfällig lag som begränsar utländskt ägande.

Lagen borde ha upphört att gälla år 2011, men den förlängdes fram till 2014. Senaste höst föreslog regeringen att lagen ska bli permanent. Förbudet mot utländskt ägande av jordbruksjord tas samtidigt in i grundlagen.

Strax före julen godkändes lagförslaget av det ungerska parlamentet med rösterna 263-87. Enligt regeringschef Viktor Orban ska lagen sätta ett stopp för utländska markspekulanter från Österrike, Italien och diverse andra länder.
Lagen om jordbruksmark innehåller också paragrafer som gör det möjligt för staten att konfiskera mark som har köpts genom olagliga köpeavtal. I de flesta fall handlar det om skiften som utländska markägare har köpt via ungerska bulvaner.

I mars löper en amnesti ut mot sådana aktörer. Fram till dess kan köpare, säljare och mäklare klara sig utan straff om ett olagligt köp går tillbaka. Alternativet är att omvandla affären i ett samföretag med jordbruk som bedrivs av infödda ungrare.

Aktörer som avslöjas efter utgången av mars kan dömas till drakoniska straff. Olagliga köpeavtal kan också sägas upp retroaktivt. Orban betecknar lagen som en av de mest radikala reformerna i Ungern sedan ett halvt århundrade.
Regeringen anser att åtgärderna är nödvändiga för att skydda små och mellanstora familjejordbruk. Jordbruksmarken är en nationell skatt och en förutsättning för nationens fortbestånd, säger Orban.

Ungern är en av EU:s viktigaste producentländer för majs och oljeväxter. Senaste år drabbades de ungerska odlingarna emellertid av omfattande skördeskador på grund av torka. Matpriserna i Ungern har stigit betydligt under hösten.
Priset på jordbruksmark är ännu jämförelsevis lågt i Ungern. Lagstiftningen mot utländska markköp har hållit priserna i schack. Enligt den globala fastighetskonsulten Savills hör markpriserna i Ungern till de lägsta i Europa, trots bördiga jordar.

Det permanenta förbudet mot utländska uppköp av jordbruksmark strider mot EU:s principer om fritt markägande och den fria rörligheten för kapital. Men premiärminister Orban hävdar att andra EU-länder inte är bättre.
Motsvarande mekanismer finns redan i Frankrike och Österrike. Det märker var och en som åker över gränsen till Österrike för att köpa mark. Han får inte ens en kvadratmeter, sade Orban till journalister i Budapest i oktober.

Energi eller mat eller ???

På Jordbruksverkets blogg ”Se landet” skrev Christel Gustafsson, Jordbruksverkets landsbygdsstrateg, inlägget ”Energi eller mat eller ???” den 14 september.

I flera tidningar kan man idag läsa att EU-kommissionen inom någon månad väntas lägga ett förslag om skärpta krav på biobränslen. Själva målet att 10% av bränslen ska vara förnybara år 2020 ligger kvar. Tillägget innebär att högst 5 procent får komma från bränslen gjorda på grödor som kan användas till livsmedel eller foder. Miljöskäl anges bland annat som orsak till tillägget.

Tanken att man inte får använda sådant som skulle kunna ätas till energi är inte ny. Miljömärkningen Svanen har varit inne på samma linje tidigare.

Alarik Sandrup från Agroetanol säger i en intervju i ATL att ”förslaget strider mot allt sunt förnuft”. http://www.atl.nu/lantbruk/biobr-nsle-p-gr-dor-hotas-av-eu Jag håller faktiskt med, logiken haltar.

Det kan vara vettigt att diskutera vad vi använder maten till. Inte minst med tanke på att 1/3 av de globalt producerade livsmedlen slängs, så kallat matsvinn. Men i det här fallet är det väl mer relevant att diskutera vad vi använder vår jordbruksmark till.

Det hade kanske varit mer logiskt att begränsa vad vi använder åkermarken till, snarare än att begränsa vad vi använder potentiella livsmedel till? På en viss åker ska man då inte kunna odla vete till etanol men däremot salix till el och värme. Vi får inte heller odla raps till traktorn däremot havre till hästen. På vilket sätt minskas världssvälten och räddas miljön av en sådan reform?

Samtidigt har vi i Sverige minskande arealer jordbruksmark på grund av igenväxning och exploatering till andra ändamål.

Samtidigt läggs ordrika dokument om ”biobased economy” som går ut på mer biomassaproduktion till fler ändamål, det fossila ska bytas mot förnybara alternativ. Fossil energi ska bytas mot förnybar. Majs och potatis kan bli stärkelse som kan ersätta fossila plaster, till exempel.

Samtidigt kommer miljöorganisationen Greenpeace med en rapport med titeln; Gröna Jobb – sysselsättningseffekterna av omställningen till ett hållbart energisystem. http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/gronajobb/ I denna räknar man med 30 000 jobb inom bioenergisektorn år 2020. En ökning om 5000 jämfört med idag.

Så förespråkar kommissionen en inriktning med miljöargument. Och Greenpeace förespråkar motsatt inriktning med sysselsättningsargument. Omvända världen!

Frågan rymmer flera målkonflikter och har betydelse för jobben på landsbygden.

Global Soil Week

Conference in Berlin 18-22 november 2012.

Soils are fundamental pillars of sustainable development. They are essential for food security, support human well-being, and provide further ecosystem services, such as carbon storage.

They are not only essential but also severely threatened, suffering a continuous decline in quality and being taken over by urban sprawl.

Even though soils are managed and owned locally, their degradation is a key global issue, as their functions transcend national boundaries. Therefore, we urgently need to upscale actions towards sustainable soil management.

The First Global Soil Week will provide a platform to initiate follow-up actions on land and soil-related decisions made at the Rio+20 Sustainable Development Conference and will take place within the framework of the FAO’s Global Soil Partnership.

The First Global Soil Week offers a forum of interactive exchange and dialogue. Stakeholders from science, government, business and civil society will come together to share their land and soil-related experience and expertise, and to develop future plans of action for sustainable land/soil management and governance.

We have envisaged a series of dynamic, focused sessions to facilitate the interaction between the participants.

We invite you to participate!

Read more.